Apelacja. Jak ją wnieść i czy w ogóle warto?

Wydano wyrok w Twojej sprawie i rozstrzygnięcie jest niezgodne z Twoimi oczekiwaniami? Sąd nie rozpoznał Twoich wniosków dowodowych albo zasądził od Ciebie kwoty, które w Twojej ocenie nie należą się powodowi? Przysługuje Ci prawo do wniesienia apelacji od tego rozstrzygnięcia.

Aby móc wnieść apelację konieczne jest złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku. Nie ma możliwości wniesienia apelacji od wyroku, jeżeli nie złożyłeś wniosku o uzasadnienie. Taka apelacja zostanie przez Sąd odrzucona. Termin na złożenie wniosku o uzasadnienie wynosi 7 dni od dnia wydania wyroku bądź od dnia doręczenia wyroku (jeżeli został wydany na posiedzeniu niejawnym). Wniosek o uzasadnienie orzeczenia należy opłacić. Opłata od wniosku o uzasadnienie wynosi 100 zł. Jeżeli nie jesteś w stanie ponieść tego wydatku bez uszczerbku dla utrzymania siebie i swojej rodziny możesz złożyć wniosek o zwolnienie od opłaty od wniosku o uzasadnienie. Do wniosku takiego niezbędne jest załączenie oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym na formularzu, który bez trudu można znaleźć na stronie internetowej każdego sądu. Możesz też poprosić swojego pełnomocnika o wzór takiego oświadczenia. Istotne jest to, że oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym możesz wypełnić tylko osobiście, nie może zrobić tego za Ciebie Twój pełnomocnik.

Zgodnie z art. 369 § 1. k.p.c. apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Zgodnie zaś z brzmieniem art. 369 § 11 k.p.c. w przypadku przedłużenia terminu do sporządzenia pisemnego uzasadnienia wyroku termin, o którym mowa w § 1, wynosi trzy tygodnie. O terminie tym sąd zawiadamia stronę doręczając jej wyrok z uzasadnieniem. Jeżeli w zawiadomieniu termin ten wskazano błędnie, a strona się do niego zastosowała, apelację uważa się za wniesioną w terminie.

Termin na wniesienie apelacji wynosi zatem dwa tygodnie od dnia doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem. Może się jednak zdarzyć tak,  że termin ten wyniesie trzy tygodnie. Jest to możliwe, ale tylko wówczas, gdy Sąd powiadomi Cię o tym doręczając Ci wyrok z uzasadnieniem. W innym przypadku zawsze termin na wniesienie apelacji wynosi dwa tygodnie.

Apelacja podlega opłacie. Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;

2) ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;

3) ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;

4) ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;

5) ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;

6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;

7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Zgodnie z art. 368 § 1 k.p.c.  apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać:

1) oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części;

2) zwięzłe przedstawienie zarzutów;

3) uzasadnienie zarzutów;

4) powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów lub dowodów;

5) wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia.

Jeżeli apelacja spełnia wszystkie wymogi formalne zostanie rozpoznana przez Sąd II instancji. Wielu Klientów pyta nas, czy Sąd ma jakiś termin na rozpoznanie apelacji. Niestety, w dobie pandemii procesy znacząco się wydłużyły mimo umożliwienia Sędziom wydawania wyroków na posiedzeniach niejawnych. Choć takie sytuacje zdarzają się rzadko, należy liczyć się z tym, że nawet w prostej sprawie o zapłatę w niektórych okręgach oczekiwanie na wyrok Sądu II instancji może wynieść nawet rok czy dwa lata. Zazwyczaj jednak czas oczekiwania na rozpoznanie apelacji przez Sąd II instancji wynosi około kilku miesięcy. Wskazania przy tym wymaga, że Sąd nie ma z góry określonego terminu na rozpoznanie apelacji.

Zgodnie z art. 386 § 1  k.p.c. w razie uwzględnienia apelacji sąd drugiej instancji zmienia zaskarżony wyrok i orzeka co do istoty sprawy. Art. 386 § 2 k.p.c. stanowi, iż w razie stwierdzenia nieważności postępowania sąd drugiej instancji uchyla zaskarżony wyrok, znosi postępowanie w zakresie dotkniętym nieważnością i przekazuje sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Jeżeli jednak Sąd II instancji nie podzieli Twojego stanowiska oddali apelację.

Konieczne jest podkreślenie, że zawsze warto walczyć. Niewniesienie apelacji w terminie przepisanym ustawą (tj. w terminie dwutygodniowym bądź, wyjątkowo, w terminie trzech tygodni) spowoduje zamknięcie drogi do podważenia wyroku. Apelacja daje szanse na zmianę wyroku Sądu I instancji. Niemniej jednak, nikt i nigdy nie da Ci gwarancji, że apelacja na pewno zostanie uwzględniona  i o tym należy pamiętać. Jeżeli ktoś jest w stanie Ci to obiecać to nie robi nic innego tylko kłamie. Z naszego wieloletniego doświadczenia zawodowego wynika bowiem, że czasami nawet w sprawach ewidentnych Sąd może pozostać niewzruszony na zarzuty apelacji i ją oddali. Jednakże  gdy powierzysz sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi będzie on w stanie realnie ocenić szanse powodzenia sprawy przed Sądem II instancji jak również poinformuje Cię  o ewentualnym ryzyku w przypadku nieuwzględnienia apelacji.

Reasumując:

-apelację można wnieść wyłącznie wówczas, gdy wcześniej wnioskowałeś o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem;

-opłata od wniosku o uzasadnienie wyroku w sprawach cywilnych co do zasady wynosi 100 zł;

-możesz wnosić o zwolnienie od opłaty od wniosku  o sporządzenie uzasadnienia wyroku, jednakże wymaga to złożenia wniosku wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym i majątkowym w terminie otwartym na złożenie wniosku o uzasadnienie orzeczenia ( tj. w terminie 7 dni od dnia wydania wyroku bądź doręczenia wyroku, jeżeli  wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym);

– termin na wniesienie apelacji wynosi dwa tygodnie, chyba że Sąd powiadomi Cię na piśmie o tym, że termin ten jest dłuższy i wynosi trzy tygodnie;

– apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok;

-apelacja musi zawierać: oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części, zwięzłe przedstawienie zarzutów, uzasadnienie zarzutów, powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów lub dowodów, a także  wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia;

-apelacja musi być podpisana;

-apelacja podlega opłacie (możesz wnioskować o zwolnienie od opłaty od apelacji).

– Sąd II instancji może na skutek Twojej apelacji zmienić wyrok Sądu I instancji bądź uchylić zaskarżone orzeczenie i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania. Może się zdarzyć jednak i tak, że Sąd II instancji nie podzieli Twojego stanowiska i oddali apelację.

 

Jeżeli otrzymałeś wyrok i zastanawiasz się, czy zasadnym byłoby wniesienie apelacji, zgłoś się do profesjonalnego pełnomocnika, który przeanalizuje Twoją sprawę.

Adwokat Anna Uznańska, Kancelaria Adwokacka Szantar i Wspólnicy.