Cesja (przelew) wierzytelności – czy potrzeba Twojej zgody?

W obrocie gospodarczym instytucją, z którą bardzo często się spotykamy jest cesja wierzytelności, zwana przelewem. Regulują ją przepisy kodeksu cywilnego, a dokładniej mówiąc artykuły 509-518 k.c. Obrót wierzytelnościami jest niezwykle częstą praktyką w przypadku firm pożyczkowych, które sprzedają szeroko pojęte wierzytelności trudne na masową skale. Pytanie, które wielokrotnie jest nam zadawane przez klientów brzmi „czy pożyczkodawca może przenieść wierzytelność bez mojej zgody?”. Wątpliwości te rozwiewa art. 509 §  1 k.c., którego treść jasno wskazuje, że wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Tak więc co do zasady na powyżej postawioną tezę należy odpowiedzieć twierdząco. W sprawach z zakresu oddłużania szczególną uwagę w zakresie dokonywanej cesji należy zwrócić na sposób określenia konkretnej wierzytelności, która jest przedmiotem przelewu. Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia z dnia 18 lutego 2020 r., V ACa 656/19 „przedmiotem przelewu może być co do zasady wierzytelność istniejąca, którą cedent może swobodnie rozporządzać. Wierzytelność, która ma stanowić przedmiot rozporządzenia, powinna być w dostateczny sposób oznaczona (zindywidualizowana). Dotyczy to przede wszystkim wyraźnego określenia stosunku zobowiązaniowego, którego elementem jest zbywana wierzytelność, a zatem oznaczania stron tego stosunku, świadczenia oraz przedmiotu świadczenia”. Należy zatem pamiętać, że po stronie powoda istnieje obowiązek wykazania przed Sądem, iż nabył on zindywidualizowaną wierzytelność wobec danej osoby, wynikającej z konkretnego stosunku prawnego. W przypadku, kiedy mamy do czynienia z łańcuchem cesji niezwykle istotne jest udowodnienie, że podmioty uczestniczące w ciągu cesji po kolei zbywały i nabywały tą samą wierzytelność, która stanowi przedmiot żądania powoda.

apl. adw. Marcin Śpiewak, Kancelaria Adwokacka Szantar i Wspólnicy; biuro@szantar.pl

Otrzymałeś pozew od wierzyciela wtórnego albo sądowy nakaz zapłaty zobowiązujący Cię do zapłaty należności? Masz wątpliwości, czy cesja była skuteczna? Ustal, czy Twój dług w ogóle istnieje lub czy nie jest zawyżony, sprawdź skuteczność cesji wierzytelności. W tego typu sprawach często małe szczegóły przesądzają o zwycięstwie procesowym. Korzystną opcją dla Ciebie jest powierzenie analizy sprawy wyspecjalizowanej kancelarii oddłużeniowej.