Jak uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie?

Czy pierwsza rozprawa rozwodowa może być ostatnią? Odpowiedź na to pytanie jest prosta – tak. Jednakże liczy się tu odpowiednie przygotowanie oraz zgoda stron we wszystkich kwestiach dotyczących dzieci i majątku. To podstawa, aby uzyskać rozwód już na początkowym etapie postępowania. Istotną rolę w całym przedsięwzięciu odgrywają też mediacje. To one bowiem prowadzą często do podpisania ugody między małżonkami. Dziś właśnie dowiesz się, jak uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie oraz co jest ważne dla skrócenia czasu trwania całego postępowania.

Klucz do szybkiego rozwodu, czyli porozumienie małżonków

Prawny rozpad małżeństwa, czyli rozwód, może być zasądzony, gdy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego oraz został on udowodniony. Jest to sytuacja, w której doszło do zerwania więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej między małżonkami. Czy w takiej sytuacji można liczyć na szybki proces?

Przede wszystkim należy wiedzieć, że kluczem do szybkiego rozwodu jest porozumienie stron, w takich kwestiach, jak:

 • nieorzekanie o winie w zakresie rozkładu pożycia małżeńskiego,
 • władza rodzicielska, miejsce zamieszkania dziecka, kontakty z nim (jeśli małżonkowie mają małoletnie potomstwo),
 • alimenty na dzieci lub współmałżonka,
 • sposób korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie,
 • podział majątku wspólnego.

Jest to konieczne do uzyskania rozwodu na pierwszej rozprawie. Sąd bowiem w wyroku orzekającym rozwód lub separację bierze pod uwagę porozumienie stron, które jest efektem ugody mediacyjnej. Dlatego tak ważne jest, aby małżonkowie mogli dojść do wspólnego stanowiska w tych kwestiach.

Uzyskanie szybkiego rozwodu a porozumienie i dowody

Jednak osiągnięcie porozumienia to tylko początek. By sąd mógł wydać orzeczenie rozwodu na pierwszej rozprawie, konieczne jest też potwierdzenie okoliczności powoływanych w pozwie oraz ewentualnie w załączonej do niego ugodzie. To oznacza, że małżonkowie muszą być w stanie udowodnić, że doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, który jest nieodwracalny. Bez tego, sąd nie będzie mógł wydać orzeczenia rozwodu.

Nie jest łatwo osiągnąć porozumienie w tych trudnych kwestiach. W takiej sytuacji warto rozważyć zdecydowanie się na mediatora, który wesprze małżonków w skupieniu się na konkretnych kwestiach i znalezieniu rozwiązania. Jeśli przechodzisz przez rozwód w Łodzi, możesz skorzystać z usług profesjonalnej Kancelarii Adwokackiej Szantar Uznańska Porwisiak. Nasi adwokaci nie tylko zajmą się sprawą samego rozwodu, ale także przeprowadzą mediację i pomogą ustalić wspólne cele.

Jak się rozwieść krok po kroku? Mediacje

Mediacje nierzadko przyczyniają się do sprawnego rozwiązania sporów między małżonkami w sposób ugodowy. Prowadzą one czasem do ograniczenia negatywnych emocjonalnych skutków rozstania i przyspieszenia całego procesu sądowego – to właśnie podczas nich często dochodzi do podpisania ugody, dzięki której rozwód na pierwszej rozprawie jest możliwy.

Mediacje mogą być zainicjowane przed wniesieniem sprawy do sądu lub w trakcie postępowania. Odbywają się zarówno na wniosek stron, jak i na skutek nakłaniania przez sąd. W Polsce są one uregulowane przez Kodeks postępowania cywilnego. To oznacza, że prowadzi się je zgodnie z określonymi przepisami.

Porozumienie osiągnięte w mediacji może przyczynić się do zawarcia ugody. Załącza się ją do pozwu rozwodowego, co wpływa na wydanie orzeczenia rozwodowego na pierwszej rozprawie. W przypadku braku ugody strony mogą dalej dochodzić swoich praw sądownie. Mediacje są zatem wartościowym narzędziem, które pomaga małżonkom osiągnąć porozumienie w sposób mniej konfliktowy i stresujący.

Jak się szybko rozwieść? Rozwód bez orzekania o winie

By cały proces przebiegł jak najszybciej, najlepiej będzie zdecydować się na rozwód bez orzekania o winie. W tej sytuacji małżonkowie muszą być zgodni co do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia oraz nie mieć rozbieżności w kluczowych kwestiach majątkowych czy dotyczących wychowania dzieci. Nie jest więc konieczne powoływanie świadków czy też zbieranie materiału dowodowego.

Jeśli jednak jeden z małżonków nie zgadza się na rozwód bez orzekania o winie lub sąd będzie miał wątpliwości dotyczące chociażby jednej z przesłanek zawartej w porozumieniu, postępowanie rozwodowe się wydłuży.

Wspólne małoletnie dzieci a szybki rozwód

Obecność wspólnych małoletnich dzieci nie wyklucza możliwości szybkiego rozwodu – o ile strony osiągną porozumienie w sprawach dotyczących potomstwa. To oznacza, że muszą zgodzić się co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, czyli:

 • miejsca zamieszkania dziecka,
 • harmonogramu czasu spędzanego z każdym z rodziców,
 • zasad kontaktu,
 • jak decydować w sprawach istotnych dla dziecka,
 • ustaleń dotyczących alimentów.

Porozumienie rodzicielskie pełni funkcję zapobiegania konfliktom po rozwodzie, jest włączane do wyroku rozwodowego, co umożliwia jego egzekwowanie. Dlatego tak ważne jest, aby małżonkowie mogli porozumieć się w tych kwestiach i znaleźć rozwiązanie, które będzie w najlepszym interesie dzieci.

Należy jednak pamiętać, że nienależyte wywiązanie się z porozumienia może prowadzić do zmiany orzeczenia o władzy rodzicielskiej oraz sądowych zarządzeń w przypadku naruszenia dobra dziecka. Dlatego zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub mediatorem, aby upewnić się, że porozumienie jest odpowiednio sformułowane i zabezpiecza prawa i interesy wszystkich stron.

Jak szybko załatwić rozwód? Przygotowanie dokumentów i pism procesowych

Odpowiednie przygotowanie pism procesowych i złożenie wszystkich wymaganych dokumentów to konieczność do prawidłowego prowadzenia postępowania rozwodowego. Jest to na przykład, porozumienie o warunkach rozwodu i odpowiedź na pozew rozwodowy – powinna ona jasno wskazać, czy wyraża się wolę rozwiązania małżeństwa i czy zgadza się z żądaniami powoda.

Ponadto złożenie wszystkich obligatoryjnych dokumentów, takich jak odpis aktu małżeństwa i aktów urodzenia dzieci i fakultatywnych dowodów wspierających roszczenia, wpływa na płynność procesu i przyczynia się do uniknięcia zbędnych opóźnień. Zawsze warto więc sprawdzić, czy wszystkie wymagane dokumenty są kompletnie i prawidłowe.

Warto skorzystać z pomocy mediatora oraz adwokata, aby zapewnić odpowiednie przygotowanie pism procesowych i uniknąć błędów formalnych. Specjaliści są dobrze zorientowani w przepisach prawa rodzinnego i procedurach sądowych, dzięki czemu pomagają w skutecznym prowadzeniu sprawy rozwodowej.

Rozpad małżeństwa – rozwód bez rozprawy

Warto także wiedzieć, iż rozwód można uzyskać bez rozprawy. Jednakże konieczne jest w takim przypadku złożenie (oprócz dokumentów potwierdzających zgodność stron do opisanych dziś kwestii) specjalnego żądania o przeprowadzenie rozprawy na posiedzeniu niejawnym. Zgodę na ten krok muszą wyrazić obie strony. Decydujący głos w tej sprawie ma sąd, który może nie zgodzić się na proces w takiej formie.

FAQ:

 • Czy możliwe jest uzyskanie rozwodu już na pierwszej rozprawie rozwodowej?

Rozwód orzeka się wtedy, gdy nastąpi zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Uzyskanie go na pierwszej rozprawie jest możliwe, jednakże wymaga szczegółowego przygotowania i pełnej zgody obu stron w kluczowych kwestiach, takich jak opieka nad dziećmi, podział majątku, alimenty i sposób korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie.

 • Jak uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie mając dzieci?

By uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie mając małoletnie dzieci, kluczowe jest osiągnięcie porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej. Musi obejmować ono takie aspekty jak miejsce zamieszkania dzieci, harmonogram spotkań i kontaktów, decydowanie w sprawach ważnych dla dzieci oraz ustalenia dotyczące alimentów.

 • Jaka jest rola mediacji w procesie rozwodowym?

Mediacje odgrywają niezwykle ważną rolę w procesie rozwodowym. Umożliwiają małżonkom osiągnięcie porozumienia w sposób mniej konfliktowy i często szybszy. Mediacje mogą być inicjowane zarówno przed wniesieniem sprawy do sądu, jak i w trakcie postępowania, i prowadzone są zgodnie z określonymi przepisami, co zapewnia ich przejrzystość.