Oddalenie powództwa w sprawie z bankiem – niedochowanie procedury wypowiedzenia umowy kredytowej

Jedną z przyczyn oddalenia powództwa wytoczonego przez bank jest niezachowanie procedury wypowiedzenia umowy opisanej w art. 75 c ustawy prawo bankowe. Przepis ten zobowiązuje bank do zachowania sekwencji czynności:

  1. wezwania dłużnika do spłacenia należności w terminie 14 od dnia doręczenia wezwania do zapłaty, zawierającego informację o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia,
  2. wypowiedzenia umowy kredytu po upływie okresu wypowiedzenia.

Niedochowanie powyżej opisanej sekwencji czynności skutkuje niemożnością postawienia całej wierzytelności w stan natychmiastowej wymagalności i dochodzenia jej na drodze sądowej. W takiej sytuacji wytoczone powództwa przez bank winno ulegać oddaleniu jako niewymagalne.

r.pr. Piotr Frydrych, Kancelaria Adwokacka Szantar i Wspólnicy; biuro@szantar.pl

Poniżej przykładowe wyroki w wygranych sprawach z bankami: