Kancelaria oddłużeniowa Szantar

Ogłoszenie upadłości przez sąd – co dalej?

Co dzieje się gdy nastąpi ogłoszenie upadłości przez sąd?

Wielu dłużników wychodzi z błędnego założenia, że ogłoszenie upadłości kończy postępowanie upadłościowe, a ich długi zostają umorzone. Nic bardziej mylnego. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest początkiem właściwego postępowania upadłościowego, w ramach którego ma dojść do oddłużenia upadłego.

Co się więc dzieje bezpośrednio po tym jak nastąpi ogłoszenie upadłości?

W pierwszej kolejności syndyk:

  • Zawiadamia wierzycieli o ogłoszeniu upadłości, sposobie i trybie zgłaszania przez nich wierzytelności, sposobach zakończenia postępowania, w tym dostępnych dla upadłego sposobach i trybach oddłużenia,
  • Informuje małżonka upadłego o skutkach ogłoszenia upadłości dla majątku wspólnego,
  • Zawiadamia komorników prowadzących postępowanie egzekucyjne przeciwko upadłemu,
  • Informuje banki i instytucje, z którymi upadły zawarł umowę o udostępnienie skrytki sejfowej, albo w których złożył pieniądze lub inne przedmioty,
  • Wzywa przedsiębiorstwa przewozowe, firmy spedycyjne i domy składowe, w których znajdują się lub mogą znajdować się towary należące do upadłego, lub przesyłki do niego adresowane, o przekazanie syndykowi przesyłek lub towarów oraz aby nie wykonywały poleceń kierowanych do nich przez upadłego,
  • Zwraca się do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o wskazanie informacji dotyczących sytuacja majątkowej upadłego i mających na nią wpływ w ciągu 5 lat przed dniem ogłoszenia upadłości (np. w jakie wysokości upadły posiada zadłużenie podatkowe, jak również czy dokonał nadpłaty podatków i jej wierzycielem z tego tytułu),
  • Zasięga informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy upadły jest wspólnikiem spółek handlowych i czy sprawował funkcję członka organu tychże spółek w ciągu 10 lat przed dniem ogłoszenia upadłości, oraz czy względem tych spółek,
  • Przedkłada sądowi polisę umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji oraz oświadczenie, że nie zachodzą żadne czynności związane z pełnieniem funkcji syndyka.

Syndyk obejmuje majątek upadłego, zarządza nim, zabezpiecza go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem przez osoby postronne orazprzystępuje do jego likwidacji. Na czym czynności te polegają w praktyce?

Syndyk musi jak najszybciej od ogłoszenia upadłości skontaktować się z upadłym celem objęcia jego majątki i przeprowadzenie inwentaryzacji. Odbiera od upadłego wszelkie informacje na temat składników majątkowych upadłego, ale też potrzebne do zaplanowania dalszego postępowania i wyboru sposobu oddłużenia. Ma również obowiązek poszukiwania (za pomocą komorników) majątku upadłego, który został przez niego wskazany we wniosku upadłościowym lub wynika z innych danych.

Syndyk sporządza spis:

 • inwentarza w postępowaniu upadłościowym – czyli składników majątkowych, które wejdą w skład masy upadłości i zostaną upłynnione np. dom, mieszkanie, samochodów osobowy,
 • należności w postępowaniu upadłościowym,
 • składników majątkowych nieobjętych przez syndyka np. świadczenie 500+, lodówka, laptop służący do pracy zarobkowej upadłego.

Innymi słowy, głównym zadaniem syndyka jest ustalenie aktualnej sytuacji majątkowej, finansowej i rodzinnej upadłego, celem wyboru dalszych działań oddłużeniowych. Syndyk wybiera następnie sposób likwidacji masy upadłości tak, aby w jak największym stopniu zaspokoić z niej wierzycieli i pokryć koszty likwidacji.

Jak wygląda przebieg samej likwidacji?

Wszystko zależy od rodzaju składnika majątkowego wchodzącego w skład masy upadłości.

 • W przypadku nieruchomości oraz składników, których wartość przekracza pięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego (obecnie jest to kwota 31.104,00 zł) o wyborze sposobu likwidacji syndyk musi zawiadomić Sąd oraz wierzycieli. Sąd może w takim wypadku wydać postanowienie o zakazie likwidacji danego składnika majątkowego, jeśli sposób likwidacji wybrany przez syndyka lub cena minimalna byłaby niezgodna z prawem, lub prowadziłaby do pokrzywdzenia upadłego, lub wierzycieli. Ponadto na skutek skargi na czynności syndyka Sąd również może wydać postanowienie o zakazie likwidacji lub oddalić skargę.
 • W przypadku pozostałych składników masy upadłości syndyk samodzielnie dokonuje ich likwidacji.

Podsumowując, po ogłoszeniu upadłości syndyk podejmuje bardzo wiele działań. Mają one na celu ustalenie wartości masy upadłości, a następnie jej spieniężenie.
Autor: Piotr Frydrych – Radca prawny

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://szantar.pl/porady/jak-zlozyc-pozew-o-rozwod-dokumenty-potrzebne-do-rozprawy/

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a inne toczące się postępowania

Co się dzieje z innymi postępowaniami sądowymi, administracyjnymi i sądowoadministracyjnymi dotyczącymi masy upadłości wszczętymi, lecz niezakończonymi w momencie gdy ma miejsce ogłoszenie  upadłości konsumenckiej?

Jeśli nastąpi ogłoszenie upadłości konsumenckiej, z chwilą jej ogłoszenia postępowania takie mogą być dalej prowadzone, a nowe postępowania wszczynane. Jednak wyłącznie przez syndyka lub przeciwko niemu.

Stroną takich postępowań w znaczeniu formalnym staje się automatycznie syndyk. Działa on na rzecz upadłego, lecz w imieniu własnym. Upadły nie może sam występować jako strona postępowania, jeśli jego przedmiotem jest masa upadłości. Zatem postępowania będą się toczyły, tyle tylko, że w miejsce upadłego wstąpi syndyk.

Czym są postępowania, które dotyczą masy upadłości?

Są to mianowicie wszystkie postępowania (o zapłatę, o ustalenie lub ukształtowanie prawa lub stosunku prawnego), których przedmiotem są rzeczy i inne prawa majątkowe wchodzące w skład masy upadłości. Są to także postępowania, które dotyczą zarządu takim majątkiem. To również postępowania, które mogą wywrzeć wpływ na stan masy upadłości i zaspokojenie wierzycieli. Dotyczy to postepowań, w których dłużnik występuje w roli powoda jaki i pozwanego.

W których postępowaniach upadły będzie występował we własnym imieniu i na własną rzecz?

 • W sprawach o roszczenia niemajątkowe. Np. o rozwód, separację, ustalenie pochodzenia dziecka, o ochronę dóbr osobistych, o ochronę autorskich prawa osobistych,
 • o roszczenia majątkowe, które dotyczą składników majątkowych wyłączonych z masy upadłości. Np. mienie wyłączone spod egzekucji wg przepisów k.p.c., wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu,
 • w sprawach o odsetki za okres po ogłoszeniu upadłości,
 • o alimenty należne od upadłego,
 • w sprawach o renty z tytułu odpowiedzialności za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia albo utratę żywiciela. Również w sprawach z tytułu zmiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę.

Od momentu ogłoszenia upadłości przez sąd, wszystkie toczące się postępowania przez i przeciwko dłużnikowi ulegają zawieszeniu. Zawieszenie trwa do wstąpienia do sprawy syndyka. Po ustaleniu osoby syndyka sąd z urzędu podejmuje zawieszone postępowanie.

Powyższe oznacza, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie skutkuje „anulowaniem” bądź umorzeniem toczących się postepowań. Jedyne do czego prowadzi to do zmiany podmiotu, który występuje w imieniu dłużnika – upadłego. W miejsce upadłego wstępuje syndyk, który jest zarządcą masy upadłości.

Czy postępowania egzekucyjne prowadzone względem upadłego będą nadal prowadzone po tym jak nastąpi ogłoszenie upadłości konsumenckiej ?

Nie. Z chwilą ogłoszenie upadłości postępowania egzekucyjne wszczęte przed tym dniem ulegają zawieszeniu z mocy samego prawa. Natomiast po uprawomocnieniu się postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości wszelkie egzekucje ulegają umorzeniu. Po ogłoszeniu upadłości nie można prowadzić nowych egzekucji co do składników majątkowych wchodzących w skład masy upadłości.

Autor: Radca prawny Piotr Frydrych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://szantar.pl/bez_kategorii/zwrot-oplat-za-refinansowanie-pozyczek/

Kancelaria oddłużeniowa Szantar

Długi alimentacyjne a upadłość konsumencka

Wielu dłużników chcących ogłosić upadłość konsumencką posiada długi i zobowiązania alimentacyjne. Chcąc ogłosić upadłość konsumencką dłużnicy często zakładają, że ich upadłość spowoduje umorzenie długów alimentacyjnych i pomoże wyjść z zadłużenia. Nic bardziej mylnego.

Czy można umorzyć długi alimentacyjne w ramach upadłości?

Długi alimentacyjne należą do specjalnej kategorii długów wyłączonych spod umorzenia w ramach postępowania upadłościowego. Zasada to dotyczy zarówno zaległych długów alimentacyjnych powstałych przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, jak i bieżących alimentów. Nawet w przypadku przeprowadzenia całego postępowania upadłościowego długi alimentacyjne nie zostaną umorzone, bądź zmniejszone.

Jak wygląda spłata zaległych długów alimentacyjnych po ogłoszeniu upadłości?

Zaległe alimenty jako dług upadłego powinny zostać uwzględnione zarówno we wniosku ogłoszenie upadłości, jak również w spisie wierzytelności. Uprawniony do zaległych alimentów posiada prawo do zgłoszenia swojej wierzytelności do syndyka, który umieszcza dług alimentacyjny w spisie wierzytelności. Wierzyciele alimentacyjni, czyli najczęściej małoletnie dzieci upadłego, bądź też dorosłe dzieci upadłego, zostali zakwalifikowani przez ustawodawcę do pierwszej grupy wierzycieli, co oznacza, że dług taki zostanie zaspokojony w pierwszej kolejności z masy upadłości, przed innymi wierzycielami. Jest to dobra wiadomość dla wierzycieli alimentacyjnych, w sytuacji dużej ilości wierzycieli przypisanych do innych kategorii. Rozwiązanie takie wynika z założenia ustawodawcy, że dobro dziecka i zaspokojenia jego podstawowych potrzeb życiowych (a temu służą właśnie alimenty) jest najważniejsze.

Czy po ogłoszeniu upadłości długi alimentacyjne podlegają egzekucji komorniczej?

Nie. Z chwilą ogłoszenia upadłości wszelkie postępowania egzekucyjne prowadzone wobec upadłego ulegają zawieszeniu z mocy prawa. Po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone. Po ogłoszeniu upadłości niedopuszczalne jest skierowanie egzekucji wobec składka majątkowego dłużnika wchodzącego w skład masy upadłości. Pamiętać jednak należy o wyjątku, że po ogłoszeniu upadłości istnieje możliwość wykonania postanowień o zabezpieczeniu roszczeń alimentacyjnych.

Można powiedzieć, że w miejsce komornika, jako podmiotu ściągającego środki pieniężne na rzecz wierzyciela alimentacyjnego, po ogłoszeniu upadłości, wstępuje syndyk.

Czy upadłość konsumencka skutkuje zwolnieniem z bieżącego obowiązku alimentacyjnego?

Absolutnie nie. Bieżąco powstający z każdym miesiącem obowiązek alimentacyjny po ogłoszeniu upadłości będzie nadal realizowany na rzecz wierzyciela alimentacyjnego. Z tym jednak wyjątkiem, że wypłatą będzie zajmował zamiast upadłego – syndyk. Wynika to z faktu objęcia przez syndyka zarządu nad majątkiem upadłego, w tym środków pieniężnych. Oznacza to, że syndyk zabezpiecza potrzeby wierzyciela alimentacyjnego z środków upadłego i de facto spełnia świadczenie w imieniu upadłego.

Czy dziecko otrzyma alimenty w takiej samej wysokości od upadłego?

Co do zasady tak. Wysokość wypłacanych alimentów co do zasady powinna być zgodna z dotychczas zasądzoną prawomocnym wyrokiem kwotą. Niemniej jednak należy pamiętać, że regularna wypłata oczywiście będzie uzależniona od wysokości masy upadłości, czyli posiadanego przez dłużnika majątku, jego dochodów, oszczędności. Uprawniony do alimentów nie otrzyma jednak z masy upadłości większej kwoty niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Tak więc jeśli w wyroku zasądzono od upadłego na rzecz dziecka kwotę 4.000,00 zł, to mimo prawomocnego wyroku syndyk wypłaci jedynie kwotę 3.100,00 zł.

Czy po ogłoszeniu upadłości można złożyć pozew o zapłatę przez upadłego alimentów?

Jak najbardziej tak. Zasadniczo w miejsce strony postępowania sądowego wszczętego przed ogłoszeniem upadłości wstępuje syndyk. Nie dotyczy to jednak sprawa o zasądzenie alimentów, gdzie pozwanym pozostaje upadły. Podobnie po ogłoszeniu upadłości uprawniony może wnieść o podwyższenie alimentów.

Natomiast upadły może żądać stwierdzenia wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, jak również zmniejszenia kwoty zasądzonych alimentów.

Powyższe oznacza, że w sprawach sądowych dotyczących alimentów, działa nadal upadły, mimo ogłoszenia upadłości. Jest to wyjątek od ogólnej zasady, gdzie w miejsce upadłego wstępuje syndyk.

Autor: radca prawny Piotr Frydrych

Zainteresował Cię powyższy artykuł? Potrzebujesz pomocy w zakresie upadłości bądź alimentów? Zespół Kancelarii chętnie odpowie na Twoje pytania i pomoże rozwiązać problemy prawne.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://szantar.pl/bez_kategorii/decyzja-prezesa-uokik-dotyczaca-santander-consumer-bank/