Potężna redukcja zadłużenia w Provident Polska

Provident Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest jednym z niewielu podmiotów na rynku, który sam udziela pożyczek krótkoterminowych, a gdy klienci nie wykonują umów zgodnie z harmonogramem spłat pozywa ich. Dlaczego o tym wspominamy? Ponieważ większość podmiotów udzielających chwilówek, gdy pożyczkobiorca nie spłaca zobowiązania dokonuje cesji wierzytelności na inny podmiot. W efekcie on dochodzi roszczeń wobec klienta.

W tej sprawie Provident Polska pozwał Pana Mieczysława, który w niedługim odstępie czasu zawarł dwie umowy pożyczki o kredyt konsumencki. Obydwie umowy własnoręcznie podpisał. Całkowite kwoty do zapłaty nie były opłacone w całości. Wobec czego Provident wytoczył powództwo przeciwko naszemu klientowi. Warto zaznaczyć, iż sama okoliczność, że pożyczka została podpisana przez konsumenta nie wyklucza możliwości stwierdzenia jej nieważności choćby w częściowym zakresie. Spór w niniejszym postępowaniu skupiał się na tym, czy rażąco wysokie koszty pozaodsetkowe przewidziane we wzorcu umownym przygotowanym przez powoda wiążą konsumenta.

Od samego początku postępowania twierdziliśmy, że opłaty które przewidziała strona przeciwna były niezasadne, a ich wysokość niewykazana.

Pożyczkodawca zastrzegł bowiem łącznie opłaty, które przekraczały połowę otrzymanych środków, nie licząc zastrzeżonych odsetek. Naszym zdaniem taka praktyka jest niezgodna z porządkiem prawnym i nie może wiązać konsumentów.

Sąd pierwszej instancji niestety nie podzielił naszych argumentów. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie zasądził od pozwanego na rzecz kwotę 14 193,85 zł wraz z odsetkami. Ponadto, pozwany został zobowiązany do zapłaty na rzecz powoda kwoty 3 795,00 zł tytułem zwrotu kosztu procesu. Roszczenie powoda zostało zatem uwzględnione w całości.

Kiedy zapoznaliśmy się z uzasadnieniem, zaproponowaliśmy klientowi apelację w sprawie z Provident Polska.

Nie zgadzaliśmy się z oceną zaprezentowaną przez Sąd I instancji. Klient podjął ryzyko wniesienia środka zaskarżenia. Finalnie osiągnęliśmy zamierzony rezultat.

Powyższy wyrok zaskarżyliśmy w części tj. w zakresie nienależnie zasądzonych kosztów pozaodsetkowych. Wartość przedmiotu zaskarżenia przekraczała nieznacznie kwotę siedmiu tysięcy złotych. Po kilku miesiącach Sąd Okręgowy w Warszawy zmienił zaskarżony wyrok. Zasądzoną kwotę 14 193,85 zł obniżył do kwoty 6 545 zł i oddalił powództwo w pozostałym zakresie. Ponadto, pozwany nie ma obowiązku zapłaty kosztów procesu w wysokości 3 795,00 zł. Wynika to z tego, że koszty te zostały wzajemnie zniesione przez Sąd II instancji.

Poniesione ryzyko dało wymierną korzyść finansową klientowi.

Zadłużenie pozwanego na skutek wniesionej apelacji zmniejszyło się o ponad 60%. Wyrok z całą pewnością należy uznać za sukces. Oznacza on bowiem, że pozwany musi oddać jedynie otrzymany, a niespłacony kapitał pożyczki, bez żadnych kosztów pozaodsetkowych!

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://szantar.pl/bez_kategorii/rozpoznanie-wniosku-o-ogloszenie-upadlosci/