Reprezentacja klienta upadłość konsumencka

Ugoda pozasądowa z wierzycielem. Korzyść czy zagrożenie dla dłużnika? cz. 1

Niejednokrotnie klienci naszej kancelarii zawierają ugody, z wierzycielami, bądź windykatorami działającymi na ich zlecenie. Niestety dość często tego typu umowy nie są korzystnym rozwiązaniem dla dłużnika. Pewnie zastanawiasz się jak to możliwe, skoro już z samej nazwy ugoda kojarzy się z polubownym załatwieniem sprawy, pomocą w spłacie?

Otóż, ugoda nie jest niczym innym jak umową cywilnoprawną zawieraną pomiędzy stronami istniejącego już stosunku prawnego (np. pożyczki, kredytu), w ramach której te czynią sobie wzajemne ustępstwa, aby:    1) uchylić stan niepewności co do roszczeń wynikających z tego stosunku, 2) zapewnić ich wykonanie lub 3) uchylić istniejący lub przyszły spór.

Ugoda jest również jedną z form uznania właściwego roszczenia (szerzej o uznaniu pisałem we wcześniejszym wpisie, który znajdziesz tutaj.), a więc przyznania istnienia długu. Oczywiście treść ugody i jej warunki, teoretycznie winny być wynikiem wzajemnych ustaleń lub negocjacji. Strony określają nowe warunki łączącego je stosunku prawnego. Niestety w praktyce to wierzyciel opracowuje postanowienia ugody, a więc i zakres zobowiązania dłużnika. Dłużnik podpisując ugodę akceptuje dług wskazany w niej przez wierzyciela. Dlatego właśnie to głównie wierzycielowi zależy na zawarciu ugody w sytuacji gdy np. nie jest w stanie wykazać przed sądem swojego roszczenia.

Wierzyciele opracowując ugody, w głównej mierze kierują się swoim interesem np. uzyskania uznania roszczenia, przerwania biegu przedawnienia, uzyskania opłat nienależnych. Zawierając ugodę na dłużnika nakładany jest obowiązek zapłaty dodatkowej prowizji, zazwyczaj wygórowanej i nieproporcjonalnej do świadczonych usług. Oceniane przez sądy umowy ugód, w prowadzonych przeze mnie sprawach potwierdzają, że często umowy takie nie czyniły wzajemnych ustępstw pomiędzy stronami, narzucając jedynie na dłużnika dodatkowe zobowiązania. Innymi słowy ugody były nieuczciwe i sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, co skutkowało oddaleniem powództw.

r.pr. Piotr Frydrych, Kancelaria Adwokacka Szantar i Wspólnicy; biuro@szantar.pl

Przykładowe korzystne wyroki klientów naszej kancelarii oddalające powództwa oparte na ugodzie: