Prawo rodzinne

Umowa pożyczki a walka z wierzycielami – sukcesy Kancelarii.

Umowa pożyczki oraz wynikający z niej obowiązek zwrotu po stronie pożyczkobiorcy uregulowane są w porządku prawnym od czasów starożytnego Rzymu.

Umowa pożyczki to dobrze znana we wszystkich cywilizacjach instytucja. Jednak nie wszystkie kraje umożliwiły naliczanie dodatkowych opłat w związku z udzielaniem pożyczek. Od wielu lat pomagamy konsumentom w walce z wysoko rażącymi kosztami pozaodsetkowymi. Nasza Kancelaria świadczy szereg usług prawnych dotyczących zakresu prawa cywilnego. W szczególności pomaga osobom, które wpadły w problemy finansowe wyjść z długów.

Jako przykład pomocy w wyjściu z długów przedstawimy w niniejszym wpisie historie jednej z naszych klientek.

Pani Anna dostała z Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu zobowiązanie do złożenia odpowiedzi na pozew. Termin, jaki wiązał Panią Annę to 2 tygodnie. Pod rygorem uznania za przyznane przez stronę przeciwną faktów przytoczonych w piśmie inicjującym postępowanie. Powód Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty domagał się od naszej klientki zapłaty niemalże dwudziesty tysięcy złotych. Pani Ania ustaliła z nami warunki współpracy, udzieliła pełnomocnictwa do reprezentowania jej interesów w postępowania sądowym, a następnie przesłała nam dokumentację, którą strona przeciwna załączyła do pozwu.

W imieniu klientki złożyliśmy odpowiedź na pozew. Wnosiliśmy o oddalenie powództwa w całości. Powód dochodził roszczeń z tytułu umowy pożyczki, którą miała zawrzeć dużo wcześniej pozwana z zupełnie innym podmiotem. Strona przeciwna przedstawiła umowę cesji oraz kredytu. Według niej miały one wykazać nabycie wierzytelności wobec pozwanej, jak również zasadność i wysokość roszczenia. Naszym zdaniem przedstawione w toku postępowania dowody zupełnie tych okoliczności nie wykazały.

Przedstawiona przez stronę przeciwną umowa pożyczki zawierała rażąco wysokie koszty pozaodsetkowe. Umowa pożyczki zawierała prowizję równą kwocie pożyczki.

Całkowita kwota do zapłaty wynosiła zatem ponad dwa razy więcej niż kapitał pożyczki. Pierwotny pożyczkodawca naliczył również wysokie odsetki. Naszym zdaniem warunki przedłożonej umowy nie mogły zostać uznane za wiążące dla drugiej, słabszej ekonomicznie strony umowy. We wcześniejszych wpisach na bloga pisaliśmy już o tym, ze pozycja konsumenta m.in. z uwagi na prawo unijne jest szczególna, tzn. prawodawca w wielu przypadkach zapewnia mu stosowną ochronę. Tak samo jest w przypadku umów pożyczek zawieranych z tzw. chwilówkami.

Sąd w postępowaniach o zapłatę ma obowiązek zbadać, czy umowa pożyczki zawiera opłaty prawnie wiążące.

W niniejszym postępowaniu staliśmy na stanowisku, że prowizja z uwagi na jej abuzywny charakter nie może wywoływać żadnych skutków prawnych. Powód w toku procesu ustosunkował się do naszych twierdzeń, wskazując że w niniejszym postępowaniu wykazał zarówno nabycie spornej wierzytelności jak i wysokość dochodzonego roszczenia. Jednakże Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu był zupełnie innego zdania. Na posiedzeniu niejawnym Sąd rozpoznający sprawę oddalił powództwo w całości. Klientka nie wierzyła własnym oczom, kiedy poinformowaliśmy ją o treści orzeczenia. Kwota oddalonego roszczenia znacząco poprawia sytuację finansową pozwanej, przez co może ona planować swoje wydatki na innych wierzycieli w celu całkowitego wyjścia z zadłużenia.

W innej sprawie, kilka miesięcy temu zgłosił się do nas klient, wskazując, że otrzymał z Sądu nakaz zapłaty.

Pana Marka poinstruowaliśmy o możliwości wniesienia sprzeciwu i wejścia w spór z wierzycielem Alektum Capital II AG z siedzibą w Szwajcarii. Klient zaakceptował ryzyko wiążące się z prowadzeniem postępowania sądowego przez naszą Kancelarię i umocował nas do działania na jego rachunek. W imieniu pozwanego sporządziliśmy sprzeciw od nakazu zapłaty kwestionując roszczenie strony przeciwnej co do zasady jak i co do wysokości. Podnieśliśmy szerokie twierdzenia co do braku wykazania, że powód nabył roszczenie wobec pozwanego od pierwotnego pożyczkodawcy. Powód nie udowodnił, by doszło do przejścia z mjątku pożyczkodawcy na jego rzecz spornej wierzytelności, której dotyczyło niniejsze postępowanie. Niezależnie od tego, brak było w aktach sprawy dowodów na okoliczność, że pozwany wnioskował o umowę pożyczki, której wydruk przedstawił powód przed Sądem.

Warto zaznaczyć, że podstawą roszczeń strony przeciwnej była refinansująca umowa pożyczki. Wykazanie wykonania tej umowy zgodnie z jej treścią naszym zdaniem było warunkiem do uwzględnienia powództwa przez Sąd. Z uwagi na fakt, że strona przeciwna powyższej okoliczności nie udowodniła, niniejsze powództwo powinno zostać oddalone jako całkowicie niezasadne. W toku postępowania doszło do wymiany stanowisk w formie obszernych pism procesowych, w których żadna ze stron nie dawała za wygraną i była przekonana co do słuszności swoich racji.

Na jakim stanowisku stanął Sąd rozpoznający ten spór?

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim I Wydział Cywilny potwierdził nasze poglądy mówiące o niewykazaniu roszczenia przez stronę przeciwną. W efekcie oddalił powództwo, a pozwany nie ma żadnego obowiązku zapłaty na rzecz powoda. Warto zaznaczyć, że wartość przedmiotu sporu w niniejszym postępowaniu opiewała na kwotę ok. czterech tysięcy złotych. Z punktu wydanego rozstrzygnięcia warto było zatem skorzystać z usług profesjonalnych pełnomocników, którzy są w stanie wypunktować wierzyciela przed Sądem w zakresie braków dotyczących materiału dowodowego. Gdyby pozwany nie wszedł spór z Alektum Capitał II AG nakaz zapłaty szybko by się uprawomocnił, a następnie wierzyciel po otrzymaniu klauzuli wykonalności mógłby rozpocząć egzekucję. Tak się jednak nie stanie, bowiem dochodzone przez powoda roszczenia nie istnieje, a pozwany nie ma żadnego długu wobec podmiotu, który wystąpił przeciwko niemu z pozwem o zapłatę.Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://szantar.pl/bez_kategorii/ogloszenie-upadlosci-przez-sad/

adwokat sprawy karne łódź

Nienależnie egzekwowane przez komornika opłaty – odzyskane ponad 5000 zł!

W dzisiejszym artykule nienależnie egzekwowane przez komornika opłaty. Z prośbą o pomoc zgłosiła się do nas zaniepokojona Pani Martyna.

Wobec Klientki wszczęto postępowanie egzekucyjne, w którym nienależnie egzekwowane przez komornika opłaty opiewały na ponad 5000 zł. Klientka nie wiedziała dlaczego. Okazało się, że Pani Martyna została pozwana przez pożyczkodawcę. W pozwie podał on jej nieaktualny adres zamieszkania. Sąd doręczył korespondencję do miejsca, gdzie Pani Martyna nie przybywała już od lat.

W wyniku postępowania egzekucyjnego nienależnie egzekwowane przez komornika opłaty wyniosły ponad 5000 zł!

Komornik tą kwotę przekazał pożyczkodawcy. Doświadczeni prawnicy współpracujący z naszą Kancelarią wrócili do sprawy. W efekcie podważyliśmy skuteczne doręczenie korespondencji na stary adres Pani Martyny. Wskutek złożenia środka zaskarżenia sąd umorzył postępowanie, a orzeczenie, na którego podstawie prowadzono egzekucję, przestało istnieć.

W sprawie odzyskiwania kwot nienależnie pobranych przez komornika sądowego sąd stwierdził, że pożyczkodawca wzbogacił się kosztem Pani Martyny.

Oczywiście nie jest to zgodne z obowiązującym prawem. Finalnie pożyczkodawca musiał zwrócić Pani Martynie wszystkie wyegzekwowane przez komornika sądowego pieniądze!

Drogi konsumencie, jeśli znajdujesz się w podobnej sytuacji do Pani Martyny – działaj. Przedstawiony w dzisiejszym wpisie wyrok pokazuje, że można odzyskać te pieniądze! Zespół doświadczonych adwokatów i radców prawnych dołoży wszelkich starań, aby Ci pomóc. Czekamy na kontakt.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://szantar.pl/bez_kategorii/umorzenie-postepowania-czym-jest-skutki-dla-dluznikow/

Zwrot opłat za refinansowanie pożyczek.

Z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie naszej Kancelarii jakim jest zwrot opłat za refinansowanie pożyczek.

Na skutek naszych działań, Sądu Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie zasądził od Creamfinance Poland sp. z o.o. na rzecz naszego Klienta kwotę ponad 8600 zł jako zwrot opłat za refinansowanie pożyczek.

Pożyczki udzielane były na stronach internetowych www.lendon.pl i www.extraportfel.pl. Za ich pośrednictwem działali pożyczkodawcy tacy jak: KIM Finance sp. z o.o., MDP Finance sp. z o.o. oraz JJK Credit sp. z o.o. oraz pośrednik Creamfinance Poland sp. z o.o.

Powyższe spółki wykreowały sieć sprzedaży umów kredytu konsumenckiego. W jej efekcie naprzemiennie refinansowano zobowiązania konsumentów. Refinansowania polegały na tym, że konsument korzystający z usług pośrednika Creamfinance Poland sp. z o.o. zawierał umowę z pierwotnym kredytodawcą. Ten oficjalnie nie oferował możliwości odroczenia terminu spłaty kredytu. W momencie problemów ze spłatą, konsument, korzystający z usług tego samego pośrednika, miał możliwość zawarcia umowy kredytu refinansującego z innym kredytodawcą.

Następnie, jeśli konsument nie miał możliwości spłaty kredytu refinansującego, mógł go ponownie refinansować u kolejnego kredytodawcy itd.

W praktyce refinansowania prowadziły do rolowania zobowiązania konsumenta. Wciągały go w spiralę zadłużenia.

Jeden naszych klientów wpadł w spiralę refinansowań. Uiścił z tytułu prowizji za refinansowanie kwotę ponad 8600 zł. Klient zgłosił się do nas z prośbą o pomoc. Skierowaliśmy sprawę na drogę postępowania sądowego. Sąd nie miał wątpliwości co do tego, że opłaty za refinansowanie pożyczek były nieuczciwe. Dlatego zasądził zwrot opłat za refinansowanie pożyczek na rzecz reprezentowanego przez nas Klienta.

W uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził, że praktyka refinansowania pożyczek stosowana przez Creamfinance Poland sp. z o.o. jest nieuczciwa oraz sprzeczna z dobrymi obyczajami.

Sąd wskazał, że praktyka polegająca na refinansowaniu umów rażąco narusza interes konsumenta. Przede wszystkim jego interes ekonomiczny. Zdaniem Sądu, Creamfinance Poland sp. z o.o. czerpało korzyści z kolejnego zadłużania się przez konsumenta. Taki konsument popada w coraz większą spiralę długu, gdzie stale musi uiszczać bardzo wysokie opłaty za dalsze korzystanie z kapitału. Pomimo zapłacenia znacznych kwot, jego zadłużenie nie zmniejszało się.

Powyższy wyrok nie jest prawomocny. Dlatego Creamfinance Poland sp. z o.o. ma prawo wniesienia apelacji od wyroku. Monitorujemy jednak sprawę i będziemy informować o dalszym przebiegu postępowania.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://szantar.pl/bez_kategorii/niedozwolone-klauzule-umowne/

Vega sp. z o.o. i nieuczciwe opłaty w ramach Szybka Moneta.

Czy spółka Vega sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie stosowała nieuczciwe opłaty w ramach umów Szybka Moneta ( https://www.szybka-moneta.pl/ )? Tak twierdzi Sąd w Krakowie!

Sprawa dotyczyła naszej klientki, która zawarła w 2015 r. umowę z firmą Vega sp. z o.o. za pośrednictwem Szybka Moneta – strony www.szybka-moneta.pl.

Na podstawie umowy pożyczki, nasza klientka otrzymała kwotę 1500 zł. Pożyczka została udzielona na 40 dni. Całkowita kwota do zapłaty wynosiła 1950 zł i uwzględniała kwotę 450 zł kosztów.

Kiedy nadszedł termin spłaty, okazało się, że nasza Klientka nie dysponowała kwotą 1950 zł potrzebą na jednorazową spłatę pożyczki. W związku z tym zaczęła ona korzystać z możliwości przedłużenia terminu spłaty pożyczki.

Vega sp. z o.o. pobierała kwotę 240 zł za przedłużenie terminu spłaty pożyczki o 7 dni, 315 zł za przedłużenie terminu spłaty pożyczki o 15 dni oraz 420 zł za przedłużenie terminu spłaty pożyczki o 30 dni.

Niestety, nasza Klientka nie wiedziała jeszcze, że płacąc za przedłużenia wpada w spiralę długów, która doprowadziła ją na skraj katastrofy finansowej.

Klientka zaczęła przedłużać termin spłaty pożyczki raz za razem, gdyż nie mogła odłożyć pełnej kwoty 1950 zł potrzebnej do jednorazowej spłaty. Wysokość opłat za przedłużenie była przy tym na tyle znaczna, że Klientka utraciła możliwość czynienia oszczędności, które mogłaby przeznaczyć na spłatę. W efekcie koszmar Klientki trwał niemal półtora roku. W tym czasie na poczet przedłużeń terminu spłaty Klientka wpłaciła 7590 zł!

Klientka powiedziała dość! – sprawa trafiła do sądu. Pierwszy pozew został wniesiony przez firmę Vega sp. z o.o.

Z uwagi na liczbę przedłużeń oraz fakt, że pomimo wpłaty kwoty 7590 zł, Vega sp. z o.o. nadal domagała się zwrotu pożyczonej kwoty 1500 zł wraz z kwotą 450 zł kosztów oraz odsetkami za opóźnienie, Klientka zdecydowała się zerwać z przedłużeniami i postanowiła spłacić pożyczkę w ratach. W tym celu uiściła na rzecz Vegi sp. z o.o. kwotę 300 zł tytułem spłaty pożyczki, ale kiedy zobaczyła, że Vega sp. z o.o. wbrew jej dyspozycji nie zaksięgowała wpłaty na poczet zobowiązania, ale na kolejne przedłużenie, to postanowiła zaprzestać dalszych spłat i poczekać na sąd.

Vega sp. z o.o. skierowała przeciwko naszej Klientce pozew o zwrot pożyczonej kwoty.

Powództwo to zostało jednak oddalone. Sąd, który prowadził sprawę uznał, że opłaty za przedłużenie terminu spłaty pożyczki są nieuczciwe. Zaliczył kwotę 1200 zł przedłużeń na poczet spłaty pozostałego do zapłaty kapitału w wysokości 1200 zł i oddalił powództwo spółki.

Następnie Klientka poprosiła nas o odzyskanie pozostałej kwoty przedłużeń. Oczywiście podjęliśmy się prowadzenia sprawy.

Nadszedł czas na drugi pozew! Pozwaliśmy Vega sp. z o.o. w imieniu naszej Klientki.

Nadszedł czas na nasz kontratak. Pozwaliśmy spółkę o zwrot pozostałej kwoty 6390 zł przedłużeń. Sąd Rejonowy zasądził od spółki zwrot na rzecz konsumenta kwoty 6390 zł.

Sąd uznał, iż wysokość opłat za przedłużenie terminu spłaty pożyczki jest nieporównywalnie wyższa od wysokości odsetek za nieterminową spłatę pożyczki. Stwierdził, że skorzystanie przez pożyczkobiorcę z możliwości przedłużenia terminu spłaty pożyczki stawia konsumenta w gorszej sytuacji niż popadnięcie w opóźnienie. Wskazał też jako niedopuszczalne wprowadzanie konstrukcji prawnej, która prowadzi do pokrzywdzenia konsumenta.

Sąd podkreślił przy tym, że nie może mieć miejsca przypadek, w którym konsument zostaje obciążony nadmiernymi kosztami. Wręcz nawet rażąco wygórowanymi kosztami związanymi z przedłużeniem terminu spłaty.

W związku z powyższym sąd orzekł, że spółka Vega sp. z o.o. arbitralnie narzuciła konsumentowi sporne opłaty, których wysokość nie znajdowała żadnego racjonalnego uzasadnienia, kierując się wyłącznie swoim partykularnym interesem i nakazał zwrot pobranych opłat.

Vega sp. z o.o. wniosła apelację od wydanego wyroku.

Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Krakowie. Sąd po zapoznaniu się ze sprawą oddalił apelację pożyczkodawcy w całości. Sprawa zakończyła się i dzięki naszej pomocy nasza Klientka odzyskała opłaty za przedłużenie terminu spłaty pożyczki.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://szantar.pl/bez_kategorii/pozyczka-na-splate-kredytu-hipotecznego/

Odzyskiwanie refinansowań

Często zadajecie nam pytania, czy kwoty opłat za tzw. refinansowanie pożyczki mogą zostać odzyskane.

Odpowiedź nie jest jednak prosta, wiele zależy bowiem do tego, jakie firmy i w jaki sposób dokonywały refinansowań naszej pożyczki.

Zacznijmy jednak od początku. Czym właściwie są opłaty za refinansowania i czym różnią się od opłat za przedłużenie terminu spłaty pożyczki, o których pisaliśmy tutaj

Załóżmy, że pożyczkodawca udzielił nam umowy pożyczki (tzw. pożyczki pierwotnej), którą chcemy refinansować. Refinansowanie polega na zawarciu nowej, kolejnej umowy z przeznaczeniem na spłatę pożyczki pierwotnej. W odróżnieniu więc od opłat za przedłużenie terminu spłaty pożyczki, które ponoszone są w ramach jednej umowy, z każdą opłatą za refinansowanie wiąże się zawarcie kolejnej pożyczki.

Powyższe wyraźnie widać na następującym przykładzie:

  1. przedłużając termin spłaty pożyczki 10 razy, mamy do czynienia z 1 umową pożyczki i 10 opłatami za przedłużenie terminu spłaty.
  2. refinansując pożyczkę 10 razy, mamy do czynienia z 1 umową pierwotną, 10 umowami refinansującymi i 10 opłatami za refinansowanie.

Ważne więc, aby odróżniać od siebie oba rodzaje opłat, gdyż dzięki temu będziemy nie tylko świadomi naszej sytuacji, ale również będziemy mogli odpowiednio przeprowadzić procedurę odzyskania refinansowań, o czym napiszemy w kolejnym artykule.

apl. adw. Wiktor Porwisiak, Kancelaria Adwokacka Szantar i Wspólnicy; biuro@szantar.pl

 

1 2