Krajowy Rejestr Zadłużonych

Zadłużenie jako powszechny problem

Zadłużenie jest często problemem, który staramy się ukryć.Milczymy przed osobami bliskimi, ukrywamy przed znajomymi, staramy się zataić go w pracy. Działania takie wynikają zwykle ze wstydu lub strachu, jak też z obawy przed konfrontacją, zarówno ze swoimi problemami jak i osobami ze swojego otoczenia, których oceny i reakcji możemy zwyczajnie się bać. Chęć ukrycia zadłużenia może też wynikać z innego strachu. Strachu o to, jak będziemy dalej funkcjonować ekonomicznie – czy uda nam się wziąć kolejną pożyczkę lub kredyt, telefon na abonament, zawrzeć nową umowę z dostawcą kablówki. Wszyscy przedsiębiorcy, z którymi zawieramy takie zobowiązania zainteresowani są tym, czy będziemy w stanie je spłacać. Do tej pory do weryfikacji tego służyły narzędzia takie jak Biuro Informacji Kredytowej, czy rozmaite biura informacji gospodarczej. Od 1 grudnia 2021 r. jednak pojawiło się nowe narzędzie prześwietlania dłużników.

Krajowy Rejestr Zadłużonych

Czym jest Krajowy Rejestr Zadłużonych? Kogo można w nim znaleźć? Jakie dane ujawnia? Czy należy się go bać? Sprawdźmy!
Krajowy Rejestr Zadłużonych to prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości rejestr, zastępujący funkcjonujący wcześniej Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości, w którym wpisane są dane określonych kategorii dłużników. Nie każdy z nich zatem może znaleźć się w tym rejestrze. Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r., która weszła w życie 1 grudnia 2021 r., o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, zawiera pełną listę podmiotów, których dane mogą zostać wpisane do rejestru.
Upraszczając nieco, w rejestrze znajdą się dane osób, wobec których wobec których są albo były prowadzone postępowania:
 • restrukturyzacyjne oraz o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli,
 • upadłościowe lub wtórne postępowania upadłościowe,
 • zakończone prawomocnym orzeczeniem zakazu wykonywania działalności gospodarczej,
 • w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego
  postępowania upadłościowego.
  Wpisane do Rejestru będą też dane o:
 • wspólnikach osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą
  odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki,
 • podmiotach wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne
  prowadzone przez komornika sądowego, lub sąd z uwagi na fakt, że z
  egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, albo umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z uwagi na fakt, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne;
 • osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Wpis do Rejestru Zadłużonych

W skrócie zatem, możliwość wpisania do Krajowego Rejestru Zadłużonych dotyczy zatem osób co do których toczyło się postępowanie upadłościowe (w tym także dotyczące tzw. upadłości konsumenckiej), restrukturyzacyjne, wobec których orzeczono zakaz wykonywania działalności gospodarczej, wspólników spółek odpowiadających za ich majątek, które to spółki dotknęła upadłość, dłużników, wobec których umorzono egzekucję z uwagi na to, że w jej trakcie nie było szans na uzyskanie kwot wyższych niż same koszty egzekucji, czy także część dłużników alimentacyjnych. Nie każdy zatem dłużnik zostanie wpisany do Rejestru.
Należy zaznaczyć, że wpis dokonywany jest za sprawą organu
prowadzącego postępowanie, z którym związany jest wpis w Rejestrze, takiego jak Sąd, Komornik, czy Naczelnik Urzędu Skarbowego. Gdy zatem zaistnieją podstawy do dokonania wpisu do Rejestru, to nie ma szans, by takiego wpisu uniknąć. Trzeba zatem być świadomym, że gdy znajdziemy się w jednej z powyższych sytuacji nasze dane zostaną wpisane do Rejestru.

Jawność Rejestru Zadłużonych

Krajowy Rejestr Zadłużonych jest jawny, co oznacza że każdy może go przeglądać, bądź wyszukiwać w nim osoby, z którymi przykładowo chce zawrzeć jakąś umowę. A zakres danych ujawnionych w Rejestrze jest bardzo szeroki, poza bowiem imieniem i nazwiskiem dłużnika znajdziemy tam jego adres zamieszkania, a nawet numer PESEL, czy inne dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację – w odniesieniu
do niektórych rodzajów wpisanych podmiotów może to być i kilkadziesiąt różnych rodzajów danych. Pamiętać też trzeba, że dane raz wpisane do
rejestru, co do zasady nie są z niego usuwane, a jedynie przestają być
ujawniane po określonym w ustawie czasie – różnym, dla różnych
rodzajów danych, wpisanych do rejestru w związku z różnymi
okolicznościami.

Czy każdy dłużnik trafi do Rejestru Zadłużonych?

Podsumowując, Krajowy Rejestr Zadłużonych stanowi zbiór danych o dłużnikach pewnych określonych kategorii, a zatem znaczna część osób mających problemy z zadłużeniem się w nim nie pojawi. Rejestr ten dotyczy osób, których historie i przypadki związane z zadłużeniem są szczególnie skomplikowane, wisi nad nimi widmo upadłości, ich majątek nie pozwala nawet na pokrycie kosztów egzekucji komorniczych, bądź mają problemy choćby z regulowaniem alimentów. Wpisanie do Rejestru jest skutkiem powyższych okoliczności, a zatem podejmując się próby wychodzenia z długów nie należy się skupiać na samym Rejestrze i dokonanym wpisie, a skupić na przyczynach wystąpienia zadłużenia i z nimi walczyć. Istotne jest bowiem odpowiednie ukierunkowanie działań oddłużeniowych.

r.pr. Maciej Draheim, Kancelaria Adwokacka Szantar i Wspólnicy

Jeśli masz problem z zadłużeniem i nie chcesz trafić do Krajowego Rejestru Zadłużonych skontaktuj się z naszą kancelarią. Opracujemy i wdrożymy plan oddłużeniowy dedykowany dla Ciebie. Oferujemy aktywne wsparcie w negocjacjach z wierzycielami ale również staniemy po Twojej stronie w postępowaniu sądowym czy egzekucyjnym. Wyjście z pętli zadłużenia z pomocą specjalistów jest znacznie łatwiejsze niż samodzielne działanie.

Zapraszamy do kontaktu.