Prawomocna wygrana z PROKURA NSFIZ

Dziś w poniedziałkowym wpisie sprawa z Prokura NSFIZ i nakaz zapłaty opiewający na ponad 6 000,00 zł.

Prokura NSFIZ powoływała się w pozwie na umowę pożyczki, której nasz klient nie kojarzył. W rezultacie miał wątpliwości co do istnienia swojego zobowiązania. Z dokumentów przedstawionych przez powoda nie wynikało by nabyła ona wierzytelność, o której pisano w pozwie. Po ustaleniu z klientem warunków współpracy wnieśliśmy sprzeciw od nakazu zapłaty.

W dokumentacji jaką przedstawiła PROKURA NSFIZ mnóstwo było braków.

Niestety Sąd Rejonowy w Goleniowie zasądził całość dochodzonego przez powoda roszczenia. Dodatkowo obciążył naszego klienta kosztami procesu w kwocie 2217,00 zł! Absolutnie nie mogliśmy na to zgodzić. Zaproponowaliśmy naszemu klientowi apelację od tego wyroku.

Nasi prawnicy podnieśli w apelacji, że Prokura NSFIZ nie przedstawiła tak kluczowego dokumentu jakim jest umowa cesji.

Naszym zdaniem powództwo Prokura NSFIZ nie mogło być uwzględnione. Podkreśliliśmy, że okoliczność przelewu wierzytelności powinna wynikać przede wszystkim z umowy przelewu wierzytelności. Zwróciliśmy też uwagę, że nie powinno się jej domniemywać czy wywodzić z samego tylko oświadczenia cedenta, czy cesjonariusza. W szczególności, w przypadku obrotu konsumenckiego z jakim mieliśmy do czynienia w tej sprawie.

Sąd Okręgowy w Szczecinie po rozpoznaniu naszej apelacji zmienił wyrok Sądu Rejonowego i oddalił powództwo!

Nasz klient dzięki temu nie będzie płacił ponad 8000,00 zł! Wyrok ten jest prawomocny. Oznacza to, że PROKURA NSFIZ nie może już go wzruszyć.

Takich przypadków jak przypadek Pana Damiana mamy w kancelarii wiele. Nasi klienci są pozywani przez wierzycieli wtórnych.

Tacy wierzyciele bardzo często nie są w posiadaniu dokumentacji, na podstawie której rzekomo nabyli wierzytelności. Gdyby nie nasz sprzeciw nakaz uprawomocniłby się i Pan Damian musiałby dokonać spłaty wątpliwej pożyczki podmiotowi, który nie posiadał nawet legitymacji do domagania się od niego jakichkolwiek kwot.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zgłoś się do nas!

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://szantar.pl/bez_kategorii/czy-upadlosc-konsumencka-wplywa-na-majatek-drugiego-malzonka/

Cesja (przelew) wierzytelności – czy potrzeba Twojej zgody?

W obrocie gospodarczym instytucją, z którą bardzo często się spotykamy jest cesja wierzytelności, zwana przelewem. Regulują ją przepisy kodeksu cywilnego, a dokładniej mówiąc artykuły 509-518 k.c. Obrót wierzytelnościami jest niezwykle częstą praktyką w przypadku firm pożyczkowych, które sprzedają szeroko pojęte wierzytelności trudne na masową skale. Pytanie, które wielokrotnie jest nam zadawane przez klientów brzmi „czy pożyczkodawca może przenieść wierzytelność bez mojej zgody?”. Wątpliwości te rozwiewa art. 509 §  1 k.c., którego treść jasno wskazuje, że wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Tak więc co do zasady na powyżej postawioną tezę należy odpowiedzieć twierdząco. W sprawach z zakresu oddłużania szczególną uwagę w zakresie dokonywanej cesji należy zwrócić na sposób określenia konkretnej wierzytelności, która jest przedmiotem przelewu. Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia z dnia 18 lutego 2020 r., V ACa 656/19 „przedmiotem przelewu może być co do zasady wierzytelność istniejąca, którą cedent może swobodnie rozporządzać. Wierzytelność, która ma stanowić przedmiot rozporządzenia, powinna być w dostateczny sposób oznaczona (zindywidualizowana). Dotyczy to przede wszystkim wyraźnego określenia stosunku zobowiązaniowego, którego elementem jest zbywana wierzytelność, a zatem oznaczania stron tego stosunku, świadczenia oraz przedmiotu świadczenia”. Należy zatem pamiętać, że po stronie powoda istnieje obowiązek wykazania przed Sądem, iż nabył on zindywidualizowaną wierzytelność wobec danej osoby, wynikającej z konkretnego stosunku prawnego. W przypadku, kiedy mamy do czynienia z łańcuchem cesji niezwykle istotne jest udowodnienie, że podmioty uczestniczące w ciągu cesji po kolei zbywały i nabywały tą samą wierzytelność, która stanowi przedmiot żądania powoda.

apl. adw. Marcin Śpiewak, Kancelaria Adwokacka Szantar i Wspólnicy; biuro@szantar.pl

Otrzymałeś pozew od wierzyciela wtórnego albo sądowy nakaz zapłaty zobowiązujący Cię do zapłaty należności? Masz wątpliwości, czy cesja była skuteczna? Ustal, czy Twój dług w ogóle istnieje lub czy nie jest zawyżony, sprawdź skuteczność cesji wierzytelności. W tego typu sprawach często małe szczegóły przesądzają o zwycięstwie procesowym. Korzystną opcją dla Ciebie jest powierzenie analizy sprawy wyspecjalizowanej kancelarii oddłużeniowej.

Pożyczka od Vivus, a nakaz od Prokury. Czy to możliwe?

Z takim pytaniem zwrócił się nasz klient. Problem dotyczył sytuacji, kiedy umowa pożyczki zawarta została z jednym z najczęściej wybieranych przez pożyczkobiorców podmiotem oferującym pożyczki chwilówki – Vivus Finance sp. z o.o., natomiast w nakazie zapłaty, który klient otrzymał z sądu jako powód widniał zupełnie inny podmiot, mianowicie Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Czytaj dalej