Wygrana w obu instancjach z Eques Creditum!

Będziemy kolejny raz nieskromni i pochwalimy się bo tym razem na naszym koncie pojawiła się wygrana z Eques Creditum. 

Jest się z czego cieszyć ponieważ wygrana z Eques Creditum nastąpiła dwoma orzeczeniami Sądów, które zapadały w sprawie naszego klienta.  Ale zacznijmy od początku.

Eques Creditum pozwał naszego klienta na kwotę przekraczającą osiem tysięcy złotych.

Klient zgłosił się do nas w odpowiednim terminie. Przesłał zobowiązanie z sądu do złożenia odpowiedzi na pozew wraz z cała korespondencją znajdującą się w przesyłce.

W imieniu pozwanego wykonaliśmy zobowiązanie wnosząc jednocześnie o oddalenie powództwa. Wskazaliśmy, że nie wykazano roszczenia co do zasady oraz wysokości. Powód powoływał się na nabycie wierzytelności wobec konsumenta od pierwotnego pożyczkodawcy. Był nim Super Grosz sp. z o.o. Nasze wątpliwości budziła umowa cesji, konstrukcja umowy pożyczki oraz wymagalność roszczenia. Umowa została zawarta na określony czas. Dlatego powód w takiej sytuacji może wnieść pozew, gdy wykaże, że w sposób prawidłowy przeprowadził procedurę wypowiedzenia umowy pożyczki.

Wskazywaliśmy, ze pierwotny wierzyciel naliczył wyjątkowo zawyżoną opłatę z tytułu zawarcia umowy kredytu konsumenckiego.

Strona przeciwna odniosła się do naszych twierdzeń wskazując, że nie mamy racji. Warto zwrócić uwagę, kogo twierdzenia podzielił sąd. Sąd Rejonowy w Pruszkowie oddalił powództwo w całości. Wskazał, że powód nie wykazał okoliczności, na które się powoływał. Z zaskarżonym orzeczeniem nie zgodził się powód. Finalnie wniósł od wyroku apelację, podnosząc szereg zarzutów. W imieniu pozwanego wnieśliśmy odpowiedź na apelację. W niej, staliśmy na stanowisku, że stanowisko sądu pierwszej instancji jest jak najbardziej prawidłowe.

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił apelację powoda.

Oznacza to, że prezentowane przez nas stanowisko było prawidłowe i zasadne. Eques Creditum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w Gdańsku prawomocnie przegrał z nami kolejny spór sądowy. Pozwany nie posiada żadnego obowiązku, aby zapłacić na rzecz powoda, bądź pierwotnego pożyczkodawcy jakąkolwiek kwotę.

Zostałeś pozwany przez Eques Creditum?

Pamiętaj, że nie oznacza to, iż dług na który powołuje się druga strona faktycznie istnieje we wskazywanej przez niego wysokości. Skontaktuj się z nami, by wspólnie ustalić taktykę procesową i uzyskać wsparcie specjalistów od oddłużania.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem: https://szantar.pl/bez_kategorii/prawomocna-wygrana-z-prokura-nsfiz/