Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Kodeks karny wykonawczy przewiduje instytucję umożliwiającą
odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności. Stanowi ona odstępstwo od zasady
bezpośredniości wykonania kary. Odroczenie urzeczywistnia zasadę
humanitaryzmu
, która ma na celu dobro człowieka, poszanowanie jego praw
i godności oraz oszczędzenie mu cierpień. Przyjrzyjmy się poniżej jak wyglądają
przesłanki, które umożliwiają nam skorzystać z tej instytucji.

Obligatoryjne odroczenie wykonania kary

W art. 150 k.k.w. uregulowano odroczenie wykonania kary, które ma charakter
obligatoryjny. W wypadku choroby psychicznej lub innej
ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary
sąd jest
zobligowany do odroczenia jej wykonania do czasu ustania przeszkody. Brzmienie
art. 150 § 2 k.k.w. wskazuje, co należy uznać za ciężką chorobę. Chodzi o taki
stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu
lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

Jak dokonywać wykładni przesłanek umożliwiających skorzystanie z tej
instytucji?

Przede wszystkim przesłanki opisane w powyższej normie prawnej należy
interpretować wąsko. Jeżeli chodzi o chorobę psychiczną jak
wskazuje się w orzecznictwie powinna być wykazana specjalistyczną opinią
dwóch biegłych lekarzy psychiatrów
. Za niewystarczające należy uznać
powołanie się wyłącznie na opinię sądowo-psychiatryczną wydaną w postępowaniu
przygotowawczym. Sąd w postępowaniu wykonawczym powinien pamiętać, że
przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych psychiatrów powinno mieć miejsc
wyłącznie gdy pojawią się uzasadnione wątpliwości wymagające rozstrzygnięcia w
oparciu o wiedzę specjalną. Z kolei gdy mowa o ciężkiej chorobie należy
pamiętać, że chodzi o sytuacje, w których nie jest faktycznie możliwe
dalsze leczenie skazanego w warunkach więziennych.
Do wniosku o
odroczenie wykonania kary należy zatem nie tylko przedstawić pełną dokumentacje
medyczną, ale również sformułować wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii
dwóch biegłych psychiatrów.

Fakultatywne odroczenie wykonania kary

W art. 151 k.k.w. ustawodawca przewidział fakultatywną możliwość odroczenia
wykonania kary pozbawienia wolności. Jakie okoliczności będą uzasadniać
rozstrzygnięcie sprawy w sposób korzystny dla skazanego? Przede wszystkim chodzi
o sytuacje, w których natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla
skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki.
Należy wskazać, że jest
to przesłanka niezwykle uznaniowa. Sąd powinien ustalić jakie skutki w danym
stanie faktycznym spowoduje pobyt osadzonego w zakładzie karnym. Jeżeli Sąd
uzna, że skutki te są nie do zaakceptowania z punktu widzenia interesów
skazanego lub jego rodziny, wówczas powinien przychylić się do wniosku. Wobec
czego kluczowa jest argumentacja zawarta we wniosku potwierdzona odpowiednimi
dowodami. Sąd może kilkukrotnie odraczać wykonanie kary pozbawienia wolności,
jednak łączny okres odroczenia nie może przekroczyć roku licząc od daty
wydania pierwszego postanowienia.

W jakich innych przypadkach warto wnioskować o odroczenie?

Prawodawca przewiduje także możliwość skorzystania z tej instytucji w stosunku
do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej
opiekę nad dzieckiem.
Samotna opieka nad dzieckiem może dotyczyć
zarówno ojca, jak i matki dziecka. Sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do
3 lat po urodzeniu dziecka.

Kolejną fakultatywną przesłanką odroczenia kary pozbawienia wolności jest
przekroczenie łącznej liczby miejsc w zakładach karnych lub aresztach
śledczych przez liczbę w nich osadzonych
. Przesłanka ta nie dotyczy
osób, które dopuściły się przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej
użycia, recydywistów, a także skazanym za przestępstwa określone w art. 197–203
Kodeksu karnego popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych.

Jak powinien wyglądać wniosek o odroczenie wykonania kary?

Przede wszystkim powinien odpowiadać wymaganiom stawianym przez przepisy kodeksu
postępowania karnego dotyczącym pisma procesowego. Wnioskodawca powinien
oznaczyć Sąd, do którego kieruje wniosek, podać
sygnaturę sprawy
, przedstawić swoje personalia wraz z adresem
zamieszkania
, sformułować żądanie na jak długo żąda
się odroczenia wykonania kary, powołać wnioski dowodowe mające
znaczenie dla rozstrzygnięcia, sporządzić uzasadnienie sytuacji
faktycznej i życiowej
w jakich się znalazł zaznaczając, że doszło do
spełnienia przesłanek umożliwiających Sąd wydanie postanowienia zgodnego z
treścią wniosku. Oczywiście należy pamiętać o wskazaniu daty
sporządzenia wniosku oraz wyraźnym podpisie
zamieszczonym pod treścią
uzasadnienia. Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej
od wniosku w wysokości 80 zł,
a także dokumenty
potwierdzające wskazane w uzasadnieniu okoliczności. Przy redagowaniu pisma
można oczywiście korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika w osobie
adwokata, bądź radcy prawnego, jednak nie jest to konieczne.

Jakie konkretnie okoliczności uzasadniają odroczenie?

W doktrynie prawa karnego wykonawczego przyjmuje się, że za okoliczność
spełniającą przesłankę zbyt ciężkich skutków należy uznać opiekę nad
bliskim członkiem rodziny
, w sytuacji gdy inne bliskie osoby nie są w
stanie pomóc przy sprawowaniu opieki, bądź potrzebę wykonania pilnych
prac polowych
w okresie żniw. Taką sytuacją może być również
dalsze kontynuowanie nauki w szkole, albo szczególne
zdarzenie losowe.

Czy wniosek o odroczenie wstrzymuje wykonanie kary?

Należy pamiętać, ze samo złożenie wniosku w przedmiocie odroczenia nie
wstrzymuje wykonania kary.
Jeżeli skazany otrzymał wezwanie do
stawienia się w zakładzie karnym w celu odbycia kary należy pamiętać, aby wraz z
wnioskiem o odroczenie złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania kary do czasu
rozpoznania wniosku o odroczenie kary. Wniosek o wstrzymanie wykonania kary
również wymaga uzasadnienia i przedstawienia argumentacji, że zachodzi
szczególnie uzasadniony przypadek,
który przemawia na korzyść
skazanego.

Uwzględniając wniosek o odroczenie Sąd może zobowiązać skazanego do podjęcia
starań o znalezienie pracy zarobkowej, zgłaszania się do wskazanej jednostki
Policji w określonych odstępach czasu lub poddania się odpowiedniemu leczeniu
lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach
korekcyjno-edukacyjnych. We wniosku można dokładnie wskazać jakie obowiązki
chcemy by zostały nałożone przez Sąd.

Posiedzenie w przedmiocie odroczenia

Po złożeniu wniosku o odroczenie wykonania kary, Sąd powinien wyznaczyć
termin posiedzenia z odpowiednim wyprzedzeniem.
Jeżeli sformułujemy we
wniosku o odroczenia wniosek o wstrzymanie wykonania kary, Sąd powinien go
rozpoznać przed terminem posiedzenia. W posiedzeniu w przedmiocie odroczenia ma
prawo wziąć udział prokurator, skazany oraz jego obrońca, a także sądowy kurator
zawodowy lub dyrektor zakładu karnego, jeżeli składali wniosek o wydanie
postanowienia. Warto pamiętać, że na postanowienie w przedmiocie odroczenia
przysługuje zażalenie.

Czy w trakcie postępowania warto korzystać z pomocy adwokata?

Udzielenie adwokatowi upoważnienia do reprezentowania interesów w postępowaniu
karnym wykonawczym będzie oznaczać, że nasz wniosek o odroczenie wykonania kary
zostanie sporządzony przez profesjonalistę, który stawi się z nami na terminie
posiedzenia w przedmiocie odroczenia wykonania kary, czy też posiedzenia
zażaleniowego. W praktyce wnioski o odroczenie wykonania kary połączone z
wnioskami o wstrzymanie wykonania kary zawierają szereg wniosków dowodowych, od
których uwzględnienia będzie zależeć sukces skazanego. Warto zatem skorzystać z
pomocy prawnej osób, które są biegłe w tego rodzaju sprawach i posiadają zdobyte
wcześniej doświadczenie.

prolongata co to

Jak rozłożyć dług w czasie? Odroczenie spłat kredytu

Odroczenie spłaty rat kredytu pomoże Ci zachować terminy harmonogramu bez zaciągania nowych zobowiązań. Banki oferują różne formy takiego zawieszenia, które można dopasować do indywidualnej sytuacji – a chwilowo zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na powrót do płynności finansowej. Jak więc działa takie odroczenie, czyli prolongata? Co to jest i jak złożyć o nią wniosek?

Odroczenie spłaty kredytu – czy to możliwe?

Ostatnie lata pokazują, że nawet najbezpieczniejsza sytuacja finansowa nie jest stabilna – rosnąca inflacja czy konsekwencje pandemii skutecznie powodują, że coraz mniej kredytobiorców jest w stanie obsłużyć zobowiązania. Co więc możesz zrobić, gdy harmonogram spłat wykracza poza Twoje możliwości finansowe? Jeden z najpopularniejszych sposobów to dokonać prolongaty kredytu – wydłużenia terminu spłaty. To możliwe, jak i popularne rozwiązanie – pozwoli Ci zachować płynność finansową bez kolejnych pożyczek. Jak działa prolongata kredytu?

Prolongata – co to?

Prolongata kredytu to wydłużenie okresu spłaty zobowiązania, który może dotyczyć całej raty lub wyłącznie jej części kapitałowej. W ten sposób możesz uzyskać nawet kilka miesięcy „wolności” od spłacania raty. Świetny sposób, by zagospodarować dodatkowy czas, to uregulowanie innych zobowiązań lub rozwiązanie problemów z pracą czy własnym biznesem. Należy jednak pamiętać, że – prędzej czy później – będziemy musieli spłacić odroczone raty, a sam wydłużony okres spłaty również kosztuje.

W jakim banku można dokonać wydłużenia terminu spłaty?

Warunki mogą się nieco różnić, lecz o prolongatę kredytu możemy wnieść w każdym banku. Spotkamy się jednak z różnymi opłatami za zawarcie takiej umowy i innym czasem zawieszenia raty.

Co ważne – odroczenie terminu płatności możliwe jest zarówno w przypadku kredytów gotówkowych, jak i tych hipotecznych, ratalnych czy konsolidacyjnych. O prawie do złożenia wniosku w sprawie prolongaty kredytu możemy przeczytać na umowie kredytowej. Bank informuje również o wszelkich warunkach takiego zawieszenia.

prolongata kredytu

Prolongata – co to za proces? Szczegółowo o odroczeniu spłaty kredytu

Istnieją dwa sposoby na zawieszenie rat kredytu: odroczenie raty kapitałowej lub kapitałowo-odsetkowej. Wiele instytucji pozwala na wybór między tymi dwoma modelami, niektóre jednak ograniczają się wyłącznie do pierwszego. Zawieszenie spłaty kredytu w zakresie kapitałowo-odsetkowym oznacza, że nie ponosisz żadnych płatności z tytułu danej raty. W przypadku wersji kapitałowej opłacasz jedynie odsetki. Możliwość wyboru pozwala na dopasowanie typu prolongaty do własnych potrzeb i sytuacji finansowej.

Zwykle w bankach spotkasz się z dwoma typami prolongaty: karencja i wakacje kredytowe. Jakie są między nimi różnice? Karencja kredytu dotyczy wyłącznie kapitałowej części raty, jednak zazwyczaj umożliwia dużo dłuższy okres zawieszenia – w przeciwieństwie do wakacji kredytowych. Często jest udzielana przy kredytach na budowę domu.

Warto wiedzieć, że kredytobiorca ma również prawo do złożenia wniosku o ustawowe wakacje kredytowe – w ramach tarczy antykryzysowej 4.0 przyjętej w 2020 roku. Ich czas trwania to trzy miesiące i – w przeciwieństwie do rozwiązań bankowych – są całkowicie darmowe. Mogą z nich korzystać osoby, które utraciły źródło dochodów wskutek pandemii. Zawieszane są w tym przypadku całe raty i dokonać tego można nawet 8 razy w przeciągu dwóch lat.

Prolongata kredytu – czy warto?

Pamiętaj, że przedłużenie okresu kredytowania pozwoli Ci nie tylko uniknąć opóźnień w spłacie rat, ale także zachować dobre relacje z bankiem i zapobiec wpisaniu do BIK czy KRD. Zastanów się jednak, czy będzie to dla Ciebie korzystne pod względem czasu, jak i finansów. Płacisz nie tylko za udzielenie prolongaty, ale za samo złożenie wniosku – nawet jeśli zostanie odrzucony. Na decyzję banku możesz czekać nawet miesiąc – a w tym czasie jesteś zobowiązany/a do regularnego spłacania rat według terminu płatności.

Prolongata pożyczki czy kredytu może być więc zupełnie nieopłacalna lub wręcz przeciwnie – wszystko zależy od Twojej indywidualnej sytuacji finansowej i oferty wybranej instytucji. Jeśli czujesz jednak, że nie będziesz w stanie uregulować następnej raty – zachęcamy do rozważenia tej opcji.

Co wpływa na akceptację wniosku o prolongatę kredytu?

Pozytywne rozpatrzenie wniosku o prolongatę spłaty kredytu może być spowodowane wieloma czynnikami, są to m.in:

 • korzystna historia kredytowa,
 • brak wpisów do baz dłużników,
 • przekonujące uzasadnienie wniosku o prolongatę kredytu (np. nagła choroba, wpływ pandemii na Twoją branżę, wypadki),
 • liczne dowody potwierdzające uzasadnienie (w postaci dokumentacji),
 • spłacenie minimum kilku rat owego kredytu.

Na Twoją korzyść przemawia więc przede wszystkim wiarygodność finansowa – warto również zadbać o to, by wniosek został napisany prawidłowo, w odpowiednim tonie i z załączeniem wszystkich niezbędnych dokumentów.

Jak napisać wniosek o prolongatę kredytu?

Wniosek o prolongatę kredytu możemy złożyć w dowolnym oddziale naszego banku lub wysłać go pocztą. O czym należy pamiętać, składając wniosek? Musi on zawierać:

 • dane kredytobiorcy i banku – imię, nazwisko, numer PESEL i adres kredytobiorcy oraz nazwę i adres siedziby banku;
 • numer umowy kredytowej;
 • prośbę o odroczenie płatności;
 • proponowany tryb prolongaty kredytu (karencja/wakacje kredytowe oraz wnioskowany termin płatności);
 • uzasadnienie (warto określić, jak i dlaczego pojawiły się problemy finansowe);
 • podpis kredytobiorcy;
 • załączniki (to dokumenty potwierdzające sytuacje wymienione w uzasadnieniu, ale także np. kopia umowy kredytowej czy zaświadczenia o dochodach).

Pamiętaj, że prolongata spłaty kredytu nie będzie Ci udzielona, jeśli skłamiesz – każdy wniosek jest dokładnie sprawdzany, nie tylko pod względem tego, czy prolongata kredytu powinna zostać udzielona, ale także zgodności z prawdą.

Zalety i wady zawieszenia spłaty kredytu

Prolongata kredytu hipotecznego czy gotówkowego ma wiele korzyści. Odroczenie płatności konkretnej raty kredytu może pozwolić nam utrzymać terminowość, a tym samym płynność finansową. Regularna spłata miesięcznych rat jest kluczem do zachowania zdolności kredytowej, dlatego przedłużenie spłaty kredytu czyni nas odpowiedzialnym kredytobiorcą. Można również powiedzieć, że wydłużenie okresu kredytowania „kupuje nam czas” – przed upływem płatności kolejnej raty możemy zebrać więcej środków czy rozwiązać pewne problemy.

Prolongata kredytu wpłynie jednak na wysokość kolejnych rat lub zwyczajnie wydłuży okres kredytowania – ponieważ wciąż obowiązuje nas regulowanie rat. Jeśli więc czujesz, że nie poradzisz sobie z kolejnymi – sprawdź, czy spełniasz warunki restrukturyzacji lub upadłości konsumenckiej.

FAQ:

1. Prolongata – co to jest?

Prolongata kredytu to odroczenie spłaty kredytu – w części kapitałowej lub kapitałowo-odsetkowej. Jeśli bank wyrazi zgodę, możemy otrzymać kilka miesięcy zawieszenia, co wiąże się jednak z dodatkowym kosztem w późniejszym czasie.

2. Co daje prolongata kredytu?

Przedłużenie terminu spłaty kredytu pozwala na redukcję wydatków w momencie kryzysu – co okazuje się szczególnie przydatne przy np. nagłej utracie pracy czy chorobie. Ratę można wtedy spłacić w ustalonym w ugodzie z bankiem terminie.

3. Jak napisać wniosek o prolongatę kredytu?

Wystarczy podać dane adresata i banku oraz numer umowy kredytowej, wyrazić prośbę o udzielenie wybranego typu prolongaty (wraz ze wskazaniem proponowanego terminu) i ją uzasadnić. Nie należy też zapomnieć o dołączeniu niezbędnych dokumentów.

parabanki co to

Co to jest parabank i na jakich zasadach udziela pożyczek?

Czym wyróżniają się parabanki? Czy warto decydować się na ich usługi? Czy dotyczy ich także Prawo bankowe? Warto poznać, jak właściwie działają te instytucje i czym przyciągają swoich klientów, nim zdecydujemy się na pożyczkę w parabanku. W poniższym artykule wytłumaczymy, czym właściwie są parabanki, do jakich klientów docierają i czym może skutkować korzystanie z ich ofert.

Parabanki – co to?

Parabank – co to za instytucja i jak działa? Co należy o nich wiedzieć, nim zdecydujemy się na pożyczkę? Parabanki to instytucje finansowe – nie można nazwać ich oficjalnie bankami. Przedrostek „para” oznacza w języku greckim coś „obok”, „poza czymś” – współcześnie używa się go również w znaczeniu podobieństwa. Tak jest też z parabankami – są one podobne do banków, mają je „udawać”, jednak w praktyce są to prywatne instytucje finansowe.

Jak twierdzi wielu – niektóre parabanki działają na zasadzie piramidy finansowej. Ich środki to tak naprawdę pieniądze otrzymane od klientów, którzy spłacają swoją pożyczkę. Instytucje parabankowe operują wyłącznie taką rezerwą. Cechuje je także łatwość udzielania pożyczek – robią to niezwykle szybko i bez zbędnych formalności. Zwykle w takim procesie nie zagląda się też do historii kredytowej – nietrudno więc otrzymać pożyczkę w parabanku, nawet jeśli nie mamy zdolności kredytowej. Oferty takich instytucji wydają się też bardzo zachęcające – często kuszą, obiecując niskie oprocentowanie, a czasem i zupełnie darmowe pożyczki. Dotyczy to jednak wyłącznie pierwszych ofert – gdy klient zostanie już zachęcony, kolejne koszty są dużo większe.

Bank a parabank – czym się różnią?

Najważniejsza różnica między bankami a parabankami to podstawa prawna, która reguluje ich działalności. Nie podlegają one charakterystycznym dla banków regulacjom prawnym, czyli Prawu bankowemu – ustawie z 29 sierpnia 1997 roku oraz Komisji Nadzoru Finansowego czy systemowi gwarantowania depozytów. Prywatne firmy pożyczkowe kontrolowane są natomiast przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Parabanki online oferują również sprawne przyjmowanie internetowych wniosków – decyzja kredytowa może zostać zaakceptowana już po kilkunastu minutach. Środki pojawiają się na koncie stosunkowo szybko – a to wszystko często bez sprawdzania dotychczasowych zobowiązań w BIK, BIG czy KRD. Jeśli już zostaniesz poproszony/a o udzielenie zgody na dostęp do informacji w takiej bazie, musisz wyróżnić się niezwykle wysokimi opóźnieniami w opłatach, by odmówiono Ci pożyczki w parabanku. Taka pożyczka to niewielkie formalności i wymagania.

Parabanki działające w Polsce, w przeciwieństwie do banków, zwykle udzielają pożyczek na krótki czas.

Parabanki – pożyczki dla zadłużonych

Czy pożyczka w parabanku to rozwiązanie głównie dla tych, którzy toną w długach? Niekoniecznie – oferty parabanków trafiają również do osób zainteresowanych małą kwotą, pożyczoną na krótki czas. To jednak prawda, że firmy pożyczkowe cieszą się popularnością wśród dłużników – dają w końcu możliwość spłaty poprzednich zobowiązań, kiedy banki zaczynają już odrzucać wnioski. Instytucje parabankowe udzielają też pożyczek pieniężnych dla młodych ludzi – którzy nie posiadają jeszcze odpowiedniej zdolności kredytowej, by zaciągać kredyty w bankach.

Parabanki – zagrożenia

Przy zaciąganiu pożyczek, należy pamiętać o niebezpieczeństwach, którymi wyróżniają się parabanki. Co to za zagrożenia? Przede wszystkim – klienci parabanków zmagają się z niezwykle wysokimi kosztami dodatkowymi pożyczki. Bywa więc tak, że potencjalni klienci – czyli osoby pragnące szybkiego i łatwego przypływu środków pieniężnych – to osoby zadłużone, które takich zobowiązań posiadają już wiele i trudno przychodzi im opłacanie ich na czas. Nie stać ich więc na pokrycie tak wysokich kosztów. Parabanki są więc łatwą drogą do spirali zadłużenia.

Próbując więc pokryć opóźnienia w spłacie aktywnego kredytu albo pożyczki, decydując się na pożyczki chwilówki, można z łatwością pogrążyć się w zobowiązaniach. Ratunkiem z takiej sytuacji nie powinna więc być pożyczka w kolejnej firmie pożyczkowej, a np. faktyczna próba negocjacji z obecnymi wierzycielami warunków spłaty albo analiza umów pożyczek pod kątem tego, czy zawierają one abuzywne zapisy.

Warto pamiętać, że jeśli udzieliłeś/aś parabankowi na to zgody, może on dopisać to zobowiązanie do BIK. Współpraca z instytucjami parabankowymi nie jest więc pozbawiona konsekwencji nawet pod tym względem.

Instytucje parabankowe a bezpieczeństwo środków – Komisja Nadzoru Finansowego

Działalność parabanków nie jest kontrolowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jest to jedna z największych wad, którymi charakteryzuje się ich działalność. Parabanki w Polsce nie zapewnią więc odpowiedniego zabezpieczenia Twoich finansów. Komisja Nadzoru Finansowego gwarantuje bezpieczeństwo środków, a brak takiej pewności oraz sprawozdawczości finansowej, jak i często nieadekwatne do działań instytucji kapitały, stanowią poważne zagrożenie.

Warto ograniczyć się jedynie do instytucji, które zapewniają gwarancję zwrotu środków, które zostały im powierzone (w przypadkach, gdy utracono zainwestowane pieniądze, np. poprzez zawieszenie działalności czy upadłość banku). W znajdujących się na terenie Polski bankach podlegają one ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który zwraca kwotę (do poziomu ustalonego ustawowo).

Czy warto brać pożyczki w parabankach?

Czy można zaufać instytucji, która nie podlega nadzorowi finansowemu? Jest to pewne ryzyko, które należy ocenić indywidualnie. Jeśli nie obawiasz się zagrożeń, z którymi mogą wiązać się parabanki – usługi te mogą być korzystne, jeśli potrzeba Ci szybkiej pożyczki i masz pewność, że spłacisz ją z łatwością. Zalecamy jednak korzystanie z usług banków – pod nadzorem KNF, których czynności regulowane są również przez Prawo bankowe.

FAQ:

1. Parabanki – co to?

Mianem parabanków określa się inne niż banki instytucje wykonujące działalność depozytową. To prywatne firmy pożyczkowe, które zapewniają szybkie chwilówki, które łatwo otrzymać – nawet mimo niewielkiej zdolności kredytowej.

2. Czym charakteryzują się parabanki?

Parabanków nie dotyczą regulacje Prawa bankowego. Nie są również pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Wiąże się to bezpośrednio z podwyższonym poziomem ryzyka przy korzystaniu z ich usług. Są kontrolowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wyróżnia je wysoki koszt pożyczki – z wyjątkiem pierwszej, zwykle zachęcającej oferty.

3. Z jakimi zagrożeniami wiąże się działalność parabanków?

Korzystanie z usług parabanku może skończyć się popadnięciem w spiralę zadłużenia – m.in. ze względu na wysokie koszty pożyczki. To także brak bezpieczeństwa – w parabanku nie możemy liczyć na gwarancję zwrotu środków, a działalność takich instytucji ma o wiele mniejsze ograniczenia prawne, niż ma to miejsce w bankach.

wniosek o rozłożenie na raty

Spłata długu u komornika – jak rozłożyć płatności na raty?

W dzisiejszych czasach nietrudno o sprawę u komornika – wśród Polaków coraz częściej pojawiają się problemy z obsługą zadłużenia. Warto znać więc rozwiązania, które pomogą wydostać się ze spirali długów i wyjść na prostą. Jedną z nich jest złożenie wniosku o rozłożenie na raty naszego długu. Jak powinien on wyglądać i gdzie go złożyć? Odpowiadamy.

Rozłożenie długu na raty – czy można dogadać się z komornikiem?

Czy komornikowi można płacić w ratach? Podział zadłużenia na raty czy też odroczenie terminu płatności marzy się wielu dłużnikom – to często ostatnia szansa na zachowanie majątku czy stabilności finansowej. Czy jest więc sposób, by wyjść ze spirali zadłużenia? Rozwiązań jest kilka – i żadne z nich nie jest kolejną pożyczką. Przy profesjonalnej pomocy prawnej możesz spokojnie obsłużyć swój dług – lub dokonać całkowitego oddłużenia. Jest to jednak przede wszystkim komunikacja z wierzycielem, nie komornikiem. Co więc zrobić, jeśli zaległości w spłatach Cię przytłaczają?

Co zrobić, aby komornik zszedł z pensji?

W tym artykule przede wszystkim poruszymy temat jednego z rozwiązań – to wniosek o rozłożenie na raty. Wbrew powszechnym przekonaniom, nie należy go jednak kierować do komornika. Przyjęcie wniosku bądź jego odrzucenie leży po stronie samego wierzyciela. Oczywiście można skierować wniosek o rozłożenie na raty do komornika, który co do zasady i tak prześle go wierzycielowi do akceptacji. Komornicy są jedynie wykonawcami woli wierzyciela. Komornik jedynie egzekwuje roszczenia z majątku dłużnika – działa wyłącznie na wniosek wierzyciela.

Co to oznacza? Wniosek o rozłożenie długu na raty jest możliwym (i często skutecznym) rozwiązaniem, nawet na etapie przekazania sprawy do windykacji przez komornika. W sprawie zobowiązania kontaktujemy się jednak najlepiej bezpośrednio z wierzycielem – i jemu przedstawiamy naszą propozycję. Warto zaoferować konkretny harmonogram spłat oraz uzasadnić przyczynę niemożności spłaty długów. Wierzyciele często przystają na takie propozycje – jeśli są skonstruowane w takiej formie, by obie strony zyskały na takim rozwiązaniu.

Dlaczego? Koszty czynności podejmowanych przez komornika są uznawane za wysokie. Ponadto w procesie np. licytacji komorniczej, majątek zadłużonego może zostać zlicytowany za część jego rzeczywistej wartości. Tak ostateczna forma odzyskania należności może sprawić, że wierzyciel nie otrzyma całej należności – kwota uzyskana z egzekucji może ona nie wystarczyć na należność wierzyciela, ponieważ w pierwszej kolejności i tak pokrywane są koszty egzekucyjne. Mając na uwadze realia egzkucji komorniczej i w obawie o nieściagnięcie części należności, wierzyciel może pozytywnie rozważyć wniosek o rozłożenie długu na raty. Musi być on jednak skonstruowany tak, by na tej decyzji nie ucierpiała żadna ze stron – w dodatku z zachowaniem odpowiedniej formy.

dobrowolna spłata zadłużenia u komornika

Wniosek o rozłożenie na raty u wierzyciela

Skoro już wiadomo, że warto i wniosek o rozłożenie na raty powinniśmy kierować do wierzyciela – jak powinien on wyglądać? Jeśli decydujesz się na samodzielne skonstruowanie takiego wniosku, pamiętaj o kilku jego niezbędnych elementach.

 1. Data i miejsce napisania wniosku.
 2. Dane dłużnika (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL).
 3. Numer sprawy i kwota zadłużenia (czy inne informacje umożliwiające identyfikację wierzytelności).
 4. Prośba o rozłożenie długu na raty.
 5. Uzasadnienie (warto, choć nie jest to konieczne, zawrzeć je w swoim wniosku – to sugeruje, że nie byłeś/aś w stanie obsłużyć swojego zobowiązania z powodu konkretnych przyczyn, często niezależnych od Ciebie i w nowych ratach będzie to już możliwe) – to często strata bliskich, choroby, utrata pracy, pożar, powódź, wypadek losowy czy utrata dochodów w związku z wpływem pandemii COVID-19 na Twój biznes.
 6. Proponowany harmonogram spłat (warto dodać także potwierdzenie, że obsługa takich rat jest dla Ciebie możliwa – dowodem na to może być np. miesięczny rachunek zysków i strat, z którego wynika, że możesz regularnie przekazać taką sumę w ramach spłaty. Pamiętaj jednak, by nie naciągać na siłę swoich dochodów – jeśli wierzyciel zorientuje się, że odkładasz większą sumę miesięcznie, odmówi rozłożenia na raty, twierdząc, że możesz spłacić dług w normalnym trybie).
 7. Niezbędna dokumentacja – mogą być to dowody na sytuację podaną w uzasadnieniu, potwierdzenie kwoty wierzytelności czy dokumenty stanowiące o Twoich miesięcznych zyskach i kosztach).

Jak napisać wniosek o rozłożenie na raty swojego długu?

Rozłożenie długu zaczyna się od dobrze napisanego wniosku. Na początku wystarczy zebrać wszelkie dane dot. wierzytelności oraz dokumenty potwierdzające sytuację finansową (np. umowa o pracę potwierdzająca stałe wynagrodzenie, rachunki udowadniające stałe koszty itd.). Wniosek o rozłożenie długu rozpoczynasz od swoich danych i informacji, które umożliwią identyfikację wierzytelności. Następnie określasz swoją prośbę, jej uzasadnienie i udowadniasz, że jest ona odpowiednia dla Twoich dochodów. Do całości należy dołączyć załączniki – mogą to być kopie dokumentów.

Ugoda z komornikiem a zajęcie wynagrodzenia

Czy ugodę można podpisać z samym komornikiem? Niestety nie – rozłożenie długu na raty przez komornika i tak uzależnione jest od zgody wierzyciela. Wszelka komunikacja z komornikiem ma charakter informacyjny – negocjacje nie wpłyną na zajęcie wynagrodzenia, nawet jeśli podejmuje się on takich prób. Na próby komunikacji komornika należy jednak odpowiadać. Dłużnik często gra w takiej sytuacji na zwłokę – jednak ignorowanie to gra niewarta świeczki i szybko pojawiają się konsekwencje takich poczynań.

Ile trwa ściąganie długu przez komornika?

Okres windykacji zależy zwykle od indywidualnej sytuacji dłużnika. Egzekucja może trwać kilka miesięcy bądź nawet kilka lat – to m.in. kwestia majątku, wysokości zadłużenia czy podjętych działań. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, zajęcie ruchomości i nieruchomości firmy może być czasochłonne – szczególnie w przypadku, gdy branża wymaga wykorzystania wielu maszyn czy urządzeń specjalistycznych.

Dobrowolna spłata zadłużenia u komornika

Jeżeli chcesz całkowicie spłacić wszelkie posiadane zaległości – jest to możliwe nawet po wszczęciu egzekucji komorniczej. Dłużnik ma prawo do wpłaty pełnej kwoty zarówno na konto, jak i gotówką. Można dokonać tego także bezpośrednio u wierzyciela – przy pomocy negocjacji lub bez.

FAQ:

1. Czy można napisać wniosek o rozłożenie na raty swoich długów?

Tak – taki wniosek o rozłożenie zaległości można napisać i należy kierować go do wierzyciela. Często można spodziewać się akceptacji takiej prośby – szczególnie jeśli odpowiednio uargumentujemy niemożność spłaty i powołamy się na dokumenty udowadniające, że proponowane raty są przez nas możliwe do obsługi.

2. Co powinien zawierać wniosek o rozłożenie na raty Twojego długu?

Zanim złożysz wniosek, upewnij się, że zawiera wszystkie Twoje dane, numer sprawy, aktualną kwotę zadłużenia, prośbę o rozłożenie długu na raty i uzasadnienie tej prośby, proponowany harmonogram spłat nowych rat. Wniosek powinien być też uzupełniony odpowiednimi dokumentami i zawierać datę oraz miejsce jego sporządzenia.

3. Jak długo trwa egzekucja komornicza?

Egzekucja zwykle trwa od kilku do kilkunastu miesięcy, choć może to być nawet parę lat. Wszystko zależy od wielu czynników – rodzaju majątku, kwoty zadłużenia czy samego komornika, który prowadzi sprawę.

jak wyjść z długów chwilówek

Jak wyjść z długów chwilówek? Zadłużenia w parabankach, niespłacone pożyczki

Wielu ludzi decyduje się na skorzystanie z ofert parabanków. Chwilówki pozwalają na szybkie uzyskanie gotówki. Niestety po ich wzięciu z reguły trzeba oddać nie tylko pożyczoną kwotę, lecz także odsetki oraz wysokie opłaty dodatkowe. Brak środków finansowych na spłatę rat nierzadko popycha kredytobiorców do wzięcia kolejnej pożyczki, a to do wpadnięcia w pętlę zadłużenia. Jak wyjść z długów chwilówek? Czy kancelaria może w tym pomóc?

Samodzielne wychodzenie z długów chwilówek – czy to możliwe?

Zazwyczaj pierwszym, co pojawia się w myślach osób w trudnej sytuacji finansowej, jest samodzielne poradzenie sobie z problemem. Niestety, tak jak zostało wspomniane, wiele osób decyduje się w takich przypadkach na branie następnych pożyczek w parabankach, co jedynie pogarsza całą sytuację i prowadzi do pętli zadłużenia.

Inne osoby, które nie mają pieniędzy na spłatę długów, decydują się na podjęcie rozmowy z wierzycielami. Te niestety często też nie przynoszą oczekiwanych skutków, a oferowane dłużnikowi “ugody” czy “porozumienia” nie zawsze są korzystne, a nierzadko wręcz powiększają kwotę zobowiązania. W tym przypadku potrzebna jest wiedza na temat działania tego rodzaju instytucji oraz doświadczenie w rozwiązywaniu takich spraw. Niekorzystanie z pomocy i popadanie w kolejne długi nie tylko pogarsza sytuację finansową, lecz także psychiczną osób zmagających się z zadłużeniem. Jeśli więc termin spłaty minął i nie ma się pieniędzy do wpłaty, warto pójść do osoby, która wie, co robić, gdy długi rosną.

Nie wpadnij w spiralę zadłużenia – postaw na pomoc specjalistów

Tak jak zostało wspomniane, nie mając pieniędzy na spłatę długów, warto zdecydować się na doradztwo specjalistów. Dlaczego? Przede wszystkim ich doświadczenie, a także wiedza dotycząca działania parabanków może pomóc w pomyślnym rozwiązaniu sprawy.

Wiele osób, które popadły w długi, obawia się sądu i postępowania sądowego. Robią oni wszystko, aby firma pożyczkowa nie oddała sprawy do sądu. Jednak często to właśnie sąd może obniżyć albo w całości oddalić żądanie parabanku z uwagi np. niekorzystne (abuzywne) postanowienia umowy pożyczki.

Wiele osób rezygnuje z tej formy rozwiązania problemów ze względu na obawę przed koniecznością zapłaty bardzo dużych kwot za działania specjalistów zajmujących się oddłużeniem. Nie zawsze jest to jednak konieczne – Kancelaria Adwokacka Szantar pobiera jedynie niewielkie opłaty przy zleceniu sprawy, dopasowane do możliwości klienta. W pozostałym zakresie wynagrodzenie jest uzależnione od wyniku sprawy. Dzięki temu niezależnie od sytuacji finansowej ma się szansę na skorzystanie z rad specjalistów od oddłużania. Warto także zaznaczyć, że w czasie, gdy sprawy związane ze spłatą chwilówek powierzy się kancelarii, można wykorzystać czas na wygenerowanie dodatkowych środków finansowych, które ułatwią zapłatę rat, np. poszukiwanie drugiej pracy. Kancelaria zajmie się prowadzeniem procesów sądowych, odpowiadaniem na pisma przeciwnika procesowego a także, jeśli zajdzie potrzeba, prowadzeniem negocjacji z wierzycielem. Istotnie zmniejszy to obciążenie emocjonalne, jakie towarzyszy osobistemu prowadzeniu sprawy. Zawodowy pełnomocnik ma wieloletnie przygotowanie w prowadzeniu sprawy oddłużeniowych a jednocześnie jako osoba trzecia będzie w stanie bez zbędnych emocji doradzić najelepsze rozwiązanie.

Jak wyjść z długów chwilówek? Oddłużanie krok po kroku

Plan spłaty zadłużenia w wielu przypadkach pozwala ograniczyć stres związany z długami oraz brakiem środków utrzymania. Jak więc wygląda oddłużanie? Można je zamknąć w trzech krokach:

 • rozmowa – pierwsze spotkanie klienta z przedstawicielem kancelarii polega na rozmowie. Dzięki niej możliwe jest poznanie faktycznego stanu finansowego danej osoby oraz tego, jakie pożyczki pozabankowe, kredyt konsolidacyjny czy inne zobowiązania musi spłacić. Warto pamiętać, że szczerość podczas tego spotkania okazuje się szczególnie ważna, aby właściwie przeprowadzić kolejne kroki oddłużania. Istotne jest bowiem właściwe ustalenie priorytetów pracy oraz wierzycieli pierwotnych i wtórnych; spotkanie nie musi być bezpośrednie w siedzibie kancelarii – istnieje możliwość kontaktu mailowego lub za pośrednictwem komunikatorów;
 • ustalenie strategii działania – po uzyskaniu wszystkich ważnych informacji, specjalista może przejść do zaplanowania działań. W tym przypadku nie ma schematów – każda sytuacja jest inna i wymaga zastosowania odmiennych kroków. Nierzadko okazuje się, że wystarczy jedynie rozmowa z wierzycielem, aby ułatwić klientowi spłatę zadłużenia, ale może być też konieczne reprezentowanie danej osoby w sądzie;
 • rozpoczęcie działań – po podpisaniu umowy oraz udzieleniu niezbędnego pełnomocnictwa, pracownicy kancelarii mogą przejść do realizacji wcześniej ustalonego planu.

Odpowiednio dobrane działania pomogą w pozbyciu się problemów i wyjściu ze spirali zadłużenia.

jak wyjść z długów nie mając pieniędzy

Co może dla Ciebie zrobić kancelaria?

Nierzadko podczas działań udaje się uzyskać rozłożenie długu oraz wydłużenie okresu spłaty. Dzięki temu łatwiej poradzić sobie z zaległościami. Co więcej, specjalista pomoże opracować plan spłaty zobowiązań. W poważniejszych sytuacjach, tak jak zostało wspomniane, adwokat lub radca prawny z kancelarii może reprezentować swojego klienta w sądzie. Warto mieć na uwadze, że taka sprawa nie oznacza od razu przegranej dłużnika. Bardzo ważna jest jednak właściwie dobrana argumentacja. W wyniku spraw sądowych nierzadko dochodzi do zmniejszenia długu albo jego oddalenia w całości.

Należy również podkreślić, że w ramach planu oddłużania często jednym z zadań kancelarii jest odzyskanie nienależnie pobranych opłat. Dzieje się tak w momencie, gdy firma pożyczkowa pobierze zbyt dużą opłatę na ubezpieczenie albo opłatę za przedłużenie lub refinansowanie pożyczki. Jest to istotne, ponieważ często odzyskane pieniądze można przeznaczyć na spłatę zobowiązań u innych wierzycieli. Jeśli w stosunku do dłużnika jest już prowadzona egzekucja, specjaliści z kancelarii mogą podjąć działania zmierzające do jej uchylenia. Dzieje się tak m.in. w przypadkach, kiedy dłużnik nic nie wiedział o postępowaniu w sądzie a dowiedział się o nim dopiero w momencie, kiedy egzekucję rozpoczął komornik.

Jeżeli jednak dojdzie do egzekucji komorniczej, specjalista zajmie się jej nadzorowaniem. Dzięki temu zyskasz pewność, że ten nie pobierze od Ciebie żadnych dodatkowych opłat, a wszystkie jego działania będą zgodne z prawem. Kancelaria może postarać się o uchylenie wyroków w sprawach sądowych, w których klient nie brał udziału. Celem zawsze jest dobro klienta oraz pokazanie mu, jak wyjść z długów chwilówek, a co za tym idzie, przywrócenie kredytobiorcy normalnego życia.

Jest bardzo ważne, aby wychodząc z pętli zadłużenia nie myśleć o zaciąganiu nowych zobowiązań. Takie działanie nie poprawi sytuacji dłużnika. Warunkiem skutecznego oddłużania jest zaprzestanie generowanie nowych długów i zastosowanie się właściwego planu oddłużeniowego, który pomoże opracować kancelaria.

Upadłość konsumencka – kiedy to dobre wyjście?

W niektórych przypadkach dobrym wyborem okazuje się ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Warto jednak pamiętać o tym, że takiej decyzji lepiej nie podejmować samemu. Specjalista pomoże w obiektywnej ocenie sytuacji finansowej, a po poznaniu potrzeb i oczekiwań będzie mógł zaproponować najlepsze rozwiązanie. Jeśli najkorzystniejszą opcją okaże się upadłość, kancelaria pomoże w przygotowaniu niezbędnych dokumentów i złożeniu wniosku upadłościowego. 

Korzystając z pomocy specjalisty, można mieć również pewność, że nie zostanie się ze swoim problemem samemu nawet po ogłoszeniu przez sąd postanowienia o upadłości. Cały czas kancelaria będzie odpowiadać na zadawane pytania oraz monitorować zmiany sytuacji. Dedykowany prawnik z kancealrii pozostanie też dostępny, jeśli określona sprawa będzie wymagać konsultacji.

FAQ:

1. Jak wyjść z długów chwilówek?

Jeżeli popadniesz w długi, zdecyduj się na pomoc kancelarii. Specjalista z wiedzą oraz doświadczeniem pomoże w rozwiązaniu problemów finansowych.

2. Z jakich etapów składa się współpraca z kancelarią w oddłużaniu?

Oddłużanie przebiega w trzech etapach: zaczyna się od rozmowy z klientem i poznania jego sytuacji finansowej i wszystkich zobowiązań, następnie specjalista planuje, jakie działania oddłużeniowe można podjąć, a na końcu – przechodzi wraz z dłużnikiem do faktycznego realizowania ustalonych celów.

3. Czy kancelaria może pomóc w odzyskaniu nienależnie pobranych pieniędzy?

Specjalista z kancelarii pomoże klientowi w odzyskaniu nienależnie pobranych opłat przez firmy pożyczkowe, które mogłyby okazać się przydatne w spłacie kredytu lub zasiliłyby domowy budżet.

1 2 3 4