Rosnące stopy procentowe kredytów hipotecznych ? Mamy na to rozwiązanie!

Dzisiejszy wpis będzie poświęcony bardzo aktualnemu obecnie problemowi, jakim jest podnoszenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, a co za tym idzie – wzrost rat kredytów hipotecznych. Do naszej kancelarii wpływa obecnie wiele zapytań w tym temacie, kredytobiorcy są zdezorientowani i nie wiedzą, jak się zachować.

Kogo dotyczy problem stóp procentowych?

Praktycznie wszystkich kredytobiorców, ale szczególnie tych, którzy spłacają kredyty hipoteczne o zmiennej stopie procentowej udzielone w złotówkach.

Czekać czy już działać?

To dobre pytanie. Nasi prawnicy przekonują, że należy działać już teraz. Oczekiwanie na propozycje systemowego uregulowania problemu kredytów z WIBOR-em może okazać się nie najlepszym rozwiązaniem. Dlaczego? Bo problem ze spłatą rat będzie narastał wraz ze wzrostem stóp procentowych. Trudności mają zwłaszcza Ci kredytobiorcy, którym bank udzielił kredytu względnie niedawno, a kwota kredytu jest znaczna. Szukanie winnego takiego stanu rzeczy będzie tematem na inny, zapewne obszerny wpis, ale obecnie skupmy się na znalezieniu rozwiązania na tu i teraz. W naszym przekonaniu należy działać już teraz.

Jakie jest rozwiązanie na teraz?

Z uwagi na to, że propozycje systemowego rozwiązania problemu kredytów z WIBOR-em są cały czas dyskutowane i nie stały się obowiązującym prawem, rekomendujemy rozwiązanie na teraz. Polega ono na:

  1. negocjowaniu z bankiem co do zmiany oprocentowania kredytu na stałe
  2. negocjowaniu z bankiem zmiany wysokości marży
  3. ubieganiu się o wakacje kredytowe
  4. ubieganie się o wydłużenie okresu kredytowania, aby zmalała rata
  5. nadpłacanie kredytu, o ile są ku temu możliwości.
Dlaczego negocjacje?

Obecnie są dyskutowane różne możliwości wyjścia z problemu wzrastających stóp procentowych. Można albo czekać na te rozwiązania albo podjąć działanie już teraz. Obawiamy się, aby nie powtórzyła się sytuacja z kredytami udzielonymi we frankach, kiedy to zabrało kompleksowego rozwiązania i kredytobiorcy zmuszeni byli dochodzić swoich praw w sądzie w indywidualnych sprawach.

A co, jeśli negocjacje nie pomogą?

Spokojnie, mamy już przemyślane dalsze strategie pomocowe. Jednak o tym będziemy pisać później, kiedy już będzie jasność co do tego, czy problem zostanie rozwiązany systemowo.

Dlaczego powierzyć negocjacje kancelarii?

Od lat specjalizujemy się w oddłużaniu prawnym czyli pomocy osobom, które mają trudności w spłacie zobowiązań. Nasi mecenasi mają za sobą wiele spraw, które zakończyły się porozumieniem z bankiem. Opieka prawna z naszej strony nie skończy się na negocjacjach, będziemy wspierać kredytobiorcę również w późniejszym czasie, zawsze wtedy, kiedy zajdzie taka potrzeba. Także w ewentualnym sporze sądowym z bankiem możecie na nas liczyć.

Czas działać!

Nie zwlekaj, powierz negocjacje z bankiem fachowcom.

A ile to kosztuje ? Będzie drogo?

Nie będzie, nasze stawki są do uniesienia, przekonaj się.

 

Apelacja. Jak ją wnieść i czy w ogóle warto?

Wydano wyrok w Twojej sprawie i rozstrzygnięcie jest niezgodne z Twoimi oczekiwaniami? Sąd nie rozpoznał Twoich wniosków dowodowych albo zasądził od Ciebie kwoty, które w Twojej ocenie nie należą się powodowi? Przysługuje Ci prawo do wniesienia apelacji od tego rozstrzygnięcia.

Aby móc wnieść apelację konieczne jest złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku. Nie ma możliwości wniesienia apelacji od wyroku, jeżeli nie złożyłeś wniosku o uzasadnienie. Taka apelacja zostanie przez Sąd odrzucona. Termin na złożenie wniosku o uzasadnienie wynosi 7 dni od dnia wydania wyroku bądź od dnia doręczenia wyroku (jeżeli został wydany na posiedzeniu niejawnym). Wniosek o uzasadnienie orzeczenia należy opłacić. Opłata od wniosku o uzasadnienie wynosi 100 zł. Jeżeli nie jesteś w stanie ponieść tego wydatku bez uszczerbku dla utrzymania siebie i swojej rodziny możesz złożyć wniosek o zwolnienie od opłaty od wniosku o uzasadnienie. Do wniosku takiego niezbędne jest załączenie oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym na formularzu, który bez trudu można znaleźć na stronie internetowej każdego sądu. Możesz też poprosić swojego pełnomocnika o wzór takiego oświadczenia. Istotne jest to, że oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym możesz wypełnić tylko osobiście, nie może zrobić tego za Ciebie Twój pełnomocnik.

Zgodnie z art. 369 § 1. k.p.c. apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Zgodnie zaś z brzmieniem art. 369 § 11 k.p.c. w przypadku przedłużenia terminu do sporządzenia pisemnego uzasadnienia wyroku termin, o którym mowa w § 1, wynosi trzy tygodnie. O terminie tym sąd zawiadamia stronę doręczając jej wyrok z uzasadnieniem. Jeżeli w zawiadomieniu termin ten wskazano błędnie, a strona się do niego zastosowała, apelację uważa się za wniesioną w terminie.

Termin na wniesienie apelacji wynosi zatem dwa tygodnie od dnia doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem. Może się jednak zdarzyć tak,  że termin ten wyniesie trzy tygodnie. Jest to możliwe, ale tylko wówczas, gdy Sąd powiadomi Cię o tym doręczając Ci wyrok z uzasadnieniem. W innym przypadku zawsze termin na wniesienie apelacji wynosi dwa tygodnie.

Apelacja podlega opłacie. Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;

2) ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;

3) ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;

4) ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;

5) ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;

6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;

7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Zgodnie z art. 368 § 1 k.p.c.  apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać:

1) oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części;

2) zwięzłe przedstawienie zarzutów;

3) uzasadnienie zarzutów;

4) powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów lub dowodów;

5) wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia.

Jeżeli apelacja spełnia wszystkie wymogi formalne zostanie rozpoznana przez Sąd II instancji. Wielu Klientów pyta nas, czy Sąd ma jakiś termin na rozpoznanie apelacji. Niestety, w dobie pandemii procesy znacząco się wydłużyły mimo umożliwienia Sędziom wydawania wyroków na posiedzeniach niejawnych. Choć takie sytuacje zdarzają się rzadko, należy liczyć się z tym, że nawet w prostej sprawie o zapłatę w niektórych okręgach oczekiwanie na wyrok Sądu II instancji może wynieść nawet rok czy dwa lata. Zazwyczaj jednak czas oczekiwania na rozpoznanie apelacji przez Sąd II instancji wynosi około kilku miesięcy. Wskazania przy tym wymaga, że Sąd nie ma z góry określonego terminu na rozpoznanie apelacji.

Zgodnie z art. 386 § 1  k.p.c. w razie uwzględnienia apelacji sąd drugiej instancji zmienia zaskarżony wyrok i orzeka co do istoty sprawy. Art. 386 § 2 k.p.c. stanowi, iż w razie stwierdzenia nieważności postępowania sąd drugiej instancji uchyla zaskarżony wyrok, znosi postępowanie w zakresie dotkniętym nieważnością i przekazuje sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Jeżeli jednak Sąd II instancji nie podzieli Twojego stanowiska oddali apelację.

Konieczne jest podkreślenie, że zawsze warto walczyć. Niewniesienie apelacji w terminie przepisanym ustawą (tj. w terminie dwutygodniowym bądź, wyjątkowo, w terminie trzech tygodni) spowoduje zamknięcie drogi do podważenia wyroku. Apelacja daje szanse na zmianę wyroku Sądu I instancji. Niemniej jednak, nikt i nigdy nie da Ci gwarancji, że apelacja na pewno zostanie uwzględniona  i o tym należy pamiętać. Jeżeli ktoś jest w stanie Ci to obiecać to nie robi nic innego tylko kłamie. Z naszego wieloletniego doświadczenia zawodowego wynika bowiem, że czasami nawet w sprawach ewidentnych Sąd może pozostać niewzruszony na zarzuty apelacji i ją oddali. Jednakże  gdy powierzysz sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi będzie on w stanie realnie ocenić szanse powodzenia sprawy przed Sądem II instancji jak również poinformuje Cię  o ewentualnym ryzyku w przypadku nieuwzględnienia apelacji.

Reasumując:

-apelację można wnieść wyłącznie wówczas, gdy wcześniej wnioskowałeś o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem;

-opłata od wniosku o uzasadnienie wyroku w sprawach cywilnych co do zasady wynosi 100 zł;

-możesz wnosić o zwolnienie od opłaty od wniosku  o sporządzenie uzasadnienia wyroku, jednakże wymaga to złożenia wniosku wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym i majątkowym w terminie otwartym na złożenie wniosku o uzasadnienie orzeczenia ( tj. w terminie 7 dni od dnia wydania wyroku bądź doręczenia wyroku, jeżeli  wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym);

– termin na wniesienie apelacji wynosi dwa tygodnie, chyba że Sąd powiadomi Cię na piśmie o tym, że termin ten jest dłuższy i wynosi trzy tygodnie;

– apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok;

-apelacja musi zawierać: oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części, zwięzłe przedstawienie zarzutów, uzasadnienie zarzutów, powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów lub dowodów, a także  wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia;

-apelacja musi być podpisana;

-apelacja podlega opłacie (możesz wnioskować o zwolnienie od opłaty od apelacji).

– Sąd II instancji może na skutek Twojej apelacji zmienić wyrok Sądu I instancji bądź uchylić zaskarżone orzeczenie i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania. Może się zdarzyć jednak i tak, że Sąd II instancji nie podzieli Twojego stanowiska i oddali apelację.

 

Jeżeli otrzymałeś wyrok i zastanawiasz się, czy zasadnym byłoby wniesienie apelacji, zgłoś się do profesjonalnego pełnomocnika, który przeanalizuje Twoją sprawę.

Adwokat Anna Uznańska, Kancelaria Adwokacka Szantar i Wspólnicy.

 

 

 

 

 

Co się stanie, jeżeli nie odbiorę przesyłki z Sądu? Czy unikanie listonosza pozwoli uniknąć odpowiedzialności?

Masz długi i boisz się odbierać korespondencję? Myślisz, że nieodbieranie poczty jest dobrym rozwiązaniem, bo jeżeli ani Sądowi, ani wierzycielowi nie uda się doręczyć pism kierowanych do Ciebie to unikniesz odpowiedzialności, bo nie ma już tzw. „fikcji doręczenia”? A może, chcąc zarobić na spłatę swoich zobowiązań, wyjechałeś do pracy za granicę i nie poinformowałeś o tym fakcie swoich wierzycieli?

Takie działanie to, co do zasady, błąd.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika (art. 1391 § 1 k.p.c.).

Doręczenie korespondencji za pośrednictwem komornika.

Powód w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu zobowiązania, składa do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie (art. 1391 § 2 k.p.c.). Po bezskutecznym upływie tego terminu zaś Sąd zawiesza postępowanie, by następnie, po upływie 3 miesięcy braku działań ze strony powoda, umorzyć postępowanie. Do umorzenia postępowania dojdzie jednak  tak naprawdę tylko wówczas, gdy powód nie jest zdeterminowany, by odzyskać swoją należność. W innym przypadku powód sięgnie po instrumenty prawne umożliwiające mu uzyskanie tytułu wykonawczego mimo Twojej całkowitej bierności.

Jeżeli zatem nie odbierzesz pozwu, powód, aby dokonać doręczenia, może złożyć do komornika wniosek o bezpośrednie i osobiste doręczenie korespondencji pod adresem wskazanym w pozwie. Jeżeli próba doręczenia przez komornika nie powiedzie się, a komornik nie ustali również, że zamieszkujesz pod wskazanym przez powoda adresem, powód będzie musiał wnosić o ustalenie Twojego adresu. Pamiętaj, że doręczając korespondencję komornik będzie  np. pytał sąsiadów, czy zamieszkujesz pod wskazanym w korespondencji adresem, czy Cię znają etc. Jeżeli i te próby ustalenia Twoje miejsca pobytu się nie powiodą powód, chcąc uniknąć umorzenia postępowania,  będzie mógł wnosić do sądu o wyznaczenie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.

Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu sposobem na załatwienie sprawy bez udziału strony.

Zgodnie z art. 143 k.p.c., jeżeli stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, ma być doręczony pozew lub inne pismo procesowe wywołujące potrzebę podjęcia obrony jej praw, doręczenie może do chwili zgłoszenia się strony albo jej przedstawiciela lub pełnomocnika nastąpić tylko do rąk kuratora ustanowionego na wniosek osoby zainteresowanej przez sąd orzekający. W treści art. 144 § 1 k.p.c. czytamy natomiast, że „przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane (…)”.

Skoro zatem nie odbierałeś poczty i unikałeś komornika nie chcąc, by doręczono jakiekolwiek pismo z Sądu, może zdarzyć się tak, że w procesie będzie działał za Ciebie kurator. Konieczne jest podkreślenie, że kurator  dla osoby nieznanej z miejsca pobytu działa za stronę, nie jest zaś jej pełnomocnikiem.

Oznacza to tyle, że w przypadku wyznaczenia kuratora nie będziesz w stanie wzruszyć wyroku czy nakazu zapłaty, które zostały wydane w sprawie, w której taki kurator działał. Nie będzie to możliwe niezależnie od okoliczności, które chciałbyś podnieść. Kurator nie zna Ciebie ani nie będzie w stanie bez Twojego udziału poznać Twoich racji. Zadaniem kuratora będzie jedynie  zapewnienie w procesie poszanowania Twoich praw.  Tylko w wyjątkowych przypadkach nieujawnianie swojego adresu nawet poszukującemu Cię kuratorowi można ocenić jako słuszne rozwiązanie. W większości spraw jednak  warto, byś osobiście brał udział w postępowaniu i podjął aktywną obronę procesową z pomocą pełnomocnika.

            Jeżeli wahasz się, czy odebrać z poczty nakaz zapłaty, zrób to i następnie zgłoś się do nas. Najgorszym rozwiązaniem jest brak działania! Pamiętaj jednak, że mamy  tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu czy też zarzutów do Sądu.  

Adwokat Anna Uznańska, Kancelaria  Adwokacka Szantar i Wspólnicy

 

 

 

 

 

Wyrok zaoczny – czym jest i jak należy się przed nim bronić?

Jeżeli dostałeś z Sądu odpis pozwu i schowasz go np. do szuflady z nadzieją, że problem długu zniknie, zamiast złożyć odpowiedź na pozew w wyznaczonym przez Sąd terminie, Sąd będzie mógł wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym. W takim przypadku Sąd przyjmie za prawdziwe twierdzenia powoda o faktach zawarte w pozwie lub pismach procesowych doręczonych przed posiedzeniem, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa.

Sąd wyda wyrok zaoczny również wtedy, gdy  wyznaczono w sprawie rozprawę i nie stawisz się na niej, a dodatkowo nie wniosłeś odpowiedzi na pozew. Warte zaznaczenia jest, że w sytuacji, gdy zażądałeś przeprowadzenia rozprawy w swej nieobecności lub składałeś już w sprawie wyjaśnienia ustnie lub na piśmie wydany wyrok nie będzie wyrokiem zaocznym. Wyrok zaoczny Sąd doręcza stronom. Nie musisz zatem o to wnioskować.

Od wyroku zaocznego przysługuje pozwanemu sprzeciw. Sprzeciw wnosi się do Sądu, który wydał wyrok, w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z Sądu. Jest to termin, którego nie możesz przedłużyć na wniosek. Złożenie sprzeciwu po terminie skutkować będzie odrzuceniem sprzeciwu, dlatego też tak ważne jest pilnowanie dat odbioru przesyłek z Sądu, bowiem błąd w tym zakresie może Cię naprawdę wiele kosztować.

Co prawda, tak jak zostało to już wskazane, od wyroku zaocznego przysługuje Ci sprzeciw, jednakże nie jest to dobre rozwiązanie i nie powinieneś biernie czekać na taki wyrok.  Najlepiej jest działać bezpośrednio po otrzymaniu pozwu, gdy termin na złożenie odpowiedzi na pozew jest  jeszcze otwarty. Dlaczego? Wynika to z tego, że jeżeli do wydania wyroku zaocznego doszło wyłącznie na skutek Twojego zaniechania (a nie np. wskutek niedostrzeżenia przez Sąd złożonej przez Ciebie odpowiedzi na pozew bądź też ciężkiej choroby, która uniemożliwiła złożenie odpowiedzi na pozew) Sąd nada wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności jak również obciąży Cię kosztami rozprawy zaocznej oraz sprzeciwu. Rygor natychmiastowej wykonalności oznacza, że wyrok ten będzie mógł stanowić podstawę egzekucji jeszcze w toku procesu, co może stanowić wyjątkową dolegliwość.

Jeżeli otrzymałeś pozew nie odkładaj odpowiedzi na później i zgłoś się do nas.

Adwokat Anna Uznańska, Kancelaria  Adwokacka Szantar i Wspólnicy.

 

 

W sporze z konsumentem sam weksel to już za mało – ważna nowelizacja KPC

 

Ustawodawca w końcu zdecydował się na wprowadzenie do procedury cywilnej zmian, które ochronią konsumentów przed dochodzeniem roszczeń wyłącznie w oparciu o weksel. 24 września 2021r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 sierpnia 2021r. o zmianie ustawy- Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, której celem jest zwiększenie ochrony konsumentów w sporach o zapłatę.

W naszej praktyce niejednokrotnie spotykaliśmy się ze sprawami, gdzie powód uzyskiwał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wyłącznie w  oparciu o weksel. Sądy nie wymagały przedstawienia przez powoda umowy pożyczki  i tym samym nie badały ewentualnej abuzywności jej postanowień, uznając weksel za wystarczającą podstawę do zasądzenia całości roszczenia. Wobec tego konsumenci, którzy nie wnieśli zarzutów od nakazu zapłaty,  musieli  dokonywać spłaty nie tylko kapitału pożyczki i odsetek, lecz również rażąco wysokich kosztów pozaodsetkowych, które nierzadko przenosiły wartość udzielonego kapitału.

Takie stanowisko wymiaru sprawiedliwości było słusznie krytykowane, również przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który to w wyroku w sprawie Profi Credit Polska S.A. ( sygn. akt: C -176/17) opowiedział się za niedopuszczalnością konstruowania takich przepisów krajowych, które umożliwiają wydanie nakazu zapłaty przeciwko konsumentowi wyłącznie w oparciu o weksel własny. Z perspektywy naszych klientów – konsumentów wprowadzana zmiana ma doniosłe znaczenie, bowiem, wbrew obiegowej opinii, nadal wielu sędziów wydaje nakazy zapłaty w postępowaniu nakazowym bez zapoznania się z umową leżącą u podstaw roszczenia w sprawach, gdzie abuzywność postanowień umownych stosowanych przez tzw. „firmy chwilówkowe”  jest powszechnie znana.

Znowelizowany art. 485 § 2 zd. drugie kodeksu postępowania cywilnego otrzymuje następujące brzmienie:

„Jeżeli dłużnikiem jest konsument, niezbędne jest przedstawienie wraz z pozwem umowy, z której wynika roszczenie zabezpieczone wekslem, wraz z deklaracją wekslową i załącznikami”

Co istotne, ustawodawca nałożył na powoda obowiązek zamieszczenia oświadczenia o tym, czy roszczenie dochodzone pozwem powstało w związku z umową zawartą z konsumentem, zaś złożenie nieprawdziwego oświadczenia w tym zakresie grozi powodowi (a także jego pełnomocnikowi czy też przedstawicielowi ustawowemu) skazaniem  przez Sąd na grzywnę.  Warto zaznaczyć, że oświadczenie o tym, czy dochodzone pozwem roszczenie powstało w związku z umową zawartą z konsumentem jest wymogiem formalnym, którego brak skutkuje zwrotem pozwu.

Powyższą zmianę należy ocenić pozytywnie. Sąd rozpoznający sprawę będzie zobligowany do zbadania przedstawionej przez powoda umowy pod kątem jej zgodności z prawem oraz zasadami współżycia społecznego niezależnie od przedstawionych przez konsumenta zarzutów.

Na aprobatę zasługuje również wprowadzana niniejszą nowelizacją zmiana ustawy o kosztach sądowych cywilnych w sprawach cywilnych, która przewiduje, że od zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wydanemu przeciwko konsumentowi pobiera się opłatę nie większą niż 750 złotych. Choć opłata ta nadal jawi się jako wysoka to z całą pewnością zwiększy realizację prawa do sądu dla konsumentów, którzy nie będą mogli skorzystać ze zwolnienia  od opłaty od zarzutów.

Jeżeli otrzymałeś nakaz zapłaty i nie wiesz, co robić zgłoś się do nas.

Adwokat Anna Uznańska, Kancelaria  Adwokacka Szantar i Wspólnicy

1 2 3 9