Prawo rodzinne

Umowa pożyczki a walka z wierzycielami – sukcesy Kancelarii.

Umowa pożyczki oraz wynikający z niej obowiązek zwrotu po stronie pożyczkobiorcy uregulowane są w porządku prawnym od czasów starożytnego Rzymu.

Umowa pożyczki to dobrze znana we wszystkich cywilizacjach instytucja. Jednak nie wszystkie kraje umożliwiły naliczanie dodatkowych opłat w związku z udzielaniem pożyczek. Od wielu lat pomagamy konsumentom w walce z wysoko rażącymi kosztami pozaodsetkowymi. Nasza Kancelaria świadczy szereg usług prawnych dotyczących zakresu prawa cywilnego. W szczególności pomaga osobom, które wpadły w problemy finansowe wyjść z długów.

Jako przykład pomocy w wyjściu z długów przedstawimy w niniejszym wpisie historie jednej z naszych klientek.

Pani Anna dostała z Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu zobowiązanie do złożenia odpowiedzi na pozew. Termin, jaki wiązał Panią Annę to 2 tygodnie. Pod rygorem uznania za przyznane przez stronę przeciwną faktów przytoczonych w piśmie inicjującym postępowanie. Powód Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty domagał się od naszej klientki zapłaty niemalże dwudziesty tysięcy złotych. Pani Ania ustaliła z nami warunki współpracy, udzieliła pełnomocnictwa do reprezentowania jej interesów w postępowania sądowym, a następnie przesłała nam dokumentację, którą strona przeciwna załączyła do pozwu.

W imieniu klientki złożyliśmy odpowiedź na pozew. Wnosiliśmy o oddalenie powództwa w całości. Powód dochodził roszczeń z tytułu umowy pożyczki, którą miała zawrzeć dużo wcześniej pozwana z zupełnie innym podmiotem. Strona przeciwna przedstawiła umowę cesji oraz kredytu. Według niej miały one wykazać nabycie wierzytelności wobec pozwanej, jak również zasadność i wysokość roszczenia. Naszym zdaniem przedstawione w toku postępowania dowody zupełnie tych okoliczności nie wykazały.

Przedstawiona przez stronę przeciwną umowa pożyczki zawierała rażąco wysokie koszty pozaodsetkowe. Umowa pożyczki zawierała prowizję równą kwocie pożyczki.

Całkowita kwota do zapłaty wynosiła zatem ponad dwa razy więcej niż kapitał pożyczki. Pierwotny pożyczkodawca naliczył również wysokie odsetki. Naszym zdaniem warunki przedłożonej umowy nie mogły zostać uznane za wiążące dla drugiej, słabszej ekonomicznie strony umowy. We wcześniejszych wpisach na bloga pisaliśmy już o tym, ze pozycja konsumenta m.in. z uwagi na prawo unijne jest szczególna, tzn. prawodawca w wielu przypadkach zapewnia mu stosowną ochronę. Tak samo jest w przypadku umów pożyczek zawieranych z tzw. chwilówkami.

Sąd w postępowaniach o zapłatę ma obowiązek zbadać, czy umowa pożyczki zawiera opłaty prawnie wiążące.

W niniejszym postępowaniu staliśmy na stanowisku, że prowizja z uwagi na jej abuzywny charakter nie może wywoływać żadnych skutków prawnych. Powód w toku procesu ustosunkował się do naszych twierdzeń, wskazując że w niniejszym postępowaniu wykazał zarówno nabycie spornej wierzytelności jak i wysokość dochodzonego roszczenia. Jednakże Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu był zupełnie innego zdania. Na posiedzeniu niejawnym Sąd rozpoznający sprawę oddalił powództwo w całości. Klientka nie wierzyła własnym oczom, kiedy poinformowaliśmy ją o treści orzeczenia. Kwota oddalonego roszczenia znacząco poprawia sytuację finansową pozwanej, przez co może ona planować swoje wydatki na innych wierzycieli w celu całkowitego wyjścia z zadłużenia.

W innej sprawie, kilka miesięcy temu zgłosił się do nas klient, wskazując, że otrzymał z Sądu nakaz zapłaty.

Pana Marka poinstruowaliśmy o możliwości wniesienia sprzeciwu i wejścia w spór z wierzycielem Alektum Capital II AG z siedzibą w Szwajcarii. Klient zaakceptował ryzyko wiążące się z prowadzeniem postępowania sądowego przez naszą Kancelarię i umocował nas do działania na jego rachunek. W imieniu pozwanego sporządziliśmy sprzeciw od nakazu zapłaty kwestionując roszczenie strony przeciwnej co do zasady jak i co do wysokości. Podnieśliśmy szerokie twierdzenia co do braku wykazania, że powód nabył roszczenie wobec pozwanego od pierwotnego pożyczkodawcy. Powód nie udowodnił, by doszło do przejścia z mjątku pożyczkodawcy na jego rzecz spornej wierzytelności, której dotyczyło niniejsze postępowanie. Niezależnie od tego, brak było w aktach sprawy dowodów na okoliczność, że pozwany wnioskował o umowę pożyczki, której wydruk przedstawił powód przed Sądem.

Warto zaznaczyć, że podstawą roszczeń strony przeciwnej była refinansująca umowa pożyczki. Wykazanie wykonania tej umowy zgodnie z jej treścią naszym zdaniem było warunkiem do uwzględnienia powództwa przez Sąd. Z uwagi na fakt, że strona przeciwna powyższej okoliczności nie udowodniła, niniejsze powództwo powinno zostać oddalone jako całkowicie niezasadne. W toku postępowania doszło do wymiany stanowisk w formie obszernych pism procesowych, w których żadna ze stron nie dawała za wygraną i była przekonana co do słuszności swoich racji.

Na jakim stanowisku stanął Sąd rozpoznający ten spór?

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim I Wydział Cywilny potwierdził nasze poglądy mówiące o niewykazaniu roszczenia przez stronę przeciwną. W efekcie oddalił powództwo, a pozwany nie ma żadnego obowiązku zapłaty na rzecz powoda. Warto zaznaczyć, że wartość przedmiotu sporu w niniejszym postępowaniu opiewała na kwotę ok. czterech tysięcy złotych. Z punktu wydanego rozstrzygnięcia warto było zatem skorzystać z usług profesjonalnych pełnomocników, którzy są w stanie wypunktować wierzyciela przed Sądem w zakresie braków dotyczących materiału dowodowego. Gdyby pozwany nie wszedł spór z Alektum Capitał II AG nakaz zapłaty szybko by się uprawomocnił, a następnie wierzyciel po otrzymaniu klauzuli wykonalności mógłby rozpocząć egzekucję. Tak się jednak nie stanie, bowiem dochodzone przez powoda roszczenia nie istnieje, a pozwany nie ma żadnego długu wobec podmiotu, który wystąpił przeciwko niemu z pozwem o zapłatę.Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://szantar.pl/bez_kategorii/ogloszenie-upadlosci-przez-sad/

Kancelaria oddłużeniowa Szantar

Ogłoszenie upadłości przez sąd – co dalej?

Co dzieje się gdy nastąpi ogłoszenie upadłości przez sąd?

Wielu dłużników wychodzi z błędnego założenia, że ogłoszenie upadłości kończy postępowanie upadłościowe, a ich długi zostają umorzone. Nic bardziej mylnego. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest początkiem właściwego postępowania upadłościowego, w ramach którego ma dojść do oddłużenia upadłego.

Co się więc dzieje bezpośrednio po tym jak nastąpi ogłoszenie upadłości?

W pierwszej kolejności syndyk:

  • Zawiadamia wierzycieli o ogłoszeniu upadłości, sposobie i trybie zgłaszania przez nich wierzytelności, sposobach zakończenia postępowania, w tym dostępnych dla upadłego sposobach i trybach oddłużenia,
  • Informuje małżonka upadłego o skutkach ogłoszenia upadłości dla majątku wspólnego,
  • Zawiadamia komorników prowadzących postępowanie egzekucyjne przeciwko upadłemu,
  • Informuje banki i instytucje, z którymi upadły zawarł umowę o udostępnienie skrytki sejfowej, albo w których złożył pieniądze lub inne przedmioty,
  • Wzywa przedsiębiorstwa przewozowe, firmy spedycyjne i domy składowe, w których znajdują się lub mogą znajdować się towary należące do upadłego, lub przesyłki do niego adresowane, o przekazanie syndykowi przesyłek lub towarów oraz aby nie wykonywały poleceń kierowanych do nich przez upadłego,
  • Zwraca się do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o wskazanie informacji dotyczących sytuacja majątkowej upadłego i mających na nią wpływ w ciągu 5 lat przed dniem ogłoszenia upadłości (np. w jakie wysokości upadły posiada zadłużenie podatkowe, jak również czy dokonał nadpłaty podatków i jej wierzycielem z tego tytułu),
  • Zasięga informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy upadły jest wspólnikiem spółek handlowych i czy sprawował funkcję członka organu tychże spółek w ciągu 10 lat przed dniem ogłoszenia upadłości, oraz czy względem tych spółek,
  • Przedkłada sądowi polisę umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji oraz oświadczenie, że nie zachodzą żadne czynności związane z pełnieniem funkcji syndyka.

Syndyk obejmuje majątek upadłego, zarządza nim, zabezpiecza go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem przez osoby postronne orazprzystępuje do jego likwidacji. Na czym czynności te polegają w praktyce?

Syndyk musi jak najszybciej od ogłoszenia upadłości skontaktować się z upadłym celem objęcia jego majątki i przeprowadzenie inwentaryzacji. Odbiera od upadłego wszelkie informacje na temat składników majątkowych upadłego, ale też potrzebne do zaplanowania dalszego postępowania i wyboru sposobu oddłużenia. Ma również obowiązek poszukiwania (za pomocą komorników) majątku upadłego, który został przez niego wskazany we wniosku upadłościowym lub wynika z innych danych.

Syndyk sporządza spis:

 • inwentarza w postępowaniu upadłościowym – czyli składników majątkowych, które wejdą w skład masy upadłości i zostaną upłynnione np. dom, mieszkanie, samochodów osobowy,
 • należności w postępowaniu upadłościowym,
 • składników majątkowych nieobjętych przez syndyka np. świadczenie 500+, lodówka, laptop służący do pracy zarobkowej upadłego.

Innymi słowy, głównym zadaniem syndyka jest ustalenie aktualnej sytuacji majątkowej, finansowej i rodzinnej upadłego, celem wyboru dalszych działań oddłużeniowych. Syndyk wybiera następnie sposób likwidacji masy upadłości tak, aby w jak największym stopniu zaspokoić z niej wierzycieli i pokryć koszty likwidacji.

Jak wygląda przebieg samej likwidacji?

Wszystko zależy od rodzaju składnika majątkowego wchodzącego w skład masy upadłości.

 • W przypadku nieruchomości oraz składników, których wartość przekracza pięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego (obecnie jest to kwota 31.104,00 zł) o wyborze sposobu likwidacji syndyk musi zawiadomić Sąd oraz wierzycieli. Sąd może w takim wypadku wydać postanowienie o zakazie likwidacji danego składnika majątkowego, jeśli sposób likwidacji wybrany przez syndyka lub cena minimalna byłaby niezgodna z prawem, lub prowadziłaby do pokrzywdzenia upadłego, lub wierzycieli. Ponadto na skutek skargi na czynności syndyka Sąd również może wydać postanowienie o zakazie likwidacji lub oddalić skargę.
 • W przypadku pozostałych składników masy upadłości syndyk samodzielnie dokonuje ich likwidacji.

Podsumowując, po ogłoszeniu upadłości syndyk podejmuje bardzo wiele działań. Mają one na celu ustalenie wartości masy upadłości, a następnie jej spieniężenie.
Autor: Piotr Frydrych – Radca prawny

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://szantar.pl/porady/jak-zlozyc-pozew-o-rozwod-dokumenty-potrzebne-do-rozprawy/

załączniki do pozwu o rozwód

Jak złożyć pozew o rozwód? Dokumenty potrzebne do rozprawy

Dokumenty potrzebne do zakończenia małżeństwa, czyli – potocznie mówiąc – „papiery rozwodowe” to nie tylko pozew o rozwód. Im bardziej skomplikowany rozwód z orzekaniem o winie, tym więcej pism będziesz potrzebować w toku postępowania. Żeby wziąć rozwód, dokumenty będą niezbędne – wyjaśniamy więc wszystko, co powinniście wiedzieć pod kątem formalności.

Pozew rozwodowy – jak napisać?

Rozwód zostanie Wam udzielony, jeśli w Waszym związku nastąpił tzw. trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Przyczynę rozpadu małżeństwa będzie trzeba podać w pozwie rozwodowym. Wiedziałaś/-eś o tym? Jeśli nie, to nic dziwnego – pozew o rozwód to pismo procesowe, a więc ma ściśle określoną formę i wskazania co do treści. Wiedzę potrzebną do jego napisania mają prawnicy – osoby, które po prostu w tym „siedzą”. Stworzeniem pozwu rozwodowego zajmie się więc wybrany przez Ciebie adwokat po tym, jak przedstawiasz mu wszystkie szczegóły podczas porady prawnej.

Pozew rozwodowy inicjuje postępowanie rozwodowe, czyli czynności wykonywane przez sąd. To, jak potoczy się sprawa rozwodowa, wynika po części właśnie z tego, co będzie zapisane w pozwie o rozwód. Dokument będzie różnił się w zależności od tego, czy żądamy rozwodu za porozumieniem stron, czy z orzekaniem o winie.

Dokumenty rozwodowe – pozew o rozwód z załącznikami

Zacznijmy od informacji, które znajdą się w każdym pozwie:

 • dane osobowe obu stron (imiona, nazwiska, numery PESEL i adresy zamieszkania),
 • oznaczenie sądu okręgowego, do którego jest skierowany,
 • wskazanie na rozwód bez orzekania o winie lub z orzeczeniem o winie,
 • żądania powoda (osoby składającej pozew),
 • uzasadnienie pozwu, czyli wskazanie, że między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego (ustały wszystkie łączące ich więzi – duchowa, fizyczna i gospodarcza),
 • załączniki do pozwu o rozwód,
 • podpis powoda lub jego pełnomocnika.

Potrzebne załączniki do pozwu o rozwód to przede wszystkim odpis aktu małżeństwa oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 600 zł lub wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. Jeśli macie dzieci, dołączasz również odpisy ich aktów urodzenia. Jeśli zawarliście małżeńską umowę majątkową, to dołączasz jej odpis.

załączniki do pozwu o rozwód

Jak napisać pozew rozwodowy bez orzekania o winie?

Rozpatrzmy teraz najprostszą sytuację – para bez małoletnich dzieci chce wziąć rozwód bez orzekania o winie. To będzie szybka, nieskomplikowana i zazwyczaj tylko jedna rozprawa rozwodowa. Papiery rozwodowe to tylko pozew i odpis aktu małżeństwa i – jeśli ją zawarliście – odpis małżeńskiej umowy majątkowej.

Składając pozew rozwodowy za porozumieniem stron, jeden małżonek będzie miał status powoda, a drugi pozwanego. Nie ma to jednak żadnych konsekwencji prawnych i wynika tylko z kwestii proceduralnych.

Pozew rozwodowy – małżeństwo z małoletnimi dziećmi

Inaczej będzie wyglądać pozew o rozwód, jeśli para ma małoletnie dzieci. Wśród dokumentów rozwodowych muszą znaleźć się odpisy ich aktów urodzenia.

W takich sprawach rozwodowych mamy dwie opcje – albo przenosimy kwestie związane z pociechami przed sąd, albo wszystko rozstrzygamy we dwoje i ustalenia zapisujemy w pozwie. Jeśli wybieramy drugą opcję, w pozwie muszą znaleźć się informacje o tym:

 • któremu rodzicowi sąd ma powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej;
 • jakie będzie miejsce zamieszkania dzieci po rozwodzie;
 • jak odtąd będą wyglądać kontakty dzieci z rodzicami;
 • jakie alimenty na wychowanie dzieci ustalili między sobą rodzice.

Jeśli Twoim rozwodem zajmuje się adwokat, na pewno dostaniecie propozycję dołączenia do pozwu rozwodowego tzw. porozumienia rodzicielskiego, w którym poruszycie wszystkie powyższe tematy. Co za tym idzie – kwestie wychowania Waszych dzieci nie będą ustalane na sprawie rozwodowej i rozstrzygane przez sąd, tylko przez osoby, które znają je najlepiej – Was samych.

Co jeśli rodzice nie są zgodni np. w kwestii alimentów? Papiery rozwodowe będą musiały być rozszerzone o żądanie zasądzenia alimentów i dokumenty potwierdzające koszty utrzymania dziecka. Wszystkie szczegóły związane z pozwem w przypadku rozwodu pary, która ma dzieci, dokładnie wyjaśni Ci kancelaria adwokacka.

Jak napisać pozew o rozwód z orzeczeniem o winie?

Jeśli możesz udowodnić, że za zakończenie związku małżeńskiego winę ponosi druga osoba, masz szansę na alimenty dla siebie. Warunkiem jest pogorszenie się Twojej sytuacji finansowej po rozwodzie. Alimentów możesz żądać również wtedy, gdy sąd nie uzna winy żadnej ze stron lub gdy uzna winę obu stron – ale wtedy warunkiem zasądzenia finansowego wsparcia jest tzw. niedostatek.

Żeby składać pozew rozwodowy z orzekaniem o winie, będziesz musiał(a) zebrać materiał dowodowy potwierdzający winę drugiego małżonka za rozpad związku. Takie papiery rozwodowe mogą zawierać wydruki rozmów z komunikatorów internetowych czy SMS-ów, zdjęcia, dokumenty medyczne (np. w przypadku przemocy domowej), bilingi. W kompletowaniu materiału dowodowego pomoże Ci kancelaria adwokacka.

odpis pozwu rozwodowego

Jak, gdzie i za ile – formalności związane z pozwem rozwodowym

 • Gdzie złożyć pozew rozwodowy? Rozwodem zajmie się sąd okręgowy właściwy ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania stron postępowania, jeśli jeden małżonek cały czas mieszka w tym okręgu. Jeśli nie – będzie to sąd miejsca zamieszkania pozwanego. Jeśli nie można ustalić jego miejsca zamieszkania, składasz pozew w sądzie w Twoim okręgu.
 • Jak złożyć papiery rozwodowe? Pozew możesz złożyć osobiście w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego lub wysłać go listem poleconym z potwierdzeniem nadania.
 • Czy muszę dostarczyć pozew o rozwód drugiemu małżonkowi? Nie, Ty musisz tylko złożyć pozew rozwodowy i odpis pozwu rozwodowego wraz z załącznikami do sądu okręgowego, który następnie sam wyśle pismo do drugiego małżonka.
 • Ile czeka się na złożenie odpowiedzi na pozew rozwodowy? Strona pozwana ma dwa tygodnie na ustosunkowanie się do pozwu, liczone od momentu jego doręczenia.
 • Ile kosztuje pozew rozwodowy? Opłata sądowa za złożenie pozwu wynosi zwykle 600 zł, które płacimy w kasie właściwego sądu okręgowego lub przelewem bankowym. Przy składaniu pozwu bez orzekania o winie możemy liczyć na zwrot części kosztów po wydaniu wyroku rozwodowego.

FAQ:

1. Rozwód – dokumenty potrzebne do rozwiązania małżeństwa

Oprócz oryginału i odpisu pozwu rozwodowego potrzebujesz jeszcze dwóch egzemplarzy odpisu skróconego aktu małżeństwa, dwóch egzemplarzy skróconych odpisów aktów urodzenia Waszych dzieci oraz potwierdzenie złożenia opłaty w sądzie okręgowym. Pamiętaj, aby jeden dodatkowy egzemplarz pozwu rozwodowego i wszystkich załączników do niego zostawić dla siebie!

2. Jak złożyć papiery rozwodowe?

Pozew o rozwód należy złożyć osobiście w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego lub wysłać do niego listem poleconym. To sąd przekazuje pozew z załącznikami drugiemu małżonkowi.

3. Wzór pozwu o rozwód – jak napisać?

Pozew to pismo procesowe, dlatego najlepiej skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata. Prawnik wyjaśni Ci całą procedurę rozwodową i stworzy pozew, dzięki któremu orzeczenie rozwodu nastąpi szybko i bez zbędnego stresu.

ile kosztuje rozwód

Ile kosztuje rozwód? Koszty rozprawy i pomocy adwokata

Koszty rozwodu w dużej mierze zależą od stopnia skomplikowania sprawy. Zgodni małżonkowie, którzy nie chcą obarczać się wzajemnie winą, wydadzą mniej. Każda sprawa rozwodowa jest inna, dlatego nikt nie poda Ci jednoznacznych kosztów postępowania z pomocą adwokata. My jednak postaramy się przybliżyć Ci, ile kosztuje rozwód, a dokładnie – co podwyższa i co obniża koszty rozwodu.

 

Opłaty sądowe w sprawie rozwodowej

Szacując, ile kosztuje sprawa rozwodowa, możemy podzielić wydatki na dwie grupy – jedna dotyczy opłat sądowych, a druga honorarium prawnika.

 

Ile kosztuje pozew rozwodowy?

Już składając pozew o rozwód, musisz mieć dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 600 zł. To stała kwota, bez której sąd nie rozpocznie postępowania. Płacisz ją do kasy sądu okręgowego na miejscu lub przelewem. Numer konta, na który możesz przelać pieniądze dla sądu, znajdziesz w internecie. Potwierdzenie wpłaty należy dodać do pozwu jako załącznik, a następnie złożyć go w sądzie. Składając pozew o rozwód bez potwierdzenia zapłaty, sąd cofnie Twoje pismo z wezwaniem do uzupełnienia.

 

Ile kosztuje napisanie pozwu rozwodowego?

Jeśli rozkład pożycia małżeńskiego doprowadził do decyzji o ostatecznym rozstaniu, pierwszym krokiem będzie napisanie pozwu o rozwód. To dokument, który każdy może stworzyć samodzielnie, jednak mało kto się na to decyduje ze względu na brak potrzebnych umiejętności. Pozew o rozwód to pismo procesowe, a więc ma ściśle określone wymogi dotyczące formy – osobie niemającej nic wspólnego z prawem cywilnym będzie bardzo trudno go napisać.

Wracając więc do pytania, ile kosztuje rozwód – pierwszy wydatek wiąże się zwykle z oddaniem procesu w ręce prawnika. To adwokat napisze dla nas pismo inicjujące postępowanie, zarówno w przypadku rozwodu za porozumieniem stron, jak i z orzekaniem o winie jednego z małżonków. Ile kosztuje pozew rozwodowy u adwokata? To zależy od cennika konkretnego specjalisty i formy wynagrodzenia, jaką sobie ustalił – niektórzy pobierają zryczałtowaną kwotę za całe prowadzenie rozwodu, a inni dzielą to na poszczególne spotkania. Spytaj więc, ile kosztuje rozwód z danym prawnikiem już na Waszym pierwszym spotkaniu.

 

Rozwód – ile kosztuje żądanie eksmisji małżonka?

Składając pozew o rozwód, możesz wnieść również żądanie eksmisji drugiego małżonka ze wspólnego mieszkania. Taki wniosek musi mieć oczywiście prawomocne podstawy, np. rażąco naganne postępowanie lokatora. Do kosztów sądowych dochodzi wówczas 200 zł.

Pozostałe koszty sądowe obejmują:

 • udzielenie, zmianę lub uchylenie zabezpieczenia roszczenia w toku postępowania (dotyczącego np. kontaktów z dziećmi lub alimentów): 100 zł,
 • koszt opinii biegłych sądowych (czyli Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, który ocenia, jak rozwód wpłynie na sytuację małoletnich dzieci małżonków i jak skłóceni rodzice powinni uregulować władzę rodzicielską i kontakty z dziećmi): 500 – 1000 zł,
 • koszt mediacji sądowych (sąd może skierować małżonków na mediacje na każdym etapie sprawy rozwodowej): 150 zł za pierwsze spotkanie i 100 zł za każde kolejne, ale nie więcej niż łącznie 450 zł oraz zwrot kosztów dla mediatora (do 70 zł za jedno posiedzenie i do 30 zł za korespondencję),
 • wywiad środowiskowy (sąd może zasądzić przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez kuratora, żeby ustalić warunki, w których żyją dzieci stron): 75 zł,
 • przyznanie alimentów: opłata sądowa jest proporcjonalna do wielkości zasądzonej kwoty alimentów dla drugiego małżonka,
 • podział majątku: opłata za wniosek o zgodny podział majątku wynosi 300 zł, natomiast za sądowy podział majątku – 1000 zł.

 

ile kosztuje rozwód z adwokatem

 

Kto ponosi koszty rozwodu? 

To, kto płaci wyżej wymienione koszty postępowania, zależy od statusu winnego. Jeśli małżeństwo zakończy się rozwodem z orzeczeniem o winie, to małżonek uznany za winnego w orzeczeniu kończącym postępowanie musi zwrócić koszty procesu, a druga strona odzyskuje pieniądze wydane na opłaty sądowe.

Jeśli sąd uzna, że wina leży po obu stronach, koszty zostaną podzielone po połowie dla każdego z byłych małżonków. A ile kosztuje rozwód bez orzekania o winie? Sąd zwraca połowę opłaty za pozew, a druga połowa jest dzielona na obie strony postępowania.

 

Zwolnienie od kosztów sądowych

Jeśli rozkład pożycia małżeńskiego zastał Cię w sytuacji kryzysowej i nie jesteś w stanie ponieść opłaty sądowej od pozwu,  możesz wnioskować o zwolnienie z kosztów sądowych. Dzięki temu możesz wnieść pozew o rozwód bez opłaty 600 zł i innych wydatków w toku postępowania. Musisz tylko wykazać we wniosku, że koszty rozwodu będą poważnym obciążeniem finansowym dla Ciebie i Twoich najbliższych. Sąd, do którego wpłynął pozew o rozwód z wnioskiem o zwolnienie od kosztów, zwykle przeprowadza krótkie postępowania celem ustalenia, czy Twoja sytuacja faktycznie uzasadnia przyznanie dobrodziejstwa w postaci zwolnienia od kosztów. 

 

Ile kosztuje rozwód z orzeczeniem o winie?

Opłata za rozwód w sądzie to jedno, ale teraz przyjrzyjmy się bliżej kosztom współpracy z prawnikiem. Ile kosztuje rozwód z adwokatem? To zależy przede wszystkim od tego, jak bardzo skomplikowane i długotrwałe są sprawy rozwodowe.

Koszty sprawy rozwodowej rosną wraz z żądaniami małżonka. Żeby doszło do orzeczenia rozwodu z winy pozwanego, musimy udowodnić jego winę – nie zrobisz tego bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika, czyli adwokata lub radcy prawnego. Prawnik zajmie się zebraniem materiału dowodowego potwierdzającego winę małżonka, a także redagowaniem pism procesowych, w których będzie przekonywał sąd o stanowisku swojego klienta.

Gdy rozwodzące się pary mają małoletnie dzieci i samodzielnie nie doszli do porozumienia, orzeczenie rozwodu nie nastąpi na pierwszej rozprawie. Co za tym idzie – koszt rozwodu z adwokatem wzrośnie, bo wydłuży się też czas całego postępowania rozwodowego. Rozstrzyganie w tematach dotyczących małoletnich dzieci stron (alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi) w sprawach rozwodowych generuje więcej wydatków.

 

adwokat rozwód cennik

 

Jak obniżyć koszty rozwodu?

Jeśli chcesz wziąć rozwód z orzeczeniem o winie, koszty zawsze będą wyższe niż w przypadku rozwodu bez orzekania o winie. W przypadku orzekania o winie, samo postępowanie sądowe może znacznie się wydłużyć. Nie dość, że przy rozwodzie za porozumieniem stron opłatę sądową dzieli się na pół, to jeszcze wydatki na pomoc adwokata będą znacznie mniejsze. Do tego potrzeba jednak zgody i dobrych chęci obojga małżonków, którzy są w stanie uregulować wszystkie albo prawie wszystkie kwestie poza salą rozpraw

Żeby wziąć szybki i niedrogi rozwód bez orzekania o winie, najlepiej przygotować się do wszystkiego jeszcze przed wizytą u adwokata czy radcy prawnego. Jeśli małżonkowie nie chcą obarczać się wzajemnie winą za zakończenie małżeństwa, a ponadto potrafią się porozumieć w kwestiach władzy rodzicielskiej, alimentów na pociechy i kontaktów z nimi – do rozwiązania małżeństwa dojdzie na jednej rozprawie. W ramach rozwodu możemy też doprowadzić do zgodnego podziału majątku.

Ile kosztuje rozwód za porozumieniem stron, jeśli para nie ma dzieci? Jeszcze mniej – rola adwokata w postępowaniu rozwodowym jest wówczas minimalna, dlatego nie musisz obawiać się dużych opłat. Koszt rozwodu zamknie się w opłacie za złożenie pozwu i pomocy Twojego adwokata.

 

FAQ:

1. Sprawa rozwodowa – koszty

Postępowanie rozwodowe wiąże się z dwoma rodzajami kosztów – opłatami sądowymi i pomocą adwokata. Opłaty sądowe są dokładnie określone, natomiast to, ile kosztuje rozwód z adwokatem, zależy od jego cennika.

2. Ile kosztuje rozwód z orzeczeniem o winie?

Koszt rozwodu z orzeczeniem o winie jest zawsze wyższy w porównaniu z rozwodem bez orzekania o winie. Wynika to z czasu, jaki adwokat poświęca na przygotowanie przekonującego materiału dowodowego i uczestnictwa w często długim, skomplikowanym postępowaniu.

3. Jak obniżyć koszty postępowania rozwodowego?

Jeśli małżonkowie dojdą do porozumienia w kluczowych kwestiach związanych z rozwodem (takich jak alimenty i opieka nad dziećmi, korzystanie z mieszkania, podział majątku), koszty postępowania w sprawie o rozwód automatycznie się obniżą. Przepisy dotyczące kosztów postępowania rozwodowego sprzyjają tym małżonkom, którzy nie rozstrzygają o winie za rozkład pożycia i decydują się na szybsze zakończenie sprawy.

Przywrócenie terminu w prawie cywilnym.

Dzisiejszym wpisem na bloga chciałbym poruszyć temat jakim jest przywrócenie terminu. Temat dość istotny, który może naprawić sytuację, która na pierwszy rzut oka wydaje się być bez wyjścia.

Instytucja jaką jest przywrócenie terminu uregulowana została przez ustawodawcę zarówno w procedurze cywilnej jak i karnej. W pierwszej kolejności przyjrzyjmy się bliżej przepisom kodeksu postępowania cywilnego, które dotyczą tej materii.

Zgodnie z brzmieniem art. Art. 168 §  1 k.p.c. jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

Zgodnie z treścią art. Art. 168 § 2 k.p.c. przywrócenie nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie pociąga za sobą ujemnych dla strony skutków procesowych.

Powyższy przepis adresowany jest zatem do stron postępowania. Przesłanką jego zastosowania jest niedokonanie w terminie czynności procesowej. Ustawodawca przy niedochowaniu terminu kieruje się pojęciem braku winy. Z przywróceniem terminu możemy mieć do czynienia wyłącznie w sytuacji, gdy zaniechanie dopełnienia czynności w określonym terminie wywołuje dla strony ujemne skutki procesowe.

Pod pojęciem strony należy rozumieć również interwenienta ubocznego, prokuratora, organizacje pozarządowe, inspektora pracy oraz rzecznika konsumentów. W postępowaniu cywilnym za stronę może działać kurator, pełnomocnik, bądź przedstawiciel ustawowy, wobec czego ich zaniechania można próbować niejako naprawić.

Strona może powoływać się zatem na brak winy każdego z powyższych podmiotów. Czym jest ów brak winy?

Ustawodawca nie podaje definicji kodeksowej tego pojęcia. Wobec czego, na co powinien zwrócić uwagę Sąd rozpoznający wniosek o przywrócenie terminu? Wydaje się, że Sąd przy ocenie braku winy powinien uwzględnić wszystkie okoliczności faktyczne danej sprawy. Winien mieć na uwadze obiektywny miernik staranności jaki można wymagać od osoby dbającej należycie o swoje interesy. O tym przesądził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 28 lutego 2017 r., sygn. akt I CZ 25/17. W orzecznictwie co do zasady za okoliczność charakteryzującą się brakiem winy uznano chorobę pełnomocnika bądź strony. Nie chodzi tu o przypadek, w którym osoba mająca dokonać pewnej czynności procesowej źle się czuje. Chodzi o stan zdrowia, który uniemożliwia działanie osobiście jak i skorzystanie z pomocy innych osób. Za brak winy Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 5 stycznia 2006 r., sygn. akt I UZ 38/05 przyjął również błędne zrozumienie pouczenia o sposobie i terminie dokonania czynności.

Brak winy w niedokonaniu czynności w określonym terminie nie musi leżeć wyłącznie w czynniku ludzkim.

Przesłankę tą spełnią wszystkie zdarzenia o charakterze wyjątkowym i nadzwyczajnym, które trudno jest przewidzieć i przezwyciężyć. Mowa tu o kataklizmach żywiołowych takich jak pożary, powodzie itp. Ocena czy dane zdarzenie atmosferyczne wyłącza winę przy niechowaniu terminu będzie zależeć od Sądu rozpoznającego wniosek o przywrócenie terminie.

Orzecznictwo dopuszcza również przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej gdy doszło do nieprawidłowości przy doręczeniu stronie korespondencji.

Istotne jest by pismo procesowe zawierające wniosek o przywrócenie terminu wnieść do Sądu, w którym czynność miała być dokonana. Należy to zrobić w ciągu tygodnia od ustania uchylenia przyczyny.

W piśmie należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek. Znaczy to tyle, że należy przytoczyć twierdzenia w zakresie tego, co dokładnie było przyczyną niedochowania terminu. Jeżeli powołujemy się na okoliczności dotyczące stanu zdrowia warto przedstawić posiadaną przez nas dokumentację medyczną. Będzie ona przedmiotem analizy przez Sąd. Trzeba pamiętać, że wraz z wnioskiem należy dokonać czynności procesowej. W praktyce wniosek o przywrócenie terminu składa się w jednym piśmie wraz z środkiem zaskarżenia bądź inną czynnością procesową, której nie dokonaliśmy w terminie. Jeżeli Sąd uzna nasze racje co do braku winy wyda postanowienie o przywróceniu terminu. W innym przypadku, gdy stanie na stanowisku, że ponosimy odpowiedzialność za nieterminowość, wówczas albo oddali nas wniosek jako bezzasadny, albo odrzuci go jako niedopuszczalny. Przy odmowie przywrócenia terminu Sąd wyda również drugie postanowienie o odrzuceniu środka odwoławczego. Rozstrzygnięcie w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu nie jest postanowieniem kończącym postępowanie w sprawie, wobec czego nie przysługuje na nie zażalenie.

Jeżeli od uchybienia terminu upłynął rok przywrócenie terminu będzie dopuszczalne tylko w wyjątkowych przypadkach.

Ustawodawca wprowadził termin roczny, po którym przywrócenie nie jest niemożliwe, ale bardzo utrudnione. Nie może to dziwić, bowiem instytucja ta godzi w pewność sytuacji procesowej stron i uderza w nieodwracalność czynności procesowych. Dlatego też nierzadko zdarza się, że Sąd wyznacza rozprawę w celu umożliwienia wypowiedzenia się co do okoliczności faktycznych niedochowania terminu oraz przeprowadzenia dowodów o charakterze osobowym. Z uwagi na niezaskarżalność postanowienia co do przywrócenia terminu warto pamiętać o treści art. 380 k.p.c., który umożliwia sądowi wyższej instancji na zapoznanie się z argumentacją wnioskującego.

Wniosek z mocy ustawy niedopuszczalny bądź spóźniony, czyli taki który został złożony po okresie tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia termin zostanie przez Sąd odrzucony.

Wniesienie do Sądu wniosku o przywrócenie terminu nie wstrzymuje postępowania bądź wykonania zapadłego rozstrzygnięcia. Sąd badając wszystkie okoliczności faktyczne może jednak wstrzymać postępowanie lub wykonanie wyroku, czy postanowienia. Gdy wniosek jest zasadny Sąd ma taką możliwość, by natychmiast przystąpić do rozpoznania sprawy. Regulacja zawarta w art. 172 k.p.c. podyktowana jest zatem ekonomiką procesową.

Reasumując, instytucja przywrócenia terminu z punktu widzenia toczącego się przed Sądem sporu ma szczególny charakter ze względu na stabilność sytuacji procesowej stron. Może zostać zastosowana wyłącznie na wniosek strony, a prawidłowe skorzystanie z niej wywoła skutek taki, jakby dokonanie czynności nastąpiło w przewidzianym przez prawo terminie.

Autor: Adwokat Marcin Śpiewak.

1 2