Sankcja kredytu darmowego a umowa kredytu.

W uproszczeniu sankcja kredytu darmowego to kara nakładana na kredytodawcę, gdy umowa kredytu konsumenckiego została przygotowana nieprawidłowo.

Dziś w artykule sankcja kredytu darmowego oraz umowa kredytu. Umowa konsumenckiego to umowa pożyczki oraz umowa kredytu w rozumieniu prawa bankowego, w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równej tej kwocie w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela konsumentowi.

Jeśli zawarta przez konsumenta umowa kredytu konsumenckiego zawiera uchybienia skutkujące sankcją kredytu darmowego, to konsument nabywa prawo do zwrotu udzielonego mu kredytu. Co ważne, bez odsetek oraz innych kosztów, w terminie i w sposób ustalony w umowie. Innymi słowy, konsument uzyskuje kredyt darmowy, gdyż nie płaci jego kosztów. Umowa nadal obowiązuje, a konsument zwraca kredytodawcy jedynie faktycznie pożyczony mu kapitał. Co więcej, okres kredytowania nie ulega zmianie. W praktyce obniżeniu ulega więc płacona przez konsumenta rata. Dzieje się tak, gdyż po tym, kiedy zostanie wykorzystana sankcja kredytu darmowego, raty powinny ulec ponownemu przeliczeniu z pominięciem kosztów kredytu. A co w przypadku gdy zawarliśmy umowę chwilówki i jesteśmy zobowiązani do jednorazowej spłaty? Wtedy po skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego możemy zwrócić jedynie faktycznie udzielony nam kapitał. Gdyby zaś konsument zapłacił koszt kredytu, a dopiero później skorzystał z sankcji kredytu darmowego, to może domagać się zwrotu zapłaconego kosztu.

Kiedy sankcja kredytu darmowego może być wykorzystana?

Katalog zdarzeń uprawniających konsumenta do skorzystania z sankcji kredytu darmowego został przewidziany w art. 45 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim, zgodnie z którym: W przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 1-8, 10, 11, 14-17, art. 31-33, art. 33a i art. 36a36c konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie.
Z reguły uchybienia skutkujące sankcją kredytu darmowego będą dotyczyć braku:
-zawarcia umowy w formie pisemnej, chyba że odrębne przepisy przewidują inną szczególną formę;
-wpisania do umowy imienia, nazwiska oraz adresu konsumenta;
-wpisania do umowy imienia i nazwiska (nazwy), adresu (siedziby) oraz adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych kredytodawcy, oraz pośrednika kredytowego;
-wskazania rodzaju kredytu;
-wskazania całkowitej kwoty kredytu;
-wskazania czasu obowiązywania kredytu;
-wskazania terminu i sposobu wypłaty kredytu;
-wskazania stopy oprocentowania kredytu oraz warunków i procedur jej zmiany wraz z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej o ile ma zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania kredytu;
-wskazania Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO);
-wskazania całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta ustalonej w dniu zawarcia umowy o kredyt konsumencki wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia;
-wskazania zasad i terminów spłaty kredytu, w szczególności kolejności zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet należności kredytodawcy, jeżeli w ramach kredytu stosuje się różne stopy oprocentowania dla różnych należności kredytodawcy, należy także podać kolejność zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet różnych należnych sald, dla których stosuje się różne stopy oprocentowania;
-poinformowania konsumenta o prawie, do otrzymania na wniosek konsumenta bezpłatnego harmonogramu spłaty kredytu zawartego na czas określony, przez cały czas obowiązywania umowy;
-wskazania informacji o innych kosztach, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki, w szczególności o opłatach, w tym opłatach za prowadzenie jednego lub kilku rachunków, na których są zapisywane zarówno transakcje płatności, jak i wypłaty, łącznie z opłatami za korzystanie ze środków płatniczych zarówno dla transakcji płatności, jak i dla wypłat, prowizjach, marżach oraz kosztach usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, jeżeli są znane kredytodawcy, oraz warunki, na jakich koszty te mogą ulec zmianie;
-wskazania rocznej stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunków jej zmiany oraz ewentualne innych opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu;
-wskazania sposobu zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu, jeżeli umowa je przewiduje;

-wskazania terminu, sposobu i skutków odstąpienia konsumenta od umowy, a także braku poinformowania o obowiązku zwrotu przez konsumenta udostępnionego przez kredytodawcę kredytu oraz odsetek zgodnie z rozdziałem 5 (regulującym zasady odstąpienia od umowy przez konsumenta), a także braku wskazania kwoty odsetek należnych w stosunku dziennym w przypadku odstąpienia od umowy;
-informacji o prawie konsumenta do spłaty kredytu przed terminem oraz procedurze spłaty kredytu przed terminem;
-informacji o prawie kredytodawcy do otrzymania prowizji za spłatę kredytu przed terminem i o sposobie jej ustalania, o ile takie prawo zastrzeżono w umowie;

Uchybienia skutkujące sankcją kredytu darmowego będą też dotyczyć
-obciążenia konsumenta pozaodsetkowym kosztem kredytu w wysokości wyższej niż limity, o których mowa w art. 36a36c ustawy o kredycie konsumenckim.

Jak skorzystać z uprawnienia do zwrotu kredytu bez kosztów?

Sankcja kredytu darmowego może być wykorzystana w sposób określony w art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim. Jeśli umowa o kredyt zawiera uchybienia, konsument powinien złożyć kredytodawcy pisemne oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego. W treści oświadczenia należy powołać stwierdzone w umowie uchybienia.

Sankcja kredytu darmowego — termin.
Wg ustawy uprawnienie do powoływania się na sankcję kredytu darmowego wygasa z upływem roku od dnia wykonania umowy. Wykonanie umowy następuje wtedy, gdy strony umowy wywiążą się z jej postanowień. W rezultacie roczny termin na skorzystanie z sankcji kredytu darmowego rozpoczyna się najpóźniej z dniem spłaty kredytu. Po upływie roku od spłaty umowy, konsument nie może już skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Jeśli umowa została spłacona, a konsument złoży oświadczenie o skorzystaniu z SKD w terminie roku od dnia jej wykonania, to będzie on mógł także domagać się zwrotu zapłaconych przez siebie kosztów kredytu.

Pomoc adwokata przy skorzystaniu z uprawnienia do SKD

Chcesz wiedzieć, czy Twoja umowa o kredyt zawiera uchybienia kwalifikujące do skorzystania z sankcji kredytu darmowego? Możesz zlecić analizę prawną jej postanowień adwokatowi. Sprawdzi on treść umowy pod kątem SKD oraz zbada, czy nie minął termin na skorzystanie z uprawnienia. W przypadku uchybień adwokat może sporządzić w Twoim imieniu oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego i złożyć je kredytodawcy. Jeśli oświadczenie nie zostanie uwzględnione przez kredytodawcę, należy rozważyć skierowanie sprawy na drogę sądową. W tym adwokat również może Ci pomóc.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym poprzednim wpisem https://szantar.pl/bez_kategorii/skarga-paulianska-przepisanie-mieszkania-a-dlug/