Jak wygraliśmy w II instancji z funduszem Eques Debitum 2 ?

Dziś chcemy podzielić się z Wami inspirującą historią naszego ostatniego sukcesu w sądzie – sprawą sądową z powództwa funduszu Eques Debitum 2 FIZNFS, która zakończyła się pełnym zwycięstwem naszego Klienta. Jest to opowieść o determinacji, nieustępliwości i walce do końca, która doprowadziła do zwycięstwa dopiero w Sądzie II instancji.

 

Wierzyciel: Eques Debitum 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w siedzibą w Gdańsku

Wartość sprawy: ok 5 000 zł

Nasze działania: reprezentacja w I instancji, wniesienie apelacji merytorycznej, reprezentacja przed Sądem II instancji

Wynik działań: zmiana wyroku w II instancji, oddalenie pozwu w całości

 

Fundusz Eques Debitum 2 prowadzi działalność w obszarze skupowania wierzytelności, na przykład z tytułu pożyczek udzielanych konsumentom. Dlatego nie zdziwcie się, jeśli dostaniecie pisemne powiadomienie o wykupieniu Waszego długu z pożyczki na przykład przez Eques Debitum 2. Jednak to, że ktoś informuje Was, że rzekomo wykupił Wasz dług, wcale nie oznacza, że wygra z Wami w sądzie. Pokazuje to przykład naszego Klienta.

Niekorzystny wyrok Sądu Rejonowego

Fundusz Eques Debitum 2 FIZNFS, który nabył rzekomą wierzytelność, wystąpił do sądu przeciwko naszemu Klientowi. Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego, który w pierwszej instancji przyznał rację powodowi. Wydawać by się mogło, że losy sprawy są już przesądzone, a Eques Debitum 2 za niedługo rozpocznie egzekucję należności za pośrednictwem komornika.

Jednakże, w naszej Kancelarii nigdy nie składamy broni przedwcześnie i to niezależnie od wartości przedmiotu sporu. Ktoś mógłby powiedzieć, że kwota ok 5 000 zł to niezbyt dużo. Jednak po doliczeniu odsetek i kosztów procesu zbiera się już konkretna suma. A jeśli dana osoba ma kilka albo kilkanaście takich spraw, to zwycięstwo procesowe w pojedynczej sprawie  jest na wagę złota. Konieczność zapłaty należności może zburzyć kruchą równowagę finansową zadłużonego konsumenta a pojawienie się komornika może doprowadzić do całkowitej utraty płynności finansowej.

W naszych strategiach procesowych kierujemy się przede wszystkim tym, aby oddalić albo radykalnie obniżyć wysokość zobowiązania ale również nie doprowadzić do sytuacji, w której wierzyciel skieruje sprawę do komornika. W sprawie, o której tutaj piszemy, komornik nie pojawił się nawet teoretycznie. Dlaczego? Bo walczyliśmy do końca i o słuszności naszej argumentacji przekonaliśmy Sąd Okręgowy jako Sąd II instancji.

Wniesienie apelacji

Wyrok Sądu Rejonowego był niekorzystny. Sąd uznał roszczenie Eques Debitum 2 jako udowodnione co do zasady jak i co do wysokości. Nie zgadzając się z wyrokiem złożyliśmy wniosek o jego pisemne uzasadnienie. Po przeczytaniu uzasadnienia wiedzieliśmy już, że wniesienie apelacji jest po prostu koniecznością. W naszym przekonaniu Sąd Rejonowy niewłaściwie ocenił materiał dowodowy i niesłusznie uznał, że Eques Debitum 2 skutecznie nabył wierzytelność z pożyczki przeciwko naszemu Klientowi. Mieliśmy niezachwiane przekonanie, że argumenty zawarte w apelacji mogą całkowicie odmienić bieg sprawy.

Zwycięstwo w Sądzie II instancji

Nasze wysiłki przyniosły oczekiwany efekt. Sąd II instancji, po wysłuchaniu naszych argumentów, całkowicie zmienił optykę sprawy, oddalając pozew w całości. To zwycięstwo jest dowodem na to, że warto walczyć o swoje i nie poddawać się nawet w obliczu początkowych niepowodzeń.

Ta sprawa podkreśla znaczenie całościowego i strategicznego podejścia do obrony w procesie sądowym. Wykazuje również, jak ważne jest zaryzykowanie i wniesienie apelacji, gdy jest to uzasadnione. Wyrok Sądu II instancji może całkowicie odmienić losy sprawy na korzyść pozwanego konsumenta. Cieszymy się, że mogliśmy doprowadzić kolejną sprawę do pomyślnego zakończenia. Po powiadomieniu o treści wydanego wyroku Sądu odwoławczego, nasz Klient cieszył się jak dziecko z wygranej.

Adwokaci z Kancelarii Szantar Uznańska Porwisiak są zawsze gotowi stanąć w obronie praw konsumentów pozwanych w procesach z bankami, funduszami sekurytyzacyjnymi oraz firmami pożyczkowymi. Wykorzystamy do tego naszą wiedzę, doświadczenie i determinację.

Jeśli znajdziesz się w podobnej sytuacji i otrzymasz pozew albo nakaz zapłaty od funduszu Eques Deditum 2, funduszu Prokura, firmy Ultimo albo innej firmy skupującej długi, nie zostajesz bez szans w procesie sądowym. Zdaj się na doświadczenie adwokatów z Kancelarii Adwokackiej Szantar Uznańska Porwisiak. Razem zmierzymy się z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą Twoja sytuacja finansowa!

Jak wygrać z wierzycielem ? 3 sprawy.

Kilka miesięcy temu klient zastanawiający się jak wygrać z wierzycielem zgłosił się do nas z prośbą o pomoc w pewnej sprawie. Pan Marek otrzymał z Sądu nakaz zapłaty oraz dokumentacje pożyczkową.

Zatem, jak wygrać z wierzycielem? Zgodnie z wolą klienta sporządziliśmy sprzeciw od nakazu zapłaty. Podnieśliśmy w nim szereg zarzutów co do wysokości dochodzonego przez stronę przeciwną roszczenia. Powód Prosperial sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie dochodził zapłaty od konsumenta ponad czterech i pół tysiąca złotych. Naszym zdaniem była to kwota zdecydowanie zawyżona i nie miała pokrycia w materiale dowodowym.

Twierdzenia powoda co do zasadności powództwa według nas nie były w ogóle wykazane. Wobec tego wnieśliśmy o oddalenie powództwa w całości.

W toku procesu powód ustosunkował się do naszych twierdzeń, jednak podtrzymał wnioski i twierdzenia zawarte w treści pozwu. Według nas, to powód zgodnie z art. 6 k.c. powinien wykazać inicjatywę w przestawieniu takiego materiału dowodowego, który w sposób nie budzący wątpliwości wskazywałby, że pozwany zawarł umowę pożyczki. Do końca postępowania uważaliśmy, że stanowisko strony przeciwnej nie jest trafne. Widzieliśmy nieścisłości między dowodami przedstawionymi przez powoda, a tym na co powód się powoływał. Sąd przed zamknięciem rozprawy postanowił przeprowadzić dowody z dokumentów zgromadzonych w aktach. Na jakim stanowisku stanął Sąd rozpoznający sprawę?

Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu I Wydział Cywilny oddalił powództwo, a kosztami procesu obciążył powoda! Jak udało się wygrać z wierzycielem?

Po pierwsze, warto podejmować środki obrony przed sądem i wchodzić w spór z wierzycielami. Pozwany nie ma obowiązku zapłaty żadnej kwoty na rzecz drugiej strony.

W kolejnej sprawie, którą chcemy Państwu przedstawić sytuacja pozwanego klienta wyglądała nieco odmiennie.

Powód Bank Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie wniósł pozew o zapłatę w elektronicznym postępowaniu upominawczym na ponad piętnaście tysięcy złotych. Sąd Rejonowy w Lublinie wydał nakaz zapłaty, jednak przesyłka kierowana do pozwanego powróciła do nadawcy. Widniała na niej adnotacja o niemożności jej doręczenia pozwanemu pod podanym przez powoda adresem. Powód został zobowiązany do podania aktualnego adresu strony pozwanej, pod rygorem uchylenia nakazu zapłaty i umorzenia postępowania.

Z uwagi na fakt, że powód nie zareagował w żaden sposób na zobowiązanie Sądu, uchylono z urzędu nakaz zapłaty i postępowanie umorzono.

Nie oznaczało to jednak końca postępowania. Powód złożył pozew przed sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu z uwagi na miejsce zamieszkania pozwanego. Sąd Rejonowy w Lęborku wydał nakaz zapłaty, który tym razem dotarł do rąk pozwanego.

W tym momencie klient skontaktował się z nami i poprosił o reprezentację go w toczącym się postępowaniu. W korespondencji przedstawił swoją sytuację życiową i problem dotyczący pętli zadłużenia. Z naszego doświadczenia wynika, że dopiero po pewnym czasie, gdy ma się wiele niespłaconych zobowiązań dłużnik potrafi dostrzec, że branie jednego kredytu by spłacić wcześniejszy dług jest złym rozwiązaniem. Z uwagi na wydany nakaz, konieczne było wniesienie sprzeciwu celem uniknięcia szybkiego uprawomocnienia orzeczenia. Podstawą żądań powoda była umowa o użytkowanie karty kredytowej, jednakże naszym zdaniem przedłożone przez stronę przeciwną dokumenty nie potwierdzały wysokości długu, na który powoływał się inicjator postępowania.

W trakcie toczącego się sporu sądowego doszło do sprzedaży spornej wierzytelności przez powoda na rzecz cesjonariusza.

Nabywca wierzytelności chciał wstąpić do udziału w sprawie w charakterze powoda, jednak w toku procesu uzyskał status interwenienta ubocznego. Mimo wymiany szeregu pism, w dalszym ciągu wnosiliśmy o oddalenie powództwa w całości. Powód również nie zmienił swojego zdania i podtrzymywał swoje żądania. Sąd Rejonowy w Lęborku podzielił nasze stanowisko. Powództwo wytoczone przez Bank Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie zostało oddalone w całości. Klient w pierwszej chwili nie mógł uwierzyć, że wygraliśmy spór z bankiem. Gdy oswoił się z tą informacją niezmiernie nam dziękował.

Z kolei w trzeciej sprawie powód Alektum Capital II AG domagał się zasądzenia blisko sześciu tysięcy od pozwanego konsumenta.

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie wydał nakaz zapłaty, od którego w imieniu klienta wnieśliśmy sprzeciw. Podstawą roszczeń inicjatora postępowania była umowa pożyczki zawarta na odległość. Pierwotny pożyczkodawca miał udzielić pozwanemu pożyczki w wysokości czterech tysięcy złotych. Dowody przedstawione przez powoda nie wykazały tej okoliczności i tego, by pozwany zaciągał zobowiązanie w kształcie opisywanym przez powoda. Wobec powyższego wskazywaliśmy, że roszczenie strony przeciwnej jest niezasadne. Na marginesie warto dodać, ze powód działał jako nabywca wierzytelności, lecz naszym zdaniem legitymacja procesowa również nie została wykazana. Po złożeniu przez nas sprzeciwu Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie wydał wyrok w którym oddalił powództwo. Cieszymy się z takiego obrotu sprawy!

Na tle trzech powyższych spraw widzimy jak wygrać z wierzycielem.

Wytoczenie powództwa przez wierzyciela, czy nawet wydanie nakazu zapłaty przez Sąd nie musi oznaczać, że dług o którym twierdzi strona przeciwna istnieje we wskazanej przez niego wysokości. Jeżeli Sąd doręczył Ci nakaz zapłaty, brak wniesienia sprzeciwu w odpowiednim terminie spowoduje, że nakaz się uprawomocni. Potem już tylko moment do rozpoczęcia egzekucji komorniczej. Jeżeli nie czujesz się na siłach w sporządzeniu pisma procesowego zawsze możesz zlecić jego prowadzenie profesjonalnym pełnomocnikom. Ludziom z odpowiednim doświadczeniem, którzy wiedzą na co zwrócić uwagę w sprawach o zapłatę.

 

Potężna redukcja zadłużenia w Provident Polska

Provident Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest jednym z niewielu podmiotów na rynku, który sam udziela pożyczek krótkoterminowych, a gdy klienci nie wykonują umów zgodnie z harmonogramem spłat pozywa ich. Dlaczego o tym wspominamy? Ponieważ większość podmiotów udzielających chwilówek, gdy pożyczkobiorca nie spłaca zobowiązania dokonuje cesji wierzytelności na inny podmiot. W efekcie on dochodzi roszczeń wobec klienta.

W tej sprawie Provident Polska pozwał Pana Mieczysława, który w niedługim odstępie czasu zawarł dwie umowy pożyczki o kredyt konsumencki. Obydwie umowy własnoręcznie podpisał. Całkowite kwoty do zapłaty nie były opłacone w całości. Wobec czego Provident wytoczył powództwo przeciwko naszemu klientowi. Warto zaznaczyć, iż sama okoliczność, że pożyczka została podpisana przez konsumenta nie wyklucza możliwości stwierdzenia jej nieważności choćby w częściowym zakresie. Spór w niniejszym postępowaniu skupiał się na tym, czy rażąco wysokie koszty pozaodsetkowe przewidziane we wzorcu umownym przygotowanym przez powoda wiążą konsumenta.

Od samego początku postępowania twierdziliśmy, że opłaty które przewidziała strona przeciwna były niezasadne, a ich wysokość niewykazana.

Pożyczkodawca zastrzegł bowiem łącznie opłaty, które przekraczały połowę otrzymanych środków, nie licząc zastrzeżonych odsetek. Naszym zdaniem taka praktyka jest niezgodna z porządkiem prawnym i nie może wiązać konsumentów.

Sąd pierwszej instancji niestety nie podzielił naszych argumentów. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie zasądził od pozwanego na rzecz kwotę 14 193,85 zł wraz z odsetkami. Ponadto, pozwany został zobowiązany do zapłaty na rzecz powoda kwoty 3 795,00 zł tytułem zwrotu kosztu procesu. Roszczenie powoda zostało zatem uwzględnione w całości.

Kiedy zapoznaliśmy się z uzasadnieniem, zaproponowaliśmy klientowi apelację w sprawie z Provident Polska.

Nie zgadzaliśmy się z oceną zaprezentowaną przez Sąd I instancji. Klient podjął ryzyko wniesienia środka zaskarżenia. Finalnie osiągnęliśmy zamierzony rezultat.

Powyższy wyrok zaskarżyliśmy w części tj. w zakresie nienależnie zasądzonych kosztów pozaodsetkowych. Wartość przedmiotu zaskarżenia przekraczała nieznacznie kwotę siedmiu tysięcy złotych. Po kilku miesiącach Sąd Okręgowy w Warszawy zmienił zaskarżony wyrok. Zasądzoną kwotę 14 193,85 zł obniżył do kwoty 6 545 zł i oddalił powództwo w pozostałym zakresie. Ponadto, pozwany nie ma obowiązku zapłaty kosztów procesu w wysokości 3 795,00 zł. Wynika to z tego, że koszty te zostały wzajemnie zniesione przez Sąd II instancji.

Poniesione ryzyko dało wymierną korzyść finansową klientowi.

Zadłużenie pozwanego na skutek wniesionej apelacji zmniejszyło się o ponad 60%. Wyrok z całą pewnością należy uznać za sukces. Oznacza on bowiem, że pozwany musi oddać jedynie otrzymany, a niespłacony kapitał pożyczki, bez żadnych kosztów pozaodsetkowych!

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://szantar.pl/bez_kategorii/rozpoznanie-wniosku-o-ogloszenie-upadlosci/

Skuteczna obrona procesowa – wygrywamy z Alfakredyt sp. z o.o.

Przedstawiamy Państwu jak wyglądała obrona procesowa w sprawie z Alfakredyt sp. z o.o. O tym, jak ważne jest zgłoszenie się we właściwym czasie do kancelarii
prawnej przekonała się Pani Anna.

Klientka tuż po otrzymaniu nakazu zapłaty skontaktowała się z naszą kancelarią, przekazała wszystkie dokumenty, dzięki czemu możliwa była skuteczna obrona procesowa. Wniesienie sprzeciwu doprowadziło do korzystnego rozwiązania sprawy dla Pani Anny. Klientka szybko zleciła sprawę i przekazała wszystkie dokumenty. Dzięki naszym działaniom udało się uzyskać oddalenie powództwa w całości i anulowanie kosztów procesu. Zwolnienie z kosztów procesu i oddalenie powództwa kpc. przywróciło klientce spokojny sen.

Otrzymałeś nakaz zapłaty, interesuje Cię anulowanie kosztów sądowych? – Skontaktuj się z nami!

Nie widziałeś jeszcze naszego poprzedniego wpisu? Znajdziesz go tutaj https://szantar.pl/bez_kategorii/wniosek-o-upadlosc-konsumencka-czy-musze-go-zlozyc-online/

Oddalenie powództwa w sprawie bankowej – ciąg dalszy. Brak wymagalności roszczenia.

Warto wyjaśnić czym jest wymagalność roszczenia. Przyjmuje się, że przez wymagalność należy rozumieć stan, w którym wierzyciel ma prawną możliwość żądania zaspokojenia przysługującej mu wierzytelności (pierwszą chwilę, z której upływem wierzyciel może domagać się od dłużnika spełnienia świadczenia) albo też, iż jest to ostatni dzień, w którym dłużnik może spełnić świadczenie w sposób zgodny z treścią zobowiązania (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 1991 r., III CRN 500/90). Innymi słowy w przypadku wierzytelności przysługującej bankowi wymagalność roszczenia zaistnieje w dwóch przypadkach:

  1. co do rat kredytu, których termin płatności upłynął,
  2. co do wierzytelności postawionej w całości w stan natychmiastowej wymagalności (czyli takiej względem której bank poprawnie wypowiedział umowę).

Jeśli bank swoim roszczeniem objął raty których termin płatności, zgodnie z treścią umowy, jeszcze nie nadszedł bądź też nie wypowiedział skutecznie umowy, roszczenie nie stanie się wymagalne.

Opisana procedura wydaje się być prosta, niemniej jednak to właśnie niedochowanie jej przez bank prowadzi często do oddalenia powództwa. Jeśli otrzymałeś pozew lub nakaz zapłaty od jednego z banków działających na terenie Polski, sprawdź czy wcześniej zostało Ci doręczone wezwanie do zapłaty oraz wypowiedzenie umowy przez bank. Niewysłanie ww. dokumentów lub przesłanie ich na nieprawidłowy adres pozwanego doprowadziło do uzyskania korzystnych rozstrzygnięć dla naszych klientów.

Praktyka prowadzonych spraw sądowych pozwala na wskazanie, że nieprawidłowości przy wysyłce lub doręczeniu ww. dokumentów bądź też nieprawidłowe sporządzenie wypowiedzenia umowy kredytu przez bank  skutkują oddaleniem powództwa.

Potrzebujesz pomocy w sprawie bankowej – skontaktuj się z nami.

r.pr. Piotr Frydrych, Kancelaria Adwokacka Szantar i Wspólnicy; biuro@szantar.pl

Poniżej korzystne wyroki w sprawach bankowych.

1 2