Egzekucja z majątku wspólnego

Niejednokrotnie zdarzają się sytuację, gdy dłużnikiem pozostaje tylko jeden z małżonków. Powstaje wówczas podstawowe pytanie, mianowicie czy komornik może prowadzić czynności egzekucyjne co do składników majątkowych tworzących tzw. małżeńską wspólność majątkową?

Otóż komornik ma prawo do prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego, co do zasady, tylko w przypadku wyrażenia zgody drugiego małżonka na zaciągnięcie zobowiązania. Innymi słowy, jeśli oboje małżonkowie wyrażali uprzednio zgodę na zaciągnięcie np. kredytu.

Często w umowach z bankami lub pożyczkodawcami, umieszczane jest oświadczenie małżonka dłużnika zawierające jego zgodę na zaciągnięcie kredytu, pożyczki. Zabieg ten nie jest bezcelowy, bowiem w ten sposób przyszły wierzyciel zabezpiecza swoje interesy i możliwość przeprowadzenia egzekucji z majątku wspólnego małżonków, który jest zazwyczaj większy, aniżeli majątek osobisty samego dłużnika. Wierzyciel musi wykazać fakt udzielenia takiej zgody, aby sąd nadał klauzulę wykonalności wyrokowi / nakazowi zapłaty również przeciwko drugiemu małżonkowi.

W pozostałych wypadkach egzekucja jest prowadzona wyłącznie z:

  1. majątku osobistego dłużnika,
  2. jego wynagrodzenia za pracę,
  3. dochodów uzyskanych z innej działalności zarobkowej,
  4. korzyści uzyskanych z jego praw autorskich, pokrewnych, własności przemysłowej i innych praw twórcy,
  5. przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa, jeśli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem go.

Pamiętać należy, że powyższa regulacja dotyczy ustawowego ustroju majątkowego małżonków tj. wspólności majątkowej. W przypadku zawarcia przez małżonków intercyzy tj. rozdzielności ich majątków – każdy z małżonków będzie odpowiadał swoim majątkiem.

Jeśli komornik niesłusznie prowadzi egzekucję wobec składnika majątkowego należącego do majątku wspólnego, bez wyżej wspomnianej zgody, narzędziem służącym obronie dłużnika lub jego małżonka jest powództwo przeciwegzekucyjne.

Twój małżonek jest dłużnikiem i obawiasz się że egzekucja obejmie Wasz majątek wspólny? Komornik prowadzi już egzekucję wobec Waszego majątku wspólnego i masz co do tego wątpliwości? Chętnie przeanalizujemy Twoją sprawę i pomożemy podjąć odpowiednie kroki prawne.

radca prawny Piotr Frydrych, Kancelaria Szantar i Wspólnicy