Pożyczka na spłatę kredytu hipotecznego

Pożyczka na spłatę kredytu hipotecznego – wsparcie w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Szalejąca inflacja i wzrost stóp procentowych powoduje, że dla wielu Polaków pożyczka na spłatę kredytu hipotecznego jest czymś nad czym mocno się zastanawiają. Wielu kredytobiorców biorąc kredyt nie przewidziało tego, że rata zacznie pochłaniać coraz większą część otrzymywanego wynagrodzenia.

Co zrobić w sytuacji, gdy po zapłacie raty nie stać Cię na bieżące utrzymanie? A może straciłeś pracę, a masz kredyt hipoteczny? Skorzystajmy ze wsparcia uregulowanego w ustawie z dnia 9 października 2015r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Nieoprocentowana pożyczka na spłatę kredytu hipotecznego – kiedy przysługuje?

Zgodnie z ustawą o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia można przyznać, jeżeli:

– w dniu złożenia wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego, lub

– wartość wskaźnika RdD przekracza 50 % ( wskaźnik RdD jest stosunkiem wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy), lub

– miesięczny dochód gospodarstwa domowego jednoosobowego wynosi do 1552 zł, zaś w przypadku gospodarstwa wieloosobowego, jeżeli miesięczny dochód nie przekracza 1200 zł.

Czym jest wsparcie a czym pożyczka?

Wsparcie otrzymasz wtedy, gdy nadal jesteś właścicielem kredytowanej nieruchomości, zaś pożyczkę gdy sprzedałeś kredytowaną nieruchomość, a kwota ze sprzedaży nie wystarczyła Ci na spłatę całego kredytu. Warto w tym miejscu zaznaczyć co ustawodawca przewidział w celu uniknięcia nadużyć ze strony kredytobiorców. Gdy ubiegamy się o przyznanie pożyczki na spłatę zadłużenia musimy oświadczyć pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, że nabywcą nieruchomości nie jest członek rodziny ani osoba pozostająca z nami we wspólnym gospodarstwie domowym lub będąca z nami w bliskim stosunku w rozumieniu art. 527 § 3 kodeksu cywilnego.

Na spłatę jakiego kredytu mogę otrzymać wsparcie?

Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej wsparcie lub pożyczka przysługują w związku z kredytem mieszkaniowym. Przez to należy rozumieć kredyt lub pożyczkę zabezpieczoną hipoteką, przeznaczone na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego nabycia lub budowy domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź nabycia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej. Na wsparcie możesz liczyć również wtedy, gdy kredyt zaciągnąłeś na zakup działki budowlanej lub rolnej pod budowę domu jednorodzinnego jak również wtedy, gdy kredyt wziąłeś na remont domu lub mieszkania. Co istotne wsparcie może zostać udzielone również wówczas, gdy potrzebujesz pomocy w spłacie kredytu udzielonego na spłatę kredytu mieszkaniowego.

Po wypowiedzeniu umowy przez Bank na wniosek jest za późno…

Wiedz o tym, że wsparcie lub pożyczka nie zostaną Ci udzielone, jeżeli umowa kredytu została wypowiedziana przed złożeniem wniosku! Chcąc otrzymać wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego musisz zatem pamiętać o tym, by zacząć działać w momencie utraty płynności finansowej, a nie w momencie, gdy Bank wypowie Ci już umowę.

Kiedy nie otrzymasz wsparcia?

Nie możesz liczyć na wsparcie, jeżeli doszło do rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę albo w trybie dyscyplinarnym na podstawie art. 52 § 1 kodeksu pracy. Ponadto wsparcie nie zostanie udzielone, jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wsparcia nie przekroczył 35 miesięcy ( wówczas łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 36 miesięcy!).

Należy również bezwzględnie pamiętać o tym, że nie otrzymasz wsparcia, jeżeli Bank zdążył już wypowiedzieć umowę kredytu hipotecznego. Na marginesie wspomnieć można, że wypowiedzenie umowy kredytu mieszkaniowego w okresie rozpatrywania wniosku nie wywołuje skutku wobec kredytobiorcy!

Warto pamiętać również o tym, że wsparcie nie może być przyznane za okres, w którym co najmniej jednemu kredytobiorcy przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy.

Nie otrzymasz również wsparcia lub pożyczki, jeżeli:

– masz inne mieszkanie lub dom jednorodzinny lub byłeś nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;

-posiadasz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub byłeś nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;

– posiadasz roszczenie o przeniesienie na Ciebie prawa do własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadałeś takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Na czym polega wsparcie?

Wsparcie opisane w ustawie polega na zawarciu umowy o wsparciu lub umowy pożyczki z kredytodawcą. Wsparcie polega na przekazywaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty środków pieniężnych przeznaczonych na spłatę zobowiązań z tytułu kredytu hipotecznego przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy. W praktyce oznacza to tyle, że przez okres do 36 miesięcy Bank Gospodarstwa Krajowego może spłacać za Ciebie raty Bankowi, w którym masz kredyt. Warte zaznaczenia jest, że nie otrzymasz tych pieniędzy na swoje konto. Pieniądze z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców trafią bezpośrednio na rachunek bankowy Banku, w którym masz kredyt hipoteczny.

Jak zwrócić się o wsparcie lub pożyczkę?

Jeżeli chcesz otrzymać pożyczkę lub wsparcie musisz złożyć wniosek bezpośrednio do Banku, w którym masz kredyt mieszkaniowy. Bank zweryfikuje Twój wniosek. Co do zasady weryfikacja wniosku powinna odbyć się w terminie 21 dni od dnia jego złożenia. W przypadku, gdy wniosek dotknięty jest brakami formalnymi Bank wezwie Cię do uzupełnienia braków. Po uzupełnieniu wniosku Bank ma 14 dni na rozpoznanie wniosku. Jeżeli nie spełniasz wymogów określonych w ustawie Bank odrzuci Twój wniosek informując Cię o tym na piśmie. W piśmie odrzucającym wniosek o wsparcie lub pożyczkę Bank musi podać uzasadnienie swojej decyzji. Jeżeli uważasz, że do odrzucenia wniosku doszło bezpodstawnie, masz prawo wnioskowania o dodatkową weryfikację wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o odrzuceniu wniosku. Jeżeli wniosek został pozytywnie zweryfikowany Bank zawrze z Tobą umowę wsparcia lub pożyczki w terminie 14 dni od dnia pozytywnej weryfikacji.

Kiedy wypłata wsparcia będzie wstrzymana?

Bank Gospodarstwa Krajowego wstrzyma wypłatę wsparcia, gdy:

1) wszyscy kredytobiorcy stracą status bezrobotnego – z upływem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata tego statusu;

2) sprzedamy przedmiot kredytowania – z dniem otrzymania informacji o zbyciu;

3) dojdzie do wypowiedzenia umowy kredytu mieszkaniowego – z dniem upływu okresu wypowiedzenia;

4) nastąpiły czynności egzekucyjne z przedmiotu kredytowania – z dniem podjęcia pierwszej czynności egzekucyjnej;

5) spłacimy kredyt – z dniem dokonania spłaty ostatniej raty;

6) miesięczne dochody pójdą w górę lub spadnie miesięczna rata co doprowadzi do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia o wskaźniku RdD przekraczającym 50 %;

7) zwiększą się miesięczne dochody bądź zmniejszy liczba członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy co doprowadzi do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia o wysokości dochodów.

Jakie limity ma wsparcie, pożyczka na spłatę kredytu?

Maksymalna wysokość wsparcia wynosi 2000,00 zł miesięcznie przez okres 36 miesięcy. Daje to łącznie sumę 72 000,00 zł.

Zasady zwrotu wsparcia

Co do zasady wsparcie i pożyczka podlegają zwrotowi i o tym nie można zapominać.

Zwrot wsparcia lub pożyczki powinien mieć miejsce w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęły 2 lata od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki. Jest on dokonywany w 144 równych i, co szalenie istotne, nieoprocentowanych miesięcznych ratach, płatnych do 15 dnia każdego miesiąca na rachunek Funduszu.

Bank poinformuje Cię co najmniej 30 dni przed terminem wpłaty pierwszej raty zwracanego wsparcia lub zwracanej pożyczki o wysokości raty i o numerze rachunku bankowego.

Jeżeli dokonasz terminowej spłaty 100 rat, pozostałą część rat zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia umarza się! Terminowy zwrot rat zatem się opłaca, bowiem możesz zaoszczędzić 22 000,00 zł!

Konieczne jest podkreślenie, że jeżeli zdecydujesz się zbyć przedmiot kredytowania musisz zwrócić wsparcie w terminie 30 dni od dnia zbycia mieszkania czy też domu.

Jeżeli będziesz miał problemy ze zwrotem rat Bank Gospodarstwa Krajowego wezwie Cię pisemnie do dokonania płatności. Wyznaczy Ci termin nie dłuższy niż 30 dni. Brak reakcji na wezwanie to konieczność zwrotu całego wsparcia lub pożyczki wraz z odsetkami ustawowymi. Naliczy się je począwszy od dnia wymagalności pierwszej raty zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia.

Na marginesie, Rada Funduszu może, na wniosek kredytobiorcy, odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty należności, które podlegają zwrotowi w ratach.

Kiedy nie trzeba zwracać wsparcia?

Warto podkreślić, że na uzasadniony wniosek kredytobiorcy lub kredytodawcy, Rada Funduszu może umorzyć w całości albo w część należności wynikające z udzielonego wsparcia lub pożyczki. Wniosek o umorzenie składamy za pośrednictwem kredytodawcy do Rady Funduszu. Rada Funduszu podejmując decyzję bierze pod uwagę informacje o sytuacji finansowej kredytobiorcy. Bierze pod uwagę również możliwe przyszłe zapotrzebowanie na wsparcie i pożyczkę na spłatę zadłużenia ze środków Funduszu. Można zatem wyobrazić sobie sytuację, gdy kredytobiorcy będą składać wnioski o umorzenie motywowane bardzo trudną sytuacją materialną (spowodowaną np. ciężką chorobą, trudnościami na rynku pracy etc.). Z drugiej jednak strony istnieje poważne ryzyko znacznego wzrostu zapotrzebowania na środki Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. W efekcie to zapotrzebowanie może zmniejszyć szanse na umorzenie należności.

Podsumowując, nieoprocentowana pożyczka lub wsparcie na spłatę kredytu hipotecznego z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców to bardzo dobry instrument pomocy kredytobiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Można jednak wyrażać obawy, że w najbliższych latach zasypiemy Banki wnioskami zrozpaczonych kredytobiorców, którym zabraknie środków na spłatę kredytu hipotecznego. Wydaje się być zatem konieczne poszukać innej drogi rozwiązania kryzysu na rynku kredytów hipotecznych.

Autor: Adwokat Anna Uznańska

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://szantar.pl/bez_kategorii/splata-kredytu-na-mieszkanie-nie-stac-mnie/