Wyrok zaoczny – czym jest i jak należy się przed nim bronić?

Jeżeli dostałeś z Sądu odpis pozwu i schowasz go np. do szuflady z nadzieją, że problem długu zniknie, zamiast złożyć odpowiedź na pozew w wyznaczonym przez Sąd terminie, Sąd będzie mógł wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym. W takim przypadku Sąd przyjmie za prawdziwe twierdzenia powoda o faktach zawarte w pozwie lub pismach procesowych doręczonych przed posiedzeniem, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa.

Sąd wyda wyrok zaoczny również wtedy, gdy  wyznaczono w sprawie rozprawę i nie stawisz się na niej, a dodatkowo nie wniosłeś odpowiedzi na pozew. Warte zaznaczenia jest, że w sytuacji, gdy zażądałeś przeprowadzenia rozprawy w swej nieobecności lub składałeś już w sprawie wyjaśnienia ustnie lub na piśmie wydany wyrok nie będzie wyrokiem zaocznym. Wyrok zaoczny Sąd doręcza stronom. Nie musisz zatem o to wnioskować.

Od wyroku zaocznego przysługuje pozwanemu sprzeciw. Sprzeciw wnosi się do Sądu, który wydał wyrok, w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z Sądu. Jest to termin, którego nie możesz przedłużyć na wniosek. Złożenie sprzeciwu po terminie skutkować będzie odrzuceniem sprzeciwu, dlatego też tak ważne jest pilnowanie dat odbioru przesyłek z Sądu, bowiem błąd w tym zakresie może Cię naprawdę wiele kosztować.

Co prawda, tak jak zostało to już wskazane, od wyroku zaocznego przysługuje Ci sprzeciw, jednakże nie jest to dobre rozwiązanie i nie powinieneś biernie czekać na taki wyrok.  Najlepiej jest działać bezpośrednio po otrzymaniu pozwu, gdy termin na złożenie odpowiedzi na pozew jest  jeszcze otwarty. Dlaczego? Wynika to z tego, że jeżeli do wydania wyroku zaocznego doszło wyłącznie na skutek Twojego zaniechania (a nie np. wskutek niedostrzeżenia przez Sąd złożonej przez Ciebie odpowiedzi na pozew bądź też ciężkiej choroby, która uniemożliwiła złożenie odpowiedzi na pozew) Sąd nada wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności jak również obciąży Cię kosztami rozprawy zaocznej oraz sprzeciwu. Rygor natychmiastowej wykonalności oznacza, że wyrok ten będzie mógł stanowić podstawę egzekucji jeszcze w toku procesu, co może stanowić wyjątkową dolegliwość.

Jeżeli otrzymałeś pozew nie odkładaj odpowiedzi na później i zgłoś się do nas.

Adwokat Anna Uznańska, Kancelaria  Adwokacka Szantar i Wspólnicy.