Wcześniejsza spłata pożyczki

Spłaciłeś wcześniej pożyczkę? Pamiętaj, że w takiej sytuacji przysługuje Ci zwrot kosztów związanych z udzieleniem pożyczki!

W przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego kredytobiorcy należy się proporcjonalny zwrot poniesionych kosztów. Prawo konsumenta do wystąpienia do pożyczkodawcy z wnioskiem o rozliczenie kosztów pożyczki i zwrot nadpłaty wynika z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim. 

Pożyczkodawca ma obowiązek rozliczenia wszystkich kosztów i zwrotu ich proporcjonalnej części do okresu, jaki pozostał do spłaty. Jeśli więc umowa pożyczki została zawarta przykładowo na okres 36 miesięcy, zaś jej spłata nastąpiła po upływie 24 miesięcy, to pożyczkodawca powinien dokonać zwrotu kosztów, jakie konsument musiałby ponieść w ciągu kolejnych 12 miesięcy obowiązywania umowy. 

Prawo do obniżki kosztów kredytu po jego wcześniejszej spłacie obejmuje wszystkie koszty, jakimi pożyczkodawca obciążył konsumenta. A zatem chodzi nie tylko o koszty związane z okresem trwania umowy pożyczki, czyli odsetki, ale również o te koszty, które zostały uiszczone przez konsumenta jednorazowo, czyli prowizja, nawet na początku obowiązywania umowy.

Powstaje pytanie, w jaki sposób ubiegać się o zwrot kosztów pożyczki w związku z jej wcześniejszą spłatą? Otóż należy złożyć do pożyczkodawcy wniosek o rozliczenie i zwrot kosztów pożyczki w związku z jej wcześniejszą spłatą. Trzeba mieć na uwadze, że pożyczkodawca co prawda powinien dokonać zwrotu z własnej inicjatywy, lecz często następuje on dopiero na prośbę konsumenta. Co do zasady o zwrot można ubiegać się w ciągu 6 lat od momentu spłacenia zobowiązania, a w przypadku umów zawartych przed dniem 9 lipca 2018 r. – okres ten wynosi maksymalnie 10 lat. Natomiast przedsiębiorca ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku konsumenta i udzielenie odpowiedzi od momentu odbioru pisma konsumenta. Gdy pożyczkodawca rozpatrzy wniosek konsumenta pozytywnie, niezwłocznie powinien dokonać zwrotu środków finansowych. Często w mojej praktyce zdarza się jednak, że pożyczkodawca odmawia zwrotu należnych konsumentowi pieniędzy. Wówczas należy skierować sprawę do sądu powszechnego. Z mojego doświadczenia wynika, że tego typu spory w przeważającej mierze kończą się sukcesem po stronie konsumenta, więc jest o co walczyć! 

Masz problemy z pożyczkodawcą wynikające z wcześniejszej spłaty pożyczki? Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej? Skontaktuj się z nami!

radca prawny Dominika Witkowska, Kancelaria Adwokacka Szantar i Wspólnicy s.c.; biuro@szantar.pl