Odpowiedź na pozew – czy warto wykonać zobowiązanie sądu?

Odpowiedź na pozew to pierwsze pismo pozwanego w sprawie. Obowiązek pozwanego do złożenia odpowiedzi na pozew jest uzależniony od uprzedniego wydania i doręczenia pozwanemu zarządzenia wzywającego go do jej złożenia. Sędzia przewodniczący bowiem doręczając pozew pozwanemu wzywa do złożenia odpowiedzi na pozew w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie. Wskazać należy, iż uchybienie terminu do złożenia odpowiedzi na pozew skutkować będzie jej zwrotem.

Po co właściwie składać odpowiedź na pozew i co w niej zawrzeć?

W odpowiedzi na pozew powinniśmy odnieść się merytorycznie do argumentacji powoda zawartej w pozwie. Musimy wyszczególnić, które fakty przyznajemy, a którym zaprzeczamy, oraz wypowiedzieć się co do twierdzeń i dowodów zgłoszonych przez powoda w pozwie. Musimy też pamiętać, że przepisy Kodeksu postępowania cywilnego wyróżniają zarzuty (jak np. zarzut niewłaściwości miejscowej sądu, czy też zarzut nieprawidłowego oznaczenia przez powoda wartości przedmiotu sporu), które możemy podnieść wyłącznie przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. Oznacza to, że jeśli nie podniesiemy ich przed wdaniem się w spór co do meritum, utracimy prawo do ich podniesienia w dalszym toku postępowania.

Co ważne, niezłożenie przez pozwanego odpowiedzi na pozew doprowadzić może do wydania przez Sąd wyroku zaocznego. Sąd przyjmie wówczas za prawdziwe twierdzenia powoda o faktach zawarte w pozwie lub pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed posiedzeniem, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa. Istotne jest to, że złożenie sprzeciwu od wyroku zaocznego wiązać się będzie z dodatkowymi kosztami po stronie pozwanej. Opłata od sprzeciwu od wyroku zaocznego, wynosi bowiem aż połowę opłaty od pozwu.

Tak więc w przypadku doręczenia przez Sąd zobowiązania do złożenia odpowiedzi na pozew od m.in. Provident Polska S.A., Ententa Collection sp. z o.o. czy Alektum Capital II AG najlepiej jak najszybciej skontaktować się z profesjonalnym pełnomocnikiem, który sporządzi w naszym imieniu i złoży w wymaganym terminie odpowiedź na pozew. Dzięki temu unikniemy wydania wyroku zaocznego, a co za tym idzie niechcianej egzekucji.

r.pr. Joanna Baum, Kancelaria Adwokacka Szantar i Wspólnicy; biuro@szantar.pl