Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a inne toczące się postępowania

Co się dzieje z innymi postępowaniami sądowymi, administracyjnymi i sądowoadministracyjnymi dotyczącymi masy upadłości wszczętymi, lecz niezakończonymi w momencie gdy ma miejsce ogłoszenie  upadłości konsumenckiej?

Jeśli nastąpi ogłoszenie upadłości konsumenckiej, z chwilą jej ogłoszenia postępowania takie mogą być dalej prowadzone, a nowe postępowania wszczynane. Jednak wyłącznie przez syndyka lub przeciwko niemu.

Stroną takich postępowań w znaczeniu formalnym staje się automatycznie syndyk. Działa on na rzecz upadłego, lecz w imieniu własnym. Upadły nie może sam występować jako strona postępowania, jeśli jego przedmiotem jest masa upadłości. Zatem postępowania będą się toczyły, tyle tylko, że w miejsce upadłego wstąpi syndyk.

Czym są postępowania, które dotyczą masy upadłości?

Są to mianowicie wszystkie postępowania (o zapłatę, o ustalenie lub ukształtowanie prawa lub stosunku prawnego), których przedmiotem są rzeczy i inne prawa majątkowe wchodzące w skład masy upadłości. Są to także postępowania, które dotyczą zarządu takim majątkiem. To również postępowania, które mogą wywrzeć wpływ na stan masy upadłości i zaspokojenie wierzycieli. Dotyczy to postepowań, w których dłużnik występuje w roli powoda jaki i pozwanego.

W których postępowaniach upadły będzie występował we własnym imieniu i na własną rzecz?

  • W sprawach o roszczenia niemajątkowe. Np. o rozwód, separację, ustalenie pochodzenia dziecka, o ochronę dóbr osobistych, o ochronę autorskich prawa osobistych,
  • o roszczenia majątkowe, które dotyczą składników majątkowych wyłączonych z masy upadłości. Np. mienie wyłączone spod egzekucji wg przepisów k.p.c., wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu,
  • w sprawach o odsetki za okres po ogłoszeniu upadłości,
  • o alimenty należne od upadłego,
  • w sprawach o renty z tytułu odpowiedzialności za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia albo utratę żywiciela. Również w sprawach z tytułu zmiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę.

Od momentu ogłoszenia upadłości przez sąd, wszystkie toczące się postępowania przez i przeciwko dłużnikowi ulegają zawieszeniu. Zawieszenie trwa do wstąpienia do sprawy syndyka. Po ustaleniu osoby syndyka sąd z urzędu podejmuje zawieszone postępowanie.

Powyższe oznacza, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie skutkuje „anulowaniem” bądź umorzeniem toczących się postepowań. Jedyne do czego prowadzi to do zmiany podmiotu, który występuje w imieniu dłużnika – upadłego. W miejsce upadłego wstępuje syndyk, który jest zarządcą masy upadłości.

Czy postępowania egzekucyjne prowadzone względem upadłego będą nadal prowadzone po tym jak nastąpi ogłoszenie upadłości konsumenckiej ?

Nie. Z chwilą ogłoszenie upadłości postępowania egzekucyjne wszczęte przed tym dniem ulegają zawieszeniu z mocy samego prawa. Natomiast po uprawomocnieniu się postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości wszelkie egzekucje ulegają umorzeniu. Po ogłoszeniu upadłości nie można prowadzić nowych egzekucji co do składników majątkowych wchodzących w skład masy upadłości.

Autor: Radca prawny Piotr Frydrych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://szantar.pl/bez_kategorii/zwrot-oplat-za-refinansowanie-pozyczek/