Egzekucja z majątku wspólnego

Niejednokrotnie zdarzają się sytuację, gdy dłużnikiem pozostaje tylko jeden z małżonków. Powstaje wówczas podstawowe pytanie, mianowicie czy komornik może prowadzić czynności egzekucyjne co do składników majątkowych tworzących tzw. małżeńską wspólność majątkową?

Otóż komornik ma prawo do prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego, co do zasady, tylko w przypadku wyrażenia zgody drugiego małżonka na zaciągnięcie zobowiązania. Innymi słowy, jeśli oboje małżonkowie wyrażali uprzednio zgodę na zaciągnięcie np. kredytu.

Często w umowach z bankami lub pożyczkodawcami, umieszczane jest oświadczenie małżonka dłużnika zawierające jego zgodę na zaciągnięcie kredytu, pożyczki. Zabieg ten nie jest bezcelowy, bowiem w ten sposób przyszły wierzyciel zabezpiecza swoje interesy i możliwość przeprowadzenia egzekucji z majątku wspólnego małżonków, który jest zazwyczaj większy, aniżeli majątek osobisty samego dłużnika. Wierzyciel musi wykazać fakt udzielenia takiej zgody, aby sąd nadał klauzulę wykonalności wyrokowi / nakazowi zapłaty również przeciwko drugiemu małżonkowi.

W pozostałych wypadkach egzekucja jest prowadzona wyłącznie z:

  1. majątku osobistego dłużnika,
  2. jego wynagrodzenia za pracę,
  3. dochodów uzyskanych z innej działalności zarobkowej,
  4. korzyści uzyskanych z jego praw autorskich, pokrewnych, własności przemysłowej i innych praw twórcy,
  5. przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa, jeśli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem go.

Pamiętać należy, że powyższa regulacja dotyczy ustawowego ustroju majątkowego małżonków tj. wspólności majątkowej. W przypadku zawarcia przez małżonków intercyzy tj. rozdzielności ich majątków – każdy z małżonków będzie odpowiadał swoim majątkiem.

Jeśli komornik niesłusznie prowadzi egzekucję wobec składnika majątkowego należącego do majątku wspólnego, bez wyżej wspomnianej zgody, narzędziem służącym obronie dłużnika lub jego małżonka jest powództwo przeciwegzekucyjne.

Twój małżonek jest dłużnikiem i obawiasz się że egzekucja obejmie Wasz majątek wspólny? Komornik prowadzi już egzekucję wobec Waszego majątku wspólnego i masz co do tego wątpliwości? Chętnie przeanalizujemy Twoją sprawę i pomożemy podjąć odpowiednie kroki prawne.

radca prawny Piotr Frydrych, Kancelaria Szantar i Wspólnicy

Egzekucja z nieruchomości w czasie pandemii COVID-19

Jedną z największych obaw dłużników jest egzekucja komornicza i licytacja nieruchomości do nich należących, w tym domu, mieszkania.

Komornik prowadzi egzekucję z nieruchomości wyłącznie na wniosek wierzyciela. Na jego podstawie wzywa on dłużnika aby w ciągu dwóch tygodni zapłacił swój dług. Z chwilą doręczenia wezwania dochodzi do zajęcia nieruchomości. Jeśli spłata nie nastąpi komornik przystępuje do opisu i oszacowania nieruchomości. Po jego sporządzeniu komornik wyznacza termin sprzedaży nieruchomości przez licytację publiczną. Licytacja kończy się tzw. przybiciem i wydaniu przez Sąd postanowienia o przysądzeniu własności, które jest również tytułem wykonawczym do opróżnienia pomieszczeń. Tak wyglądała co do zasady egzekucja nieruchomości przed pandemią COVID-19.

Sytuacja epidemiologiczna i rozwiązania przewidziane w tarczach antykryzysowych ograniczyły możliwość egzekucji z nieruchomości. Mianowicie wierzyciel może złożyć wniosek o licytację lokalu mieszkalnego jedynie wtedy gdy wysokość egzekwowanej kwoty równa jest co najmniej 1/20 wartość sumy oszacowania.

Co oznacza taki zapis w praktyce?

Przykładowo gdy wierzytelność wynikająca z prawomocnego wyroku wynosi 5.000,00 zł, a oszacowana wartość posiadanego przez dłużnika mieszkania 300.000,00 zł, komornik nie będzie mógł prowadzić egzekucji z takiej nieruchomości (300.000,00 zł x 1/20 = 15.000,00 zł). W tym przypadku komornik mógłby prowadzić egzekucję gdy wartość długu wynosiłaby minimum 15.000,00 zł.

Powyżej wskazana zasada nie będzie jednak miała zastosowania gdy licytacja została wyznaczona przez sąd lub dłużnika, będącego właścicielem nieruchomości.

Niemniej jednak nawet jeśli suma wartość długu przekroczy 1/20 sumy oszacowania nieruchomości, komornik nie będzie mógł przeprowadzić licytacji w czasie pandemii, stanu zagrożenia epidemicznego oraz 90 dni po jego zakończeniu, gdy dłużnik mieszka w rzeczonej nieruchomości i służy ona zaspokajaniu jego podstawowych potrzeb mieszkaniowych. Ponadto komornik nie może przeprowadzić w czasie pandemii eksmisji dłużnika, czyli wykonać nakazu opróżnienia lokalu mieszkalnego.

Zainteresował Cię ten temat? Masz problem z egzekucją komorniczą? Boisz się utraty mieszkania. Skontaktuj się z nami spróbujemy Ci pomóc.

r.pr. Piotr Frydrych, Kancelaria Adwokacka Szantar i Wspólnicy; biuro@szantar.pl