Pożyczka od Vivus, a nakaz od Prokury. Czy to możliwe?

Z takim pytaniem zwrócił się nasz klient. Problem dotyczył sytuacji, kiedy umowa pożyczki zawarta została z jednym z najczęściej wybieranych przez pożyczkobiorców podmiotem oferującym pożyczki chwilówki – Vivus Finance sp. z o.o., natomiast w nakazie zapłaty, który klient otrzymał z sądu jako powód widniał zupełnie inny podmiot, mianowicie Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Odpowiedź jest bardzo prosta- Prokura NSFIZ nabył wierzytelność przysługującą uprzednio Vivus Finance sp. z o.o. z tytułu umowy pożyczki względem klienta w drodze cesji.

Cesja jest umową cywilnoprawną, mocą której dotychczasowy wierzyciel (cedent) przenosi prawo do wierzytelności na rzecz osoby trzeciej (cesjonariusza). W przypadku firmy oferującej kredyty krótkoterminowe, tzw. chwilówki do cesji wierzytelności dochodzi wówczas, gdy podmiot ten nie chce już dłużej starać się o zwrot pożyczki od pożyczkobiorcy. Pożyczkodawca zbywa wówczas swoje prawa innemu podmiotowi, który od chwili zawarcia umowy cesji (zbycia wierzytelności) będzie mógł domagać się zwrotu pożyczki od pożyczkobiorcy.

Jeżeli chodzi o formę umowy cesji to Kodeks cywilny nie narzuca formy, w której cesja winna zostać zawarta. Wyjątek przewiduje art. 511 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, przelew tej wierzytelności powinien być również pismem stwierdzony.

Stronami umowy cesji, jak zostało wskazane powyżej, jest cedent (zbywca) czyli pożyczkodawca oraz cesjonariusz (nabywca) – podmiot trzeci, którym w przypadku pożyczek chwilówek jest najczęściej niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty.  Co istotne, stroną umowy cesji nie jest dłużnik (pożyczkobiorca).  Najczęściej też do cesji wierzytelności dochodzi bez zgody dłużnika (wyjątek stanowi sytuacja, gdy przeniesienie wierzytelności bez zgody dłużnika sprzeciwiałoby się ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania). Nie ma również obowiązku, by dłużnik (pożyczkobiorca) został o cesji poinformowany. Zawiadomienie dłużnika o cesji wierzytelności nie jest bowiem przesłanką jej skuteczności.

Tak więc możliwa jest sytuacja, w której pożyczkobiorca odbierze nakaz zapłaty od innego podmiotu niż ten, który udzielił mu pożyczki. Co wtedy? Należy wówczas podjąć obronę procesową i stawić czoła nowemu wierzycielowi. Zbagatelizowanie nakazu zapłaty, w którym jako powód widnieje inny podmiot, niż ten który udzielił pożyczki skutkować bowiem będzie egzekucją komorniczą. A do tego dopuścić nie chcemy?.

r.pr. Joanna Baum

Kancelaria Adwokacka Szantar i Wspólnicy