Jak wygląda mediacja przy rozwodzie?

Mediacja może być realizowana przez adwokata z udziałem małżonków. Ma miejsce zwykle przed wytoczeniem powództwa o rozwód. Jej zadanie to uzgodnienie wszystkich albo większości szczegółów dotyczących rozwodu. Najlepiej, by adwokat prowadzący mediację miał jednocześnie uprawnienia mediatora. W ten sposób posługuje się on odpowiednią wiedzą, jest przygotowany na różne trudne sytuacje oraz zna skuteczne narzędzia mediacyjne.

Czym jest mediacja przed rozwodem?

Mediacja to czas, w którym adwokat pomaga małżonkom znaleźć rozwiązania akceptowalne dla nich obojga. W sprawach dotyczących rozwodu adwokat wspiera strony w negocjacjach na różne tematy.

Wniosek o mediację mogą złożyć współmałżonkowie. Oznacza to, że decyzja o skorzystaniu z niej może być podjęta bezpośrednio przez nich. Warto również zauważyć, że do postępowania mediacyjnego niekiedy kieruje sąd – jednakże tutaj konieczna będzie zgoda obu stron na jego przeprowadzenie.

W Kancelarii Adwokackiej Szantar Uznańska Porwisiak uprawnienia mediatora ma adw. Daria Szantar. Ponadto pozostali adwokaci również zajmują się prowadzeniem mediacji, ponieważ wyróżnia ich odpowiednie doświadczenie i praktyka w sprawach rozwodowych.

Rodzaje mediacji rozwodowych

Istnieją różne rodzaje mediacji rozwodowych, które są dostosowane do specyficznych potrzeb i sytuacji małżonków stojących w obliczu rozwodu. Każda z nich może być stosowana w zależności od okoliczności i preferencji stron.

 • Mediacja sądowa – to właśnie w tym przypadku mediacje są prowadzone na podstawie postanowienia sądu, jednakże za zgodą małżonków. Co ciekawe, wniosek o przeprowadzenie mediacji może złożyć także każda ze stron w procesie rozwodowym.
 • Mediacja pozasądowa (nazywana także prywatną) – strony dobrowolnie decydują się na mediację i samodzielnie wybierają mediatora.
 • Mediacja rozwodowa sensu stricto – ta forma mediacji skupia się wyłącznie na kwestiach związanych bezpośrednio z rozwodem. Dlatego też podczas ich trwania strony uzgadniają wiele istotnych kwestii.
 • Mediacja pojednawcza – polega na odbudowaniu komunikacji między stronami i znalezieniu porozumienia, które może prowadzić do pojednania. Ponadto często pomaga w zachowaniu dobrych relacji między małżonkami, co jest szczególnie ważne, jeśli mają oni dzieci.

 

Mediacje rodzinne – przykłady spraw, jakich mogą dotyczyć

Przeprowadzenie mediacji w sprawach rodzinnych to częsta praktyka. Jednym z głównych obszarów, jakich dotyczą, jest kwestia sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej. Strony mogą poszukiwać porozumienia w zakresie decydowania o ważnych aspektach życia dziecka, takich jak edukacja, zdrowie czy utrzymanie z nim kontaktu lub częstotliwość widzenia się z rodzicem. Mediacja pozwala na wspólne ustalenie zasad i metod wychowawczych, co jest szczególnie ważne po rozstaniu.

Kwestia alimentów na dziecko to również częsty temat mediacji rodzinnych. Adwokat może pomóc rodzicom w negocjacjach dotyczących wysokości alimentów, sposobu ich wypłacania oraz ewentualnych zmian w przyszłości.

Mediacje rozwodowe – przykłady innych kwestii, jakie mogą poruszać

Mediacje dotyczą też często spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu. Strony niekiedy chcą negocjować warunki podziału wspólnego majątku nabytego w trakcie trwania małżeństwa. W grę wchodzi kwestia nie tylko nieruchomości jak domy czy mieszkania, ale także innych wartościowych aktywów, takich jak pojazdy, inwestycje finansowe, konta bankowe czy przedmioty o wartości sentymentalnej.

Kolejnym istotnym tematem mediacji rozwodowych są alimenty na małżonka. Dają one możliwość negocjacji wysokości, formy i czasu trwania płatności tego typu. Jest to szczególnie ważne w sytuacjach, gdy jeden z małżonków był zależny finansowo od drugiego lub kiedy rozwód może mieć znaczący wpływ na jego sytuację ekonomiczną i życiową.

Dlaczego warto wybrać mediacje przed rozwodem?

Rozwód nie musi wiązać się z wieloletnią batalią sądową, ogromnym stresem i dezorganizacją życia. Mediacje mogą sprzyjać ugodowemu załatwieniu sprawy. Niekiedy pozwalają na kontrolowanie emocji i wypracowanie uzgodnionych wspólnie rozwiązań. Warto rozważyć skorzystanie z nich, zwłaszcza ze względu na dobro wspólnych małoletnich dzieci. Normalny kontakt ze współmałżonkiem, czyli z drugim rodzicem, niewątpliwie wpływa na dobrostan potomstwa.

Mediacja oferuje wiele korzyści, takich jak:

 • oszczędność czasu i kosztów – jeśli stanowiska małżonków są zgodne, sąd zdecydowanie szybciej przeprowadzi rozwód; kosztuje on też wtedy znacznie mniej,
 • kontrola nad rozwiązaniem – wyrok rozwodowy niekoniecznie może spełniać oczekiwania obu stron; przy mediacji małżonkowie mają większy wpływ na ostateczne rozstrzygnięcie,
 • redukcja niepotrzebnego stresu – mediacja jest mniej konfrontacyjna niż tradycyjny proces sądowy; dzięki temu można ugodowo załatwić istotne kwestie dotyczące rozwodu, a wstępne ustalenia zapadają w zaciszu kancelarii adwokackiej, a nie na sali sądowej, przy innych osobach.

Jak prowadzimy mediacje rozwodowe?

Adwokaci z Kancelarii Adwokackiej Szantar Uznańska Porwisiak specjalizują się w prawie rozwodowym i w zakresie prowadzenia mediacji. Oferujemy wsparcie na każdym etapie postępowania sądowego.

Z nami otrzymasz:

 • profesjonalne doradztwo,
 • wsparcie emocjonalne,
 • kompleksową obsługę, która dotyczy nie tylko etapu mediacji, ale również reprezentacji w sprawie o rozwód i o podział majątku.

Kiedy przeprowadzenie mediacji nie jest odpowiednie?

Z założenia mediacja jest możliwa, kiedy wolę porozumienia deklarują obie strony. Zatem jeśli jedna ze stron kategorycznie odmawia jakichkolwiek rozmów, należy zrezygnować z mediacji i skorzystać z drogi procesowej w sprawie o rozwód.

Inny przypadek, kiedy nie warto korzystać z mediacji, to przemoc domowa. W takiej sytuacji mediacja z udziałem przemocowego partnera stanowiłaby tylko dodatkowe obciążenie dla małżonka narażonego na przemoc.

Mediacje rozwodowe – jak się przygotować?

Odpowiednie przygotowanie ma tutaj kluczowe znaczenie. Na początku należy poznać swoje prawa i możliwości oraz ustalić cele mediacji. Nasi adwokaci chętnie pomogą w tej kwestii. Ważne jest więc określenie, czego dokładnie oczekuje się od mediacji i co realnie można osiągnąć. Na tym etapie zwykle następuje także zebranie odpowiedniej dokumentacji, która pozwala przygotować się do procesu rozwodowego w sądzie.

Ile trwają mediacje rozwodowe?

Postępowanie mediacyjne udziałem adwokata trwa tak długo, jak życzą tego sobie małżonkowie. Z kolei mediacja sądowa nie powinna trwać dłużej niż 3 miesiące. Jednakże na zgodny wniosek stron czas ten może zostać wydłużony – jeśli sąd stwierdzi, iż doprowadzi to do wypracowania ugody mediacyjnej między małżonkami.

Ugoda mediacyjna – wzór

Ugoda mediacyjna to dokument, który jest wynikiem postępowania mediacyjnego i zawiera porozumienie osiągnięte przez strony za pomocą mediatora rozwodowego. Ważnym aspektem jest to, że po potwierdzeniu jej przez sąd, uzyskuje moc prawną ugody zawartej przed sądem. Oznacza to, że staje się ona dokumentem prawnie wiążącym, takim samym jak umowa zawarta w wyniku formalnego postępowania sądowego.

Wzór ugody mediacyjnej przekaże Ci adwokat, który zajmuje się Twoją sprawą.

Jakie są kroki po udanej mediacji?

Po udanym postępowaniu mediacyjnym efekty działań powinny być przeniesione do procesu rozwodowego. Możliwe jest tu sporządzenie pisemnego porozumienia, które następnie zostanie przedstawione w sądzie. Dotyczy to zwłaszcza władzy rodzicielskiej i kontaktów ze wspólnymi małoletnimi dziećmi.

Rozwód przez mediatora oferuje możliwość ugodowego rozwiązania konfliktu, minimalizując przy tym stres i koszty. Kancelaria Adwokacka Szantar Uznańska Porwisiak jest gotowa wesprzeć Cię w tym procesie. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy Ci pomóc.

Koszty mediacji

Koszty mediacji z udziałem adwokata są określone w umowie między adwokatem a małżonkiem lub małżonkami. Natomiast koszty mediacji, która została zarządzona przez sąd,_są wliczane do kosztów procesu i to strony są zobowiązane do ich uregulowania. Jednakże samo wynagrodzenie mediatora oraz wszelkie poniesione przez niego z tego powodu wydatki są regulowane przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotom wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 921). Podstawę prawną w tym przypadku stanowi Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (j. t. Dz. U. z 2023 r., poz. 1550; ost. zm. Dz. U, z 2023 r., poz. 1860).

FAQ:

 • Czym są mediacje rozwodowe?

Mediacje rozwodowe to czas, w którym adwokat, często również o uprawnieniach mediatora, wspiera małżonków w negocjacjach, aby wspólnie znaleźli akceptowalne dla obu stron rozwiązania dotyczące ich rozwodu. Innym rodzajem mediacji są mediacje sądowe, realizowane w toku sprawy o rozwód._

 • Jakie są korzyści z wyboru mediacji przed procesem rozwodowym?

Obejmują one np. oszczędność czasu i kosztów, większą kontrolę nad rozwiązaniem oraz redukcję niepotrzebnego stresu. Mediacja jest mniej konfrontacyjna niż tradycyjny proces sądowy, co sprzyja ugodowemu rozwiązaniu sprawy.

 • Kiedy mediacja rozwodowa może nie być odpowiednim rozwiązaniem?

Mediacja rozwodowa może nie być odpowiednim rozwiązaniem, gdy jedna ze stron kategorycznie odmawia jakichkolwiek rozmów lub w przypadkach przemocy domowej.