KREOS NSFIZ przegrywa w dwóch instancjach.

Dziś sprawa, w której powództwo KREOS NSFIZ o zapłatę ponad 3000 zł zostało prawomocnie oddalone.

Pan Paweł otrzymał z Sądu przesyłkę zawierającą nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym, zgodnie z którym miał zapłacić na rzecz powoda KREOS NSFIZ (Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego) z siedzibą w Warszawie kwotę ponad 3000 zł. Termin na zapłatę lub złożenie sprzeciwu wynosił dwa tygodnie .

Problem w tym, że pan Paweł nigdy nie słyszał o podmiocie KREOS NSFIZ ani nie zawierał z nim żadnej umowy.

Po otrzymaniu przesyłki z Sądu Pan Paweł niezwłocznie zgłosił się do Naszej Kancelarii i powierzył nam prowadzenie sprawy.

W imieniu Klienta złożyliśmy sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. W złożonym sprzeciwie szczegółowo przedstawiliśmy nasze stanowisko i odnieśliśmy zarzuty dotyczące legitymacji procesowej oraz nieudowodnienia roszczenia co do zasady i co do wysokości.

Po otrzymaniu stanowisk stron sąd rozpoznający sprawę Pana Pawła – Sąd Rejonowy w Tarnowie wydał wyrok.

Sąd w wyroku oddalił powództwo KREOS NSFIZ w całości. Z uwagi na wynik postępowania sądowego obciążył powoda kosztami procesu.

Wydanie powyższego orzeczenia nie było jednak końcem sprawy pana Pawła. W rezultacie powód złożył od wydanego wyroku apelację.

Po otrzymaniu apelacji powoda Nasza Kancelaria w imieniu Klienta złożyła odpowiedź na apelację. W niej odnieśliśmy się do wszystkich zarzutów podniesionych przez powoda w apelacji.

Sąd odwoławczy – Sąd Okręgowy w Tarnowie w całości podzielił Nasze stanowisko dotyczące braku legitymacji procesowej i nieudowodnieniu roszczenia.

Sąd uznał wniesioną przez powoda apelację jako niezasadną oraz w całości ją oddalił.

Efektem walki przed sądem I i II instancji było prawomocne oddalenie powództwa na kwotę ponad 3000 zł.

Zostałeś pozwany i zastanawiasz się czy warto podjąć obronę procesową? Powyższe rozstrzygnięcie jednoznacznie pokazuje, że warto. Skorzystaj z pomocy profesjonalnych pełnomocników w celu obrony swoich praw przed Sądem.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://szantar.pl/bez_kategorii/vega-sp-zoo-i-nieuczciwe-oplaty-w-ramach-szybka-moneta/